МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНСЬКОМОВНИХ ІНСКРИПЦІЙ XVІ-XVІІІ СТ. УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

←2017. – Vol.10

Корольова Наталія Василівна

кандид. філол. наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена специфіці епіграфічної латинськомовної спадщини на теренах України XVI–XVIІІ ст. Упродовж тривалого періоду латина залишалась розмовною мовою, яка зазнавала впливу і водночас сама впливала на національні європейські мови, унаслідок чого латинська мова одного часового періоду на різних територіях мала певні особливості. Зокрема приклад українського варіанту латини цікавий тим, що в Україні вона існувала поруч із мовою іншої групи із власною граматичною системою та лексичним складом. На матеріалі друкованих видань і збережених на сьогодні пам’яток у статті аналізуються зміни в морфологічній системі латинської мови, що виникають унаслідок тісної довготривалої взаємодії кількох мовних культур. Незважаючи на те, що пізньосередньовічна латина в Україні XVІ–XVІІІ ст. наслідувала граматичну систему класичної латини, рівень володіння якою в авторів був досить високий, латинська мова зазнала певних змін під впливом української і польської мов. Одержані результати суттєво розширюють та уточнюють комплекс відомостей про український різновид пізньосередньовічної латини кінця XVI–XVIІI ст.

Ключові слова: пізньосередньовічна латина, латинськомовна інскрипція, міжмовна інтерференція, зміни структури мови на морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Бойко, Н. В. Лексичні особливості латинськомовних інскрипцій ХVІ–ХVІІІ ст. українського походження / Н. В. Бойко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 1. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 93-96.
  2. Бойко, Н. В. Особливості буквено-звукових співвідношень в українському різновиді пізньосередньовічної латини (на матеріалі інскрипцій XVI–XVIII ст.) / Н. В. Бойко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 73-76.
  3. Бойко, Н. В. Особливості синтаксичної структури простого і складного речення латинськомовних інскрипцій ХVI–ХVIII ст. українського походження / Н. В. Бойко // Мова і культура (Наук. ж.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – Т. ІХ. – С. 92-96.
  4. Бойко, Н.В. Синтаксична варіативність та норма в структурі простих ускладнених речень пізньосередньовічної латини (на матеріалі інскрипцій XVI–XVIII ст.) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 67-71.
  5. Бойко, Н.В. Функціонування, семантика й структура прийменниково-відмінкових конструкцій пізньосередньовічної латини в Україні // Науковий вісник Кафедри ЮНЕСКО Державного лінгвістичного університету (Лінгвапакс-VIII). – Серія Філологія, педагогіка, психологія. – К.: Видав. центр КНЛУ, 2009. – Вип. 18. – С 71-76.
  6. Barącz Sadok, W. Pamiątki miasta Stanisławowa / Barącz Sadok W. – Lwów: Ossolineum, 1858. – 191 s.
  7. Czołowski, A. Dawne zamki і twierdze na Rusi halickiej / Aleksander Czołowski // Teka konserwatorska. – Lwów: Nakł. Koła C. K. Konserwatorów, 1892. – S. 65–132.
  8. Dzieduszycki, M. N. Kościół katedralny lwowski obrz. łacińskiego pod wezw. Wniebowzięcia Najśw. Panny / Maksymilian Dzieduszycki. – Lwów: Nakł. Hołyńskiego, 1872. – 93 s.
  9. Stęczyński, M. B. Okolice Galicyi / Maciej B. Stęczyński. – Lwów: Nakł. Jabłońskiego, 1847. – 156 s.
  10. Szydłowski, T. Dzwony Starodawne z przed r. 1600 na obszarze byłej Galicji / Tadeusz Szydłowski. – Kraków: Pol. Akad. Umiej., 1922. – X. – 96 s.