Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці:  регулятивний аспект

Д’яконова Ольга Володимирівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 42-47Pdf


У статті на матеріалі німецької та української романтичної лірики першої половини ХІХ століття розглядаються способи концептуалізації горя в регулятивному аспекті, який являє собою один з етапів емоційного сценарію горя. Пропонується пояснення концепцій подолання горя у контексті дії соціокультурних та психологічних чинників.

Ключові слова: емоційні концепти, горе, романтична лірика, регуляція горя.


В статье на материале немецкой и украинской романтической лирики первой половины ХІХ века рассматриваются способы концептуализации горя в регулятивном аспекте, который представляет собой один из этапов эмоционального сценария горя. Предлагается объяснение концепций преодоления горя в контексте реализации социокультурных и психологических факторов.

Ключевые слова: эмоциональные концепты, горе, романтическая лирика, регуляция горя.


The article deals with the conceptualization of grief in German and Ukrainian romantic poetry of the first half of the 19th century. The regulative aspect of grief is considered as a stage in its emotional script and is explained from a sociocultural and a psychological points of view.

Key words: emotion concepts, grief, romantic poetry, grief regulation.


Література:

 1. Воркачёв С. Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты / С. Г. Воркачёв // Известия АН. Серия лит. и яз. – 2001. – № 1. – С. 64–72.
 2. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу / І. О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.
 3. Д’яконова О. В. Поняттєвий компонент концепту ГОРЕ в німецькій та українській лінгвокультурах: зіставний аспект (на матеріалі романтичної лірики першої половини ХІХ ст.) / О. В. Д’яконова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 36. Кн. 1. – С. 302–306.
 4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
 5. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб., 1999. – 464 с.
 6. Мальцева Л. В. Эмотивно-событийный концепт “горе, беда, несчастье” в русской языковой картине мира : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Мальцева Людмила Валерьевна. – Новосибирск, 2009. – 23 с.
 7. Мельник В. Взаємозв’язок релігійності та етнопсихологічних характеристик українців / Віра Мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://etno.uaweb.org/lib/melnyk.html.
 8. Присяжнюк Ю., Орищенко Р. Релігійні вірування українських селян “довгого” ХІХ ст. як атрибут їхньої ідентичності / Ю. Присяжнюк, Р. Орищенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=58.
 9. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.
 10. Шефов С. А. Психология горя : Психологический практикум. / С. А. Шефов. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с.
 11. Arndt von M. Schläft ein Lied in allen Dingen: Die Suche nach Gott in der Romantik / M. von Arndt [Electronic source]. – Access mode: http://www.vonarndt.de/pdf/romantik.pdf.