До питання про категорію часу в поетичному дискурсі

Коломийцева Вікторія Віталіївна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 21-27Pdf


У статті розглянуто деякі філософські, аксіологічні й семантико-граматичні аспекти комплексної категорії часу. Увиразнено її граматичну, лексичну і власне семантичну площини. Автор намагається з’ясувати, чим зумовлений пріоритет теперішнього часу та якої інтерпретації й формальної організації він може набувати в поетичному дискурсі. Наголошено на особливій стилістичній вазі теперішнього розширеного (афористичного).

Ключові слова: гетеротемпоральність, хронотоп, граматичний час, синтаксичний час, транспозиція часу дієслова, теперішній розширений (афористичний) час, темпоральна лексика.


В статье рассмотрены некоторые философские, аксиологические и семантико-грамматические аспекты комплексной категории времени. Автор выделяет особенности ее грамматической, лексической и семантической сторон и ставит перед собой задачу определить, чем вызван приоритет настоящего времени, а также, какая интерпретация и формальная организация ему свойственна. Подчеркивается особая стилистическая важность настоящего расширенного (афористичного) времени.

Ключевые слова: гетеротемпоральность, хронотоп, грамматическое время, синтаксическое время, транспозиция времени глагола, настоящее расширенное (афористичное) время, темпоральная лексика.


The article considers certain philosophical, axiological and semantical-grammatical aspects of the complex time category. Its grammatical, lexical and semantic aspects are highlighted. The author is trying to figure out the reasons for priority of the present time and what kind of interpretation and formal organization it could receive in poetical discourse. Special stylistic importance of current expanded (aphoristic) is highlighted.

Key words: heterotemporality, hronotop, grammatical time, syntactical time, transposition of the verb time, present expanded (aphoristic) time, temporal lexics.


Література:

 1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Изд. 4-е, стереотипное. – М. : КомКнига, 2007. – 576 с.
 2. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1986. – 543 с.
 3. Бріцин В. М. Категорії модальності в працях О. С. Мельничука / В. М. Бріцин // Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 280 с.
 4. Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Бхагавад-гита как она есть : пер. с англ. – Изд. 3-е. – М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2007. – 816 с.
 5. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222с.
 6. Емінеску М. Зневірений дух / Міхай Емінеску ; перекл. з рум., передм. С. Семчинського. – К. : Дніпро, 1989. – 255 с.
 7. Забужко О. Література як “випереджальна філософія”: рефлексія над антиісторизмом в українській культурі першої половини сторіччя / О. Забужко // Філософська думка . – 2011. – № 1. – С. 70–82.
 8. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г. А. Золотова. – Изд. 2-е, испр. – М. : КомКнига, 2005. – 352 с.
 9. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій / М. В. Мірченко. – Луцьк : Ред.-вид. відділ “Вежа” Волинського держ. університету ім. Лесі Українки, 2001. – 340 с.
 10. Мойсієнко А. К. Вибране: Поезії і переклади / А. К. Мойсієнко. – К. : Фенікс, 2006. – 528 с.
 11. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 12. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис : підручник / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін. – К. : Знання, 2010. – 374 с .
 13. Філософський енциклопедичний словник. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
 14. Шевченко Т. Г. Поезії : у 2 т. Т. 1 / Тарас Шевченко. – К. : Веселка, 1988. – 264 с.
 15. Шевченко Т. Г. Поезії : у 2 т. Т. 2 / Тарас Шевченко. – К. : Веселка, 1988. – 247 с.
 16. Ярошовець В. Саморефлексії філософського дискурсу / В. Ярошовець, І. Бичко // Філософська думка. – 2003. – № 2. – С. 21–34.