Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах:  когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти

Дядечко Людмила Анатоліївна, ст. викл.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2009. – Vol. 3 : 76-83Pdf


У статті досліджуються оказіоналізми в когнітивно-прагматичному та соціофункціональному аспектах (на матеріалі сучасних рекламних текстів).

Ключові слова: оказіоналізм, реклама, рекламний текст, рекламний слоган, рекламна фразема.


В статье исследуются окказионализмы в когнитивно-прагматическом и социофункциональном аспектах (на материале современных рекламных текстов).

Ключевые слова: окказионализм, реклама, рекламный текст, рекламный слоган, рекламная фразема.


The occasionalisms are investigated in the frames of сognitive pragmatic and sociofunctional approaches (on the material of modern advertisement texts).

Key words: advertisement, advertising slogan, advertising idiom, advertising phraseological unit.


REFERENCES

  1. Дорофєєва О.М. Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.02 “Російська мова” / О.М. Дорофєєва. – К., 2003. – 20 с.
  2. Земская Е.А. Словообразование как деятельность / Е.А. Земская. – М.: Наука, 1992. – 178 с.
  3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава: Довкілля – К, 2006. – 716 с.
  4. Ставицька Л.О. Український жаргон: Словник / Л.О. Ставицька. – К.: Критика, 2005. – 494с.
  5. Стишов О.А. Оказіоналізми у мові сучасних мас-медіа / О.А. Стишов // Культура слова. – К., 2001. – Вип. 59. – С. 72–76.
  6. Сучасний словник іншомовних слів / [Укл. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк]. – К.: Довіра, 2006. – 494 с.
  7. Турчак О.М. Оказіоналізми як об’єкт лінгвістичного дослідження / О.М. Турчак // Українська мова. – 2004. – № 2. – С. 47–55.
  8. Українська мова: Енциклопедія / [Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін.]. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.
  9. Фельдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография / Н.И. Фельдман // Вопросы языкознания. – 1957. – № 4. – С. 64–74.