Концепт любов у французькій пареміології

Жалай Василь Якович, канд. філол. наук, доц.

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

2012.– Vol. 6/2 : 87-97Pdf


У статті розглядається основний зміст концепту ЛЮБОВ та досліджується лексична одиниця amour, яка є головною у номінації даного концепту та віддзеркаленні його змісту. Зокрема аналізується еволюція семантики цього слова та його участь у пареміях прислівного типу, що стосуються відображення досліджуваного концепту.

Ключові слова: концепт, любов, кохання, паремія, паремійна одиниця прислівного типу.


В статье рассматривается основное содержание концепта ЛЮБОВЬво французском языке, а также исследуется лексическая единица amour, которая является главной в номинации данного концепта и отражении его содержания. В частности, анализируется эволюция семантики этого слова и его участие в паремиях пословичного типа, которые касаются выражения исследуемого концепта.

Ключевые слова: концепт, любовь, паремия, паремийная единица пословичного типа.


The paper addresses the essence of LOVE concept in French. It deals with the basic lexical unit – amour – that represents core nomination reflecting the basic traits of the concept under study. Specifically, the article touches upon semantic evolution of this word, and the role it plays as part of proverbial paroemias highlighting the concept of LOVE.

Key words: concept, love, affection, paroemia, proverbial paroemiac unit


Література:

 1. Жалай В. Я. Антропоцентричні параметри типології французьких паремій (на матеріалі концептосфери “назви людської істоти) / В. Я. Жалай // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / редкол.: А. Д. Бєлова (голов. ред.) та ін. – К. : Логос, 2008. – С. 91–104.
 2. Жалай В. Я. Концепт “ДОБРО” у французьких пареміях (на матеріалі паремійних одиниць прислівного типу) / В. Я. Жалай // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків : ХНУ, 2011.  – Вип. 65. – С. 60–71.
 3. Жалай В. Я. Концепти “le bonheur” і “le malheur” у французьких пареміях прислівного типу / В. Я. Жалай // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / редкол.: А. Д. Бєлова (голов. ред.) та ін. – К. : Логос, 2009. – С. 91–107. 
 4. Жалай В. Я. Концептуальні аспекти жанрової ідентифікації французьких паремій / В. Я. Жалай // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / редкол.: А. Д. Бєлова (голов. ред.) та ін.. К. : Логос, 2007. – С. 104–119.
 5. Жалай В. Я. Пареміологія і лінгвістика: структурно-граматичний та лексико-семантичний аспекти (на прикладі французьких паремій-спостережень за природою) / В. Я. Жалай // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. 5 (93). Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 161–170.
 6. Жалай В. Я. Французькі прислів’я та приказки і їх українські відповідники та переклади / В. Я. Жалай // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 9. – Т. 4. Міжкультурна комунікація. – С. 53–60.
 7. Base de données des proverbes français du Ministère français de la culture [Electronic source]. – Access mode: http.//www.culture.gouv.fr/documentation/proverbe/pres.htm.
 8. Dictionnaire culturel en langue française / sous la direction de Alain Rey ; direction éditoriale Danièle Morvan. – Paris : Dictionnaires le Robert, 2006. – Tome I – А – Détisser. – 2355, XXXIYp.
 9. Dictionnaire de français “Littré” en ligne [Electronic source]. – Access mode: http://littre.reverso. net/dictionnaire-francais.
 10. La liste complète des proverbes français // Recueil de proverbes français [Electronic source]. – Access mode: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_liste_complète_des_proverbes_français.
 11. Le Grand Robert de la langue française. Windows TM – Le Robert/Seger. 2005/2006.
 12. Le Nouveau Littré. Le dictionnaire de référence de la langue française / direction générale: C. Blum, professeur à la Sorbonne. Direction éditoriale et coordination: C. Moulart-Fremaux. – Nouvelle édition. Edition augmentée et mise en jour. – Paris : Editions Garnier, 2007. – 2035 p.
 13. Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. – Nouvelle édition du Petit Robert de P. Robert. – Texte remanié et amplifié sous la direction de J. Rey-Debove et A. Rey. – Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996. – 2566 p.
 14. Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2008 / Texte remanié et amplifié sous la direction de Rey-Debove J. et Rey A. – Paris : Dictionnaires Le Robert – Seger, 2007. – 2838 p.
 15. Les meilleurs proverbes d’amour [Electronic source]. – Access mode: http://proverbes-damour. blogspot.com.