Вплив використання пареміологічних одиниць  на деякі характеристики комунікативного вербального простору

Запорожець Лариса Михайлівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 91-95Pdf


Стаття присвячена вивченню впливу паремії як особливого мовного знака на формування комунікативних процесів як складових комунікативного вербального простору. Виявлено, що пареміологічні одиниці у складі такого простору не суперечать його класичним характеристикам як простору взагалі (протяжність, структурність, зв’язність, незамкнутість, тривимірність) і надають йому специфічних ознак – прецедентності, епідигматичності, аксіологічності, стилістичної маркованості.

Ключові слова: паремія, комунікативний вербальний простір, протяжність, структурність, зв’язність, незамкнутість, тривимірність, прецедентність, епідигматичність, аксіологічність, стилістична маркованість.


Статья посвящена изучению влияния паремии как особого языкового знака на формирование коммуникативных процессов как составных коммуникативного вербального пространства. Установлено, что паремиологические единицы в составе такого пространства не противоречат его классическим характеристикам как пространства в целом (протяжность, структурность, связность, незамкнутость, трехмерность).

Ключевые слова: паремия, коммуникативное вербальное пространство, протяжность, структурность, связность, незамкнутость, трехмерность, прецедентность, эпидигматичность, аксиологичность, стилистическая маркированность.


The article deals with research of influence of byword as language sign on the formation of a communicative process within communicative verbal space. It is pointed out, that the byword is not contradictory to classical characteristics of the verbal space such as coherence, uncompletness, threedimensionality.

Key words: byword, communication verbal space, slowness, structural properties, coherence, uncompletness, three-dimensionality, precedentness, epidigmatics, axiological principle and stylistic markedness.


REFERENCES

  1. Баранов А.Н. Словарь русских политических метафор / А.Н. Баранов Ю.Н. Караулов. – М.: Институт русского языка РАН, 1994. – С.19.
  2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. – К.: Академія, 2004. – 342 с.
  3. Білецький А.О. Про мову і мовознавство / Андрій Олександрович Білецький. – К.: АртЕк, 1996. – 222 с.
  4. Мелюхин С.Т. Пространство и время. / С.Т. Мелюхин // Философский энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия, 1983. – С.541–542.
  5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – К.: Рефл-бук Ваклер, 2006. – 651 с.
  6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля – К, 2006. – 271 с.