Лінгвостатистичний аналіз об’єктивної та прагматичної деформацій  у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера  на мікростилістичному рівні

Ребенко Марина Юріївна, здобувач

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 191-199Pdf


Проведено порівняльний лінгвостатистичний перекладознавчий аналіз творів Дж. Селінджера та їх перекладів на мікростилістичному рівні за кількісними показниками частоти вживання лексикосемантичних одиниць і розподілу їх щільності у ТО (тексті-оригіналі) і ТП (тексті-перекладі). Доведено, що накопичення змін у розподілі абсолютних значень цих показників як прояв об’єктивної деформації переходить у ТП у нову якість – прагматичну деформацію з певною ознакою.

Ключові слова: об’єктивна деформація, прагматична деформація, міра об’єктивної деформації, рівень мікростилістики, частота та щільність розподілу лексико-семантичних одиниць у текстіперекладі.


Проведен сравнительный лингвостатистический переводческий анализ произведений Дж. Сэлинджера и его переводов на микростилистическом уровне по количественным показателям частоты употребления лексико-семантических единиц и распределения их плотности в ТО (тексте-оригинале) и ТП (тексте-переводе). Доказано, что накопление изменений в распределении абсолютных значений этих показателей как проявление объективной деформации переходит в ТП в новое качество – прагматическую деформацию с некоторым признаком, что определяет неравноценность восприятия первичным и вторичным “подготовленными” читателями авторских концептов.

Ключевые слова: объективная деформация, прагматическая деформация, мера объективной деформации, уровень микростилистики, частота и плотность распределения лексико-семантических единиц.


The comparative quantitative translation analysis of J. Salinger’s source and target texts at the microstylistic level through lexemes rate and density characteristics is carried out in the present article. It is proved that a new phenomenon of these characteristics deformations gathering – pragmatic deformation which influences source and target “advanced” text addressees non-equivalence perception of the original concepts.

Key words: objective translation deformation, pragmatic translation deformation, objective translation deformation extent, micro-stylistic text level, lexemes rate and density.


Література:

  1. Ребенко М. Ю. Прагматична деформація як перекладацька стратегія у художньому перекладі / М. Ю. Ребенко // Наукові записки (Серія: Філологічні науки (мовознавство)). – Кіровоград, 2011. – Вип. 95(1). – С. 547–552.
  2. Селінджер Дж. Д. Над прірвою у житі : повісті, оповідання / Дж. Д. Селінджер. – К. : Молодь, 1984. – 272 с.
  3. Селінджер Дж. Д. Уста чарівні й очі зелені / Дж. Д. Селінджер ; пер. з англ. Д. Кузьменкo // Всесвіт. – 2008. – № 9–10. – С. 27–34.
  4. Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи. Выше стропила, плотники. Рассказы / Дж. Д. Сэлинджер. – М. : Олимп Астрель, 2001. – 688 с.
  5. Salinger J. D. Nine Stories. Franny and Zooey. Raise High the Roof Beam, Carpenters / J. D. Salinger. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 440 p.
  6. Salinger J. D. Pretty Mouth and Green My Eyes / J. D. Salinger // The New Yorker. – 1951. – July 14. – Р. 20–24.