Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок

Курушина Марина Анатоліївна, канд. філол. наук

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

2012.– Vol. 6/2 : 61-67Pdf


У статті розглядається питання мовно-культурної специфіки ономастикону українських казок у зіставленні з російськими, відзначаються способи відображення вірувань, особливостей національного світосприйняття на матеріалі фольклорних власних назв.

Ключові слова: казковий онім, мовна картина світу, мовно-культурна специфіка.


В статье рассматриваются вопросы языковой и культурной специфики ономастикона украинских сказок в сравнении с русскими, определяются способы отображения верований, особенностей национального мировосприятия в фольклорных именх собственных.

Ключевые слова: сказочный оним, языковая картина мира, языковая и культурная специфика.


The article observes the features of proper names in Ukrainian fairy-tales. Proper name is a fragment of language world model. The modes of reflection of national peculiarity are being studied.

Key words: fairy-tales’ onyms, language world model, the cultural peculiarity of the language unit.


Література:

 1. Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне / Н. П. Андреев. – Л., 1929 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru-skazki.ru/andreev-types-of-folktales.html.
 2. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов : в 3 т. Т. 2 / А. Н. Афанасьев. – М. : Современный писатель, 1995.
 3. Бондарец Е. А. Лексико-семантическая структура мифологизмов в восточнославянском фольклоре (на материале сборников заговоров) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец.10.02.01 “Русский язык” / Елена Анатольевна Бондарец. – Тюмень, 2004. – 19 с.
 4. Годзь Н. Б. Культурні стереотипи в українській народній казці : автореф. дис… канд. філос. наук : спец. 09.00.04 “Філософська антропологія, філософія культури” / Наталія Борисівна Годзь. – Х., 2004. – 19 с.
 5. Горбачева О. Г. Ономастическое пространство русских народных и авторских сказок : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец.10.02.01 “Русский язык” / Ольга Геннадьевна Горбачева. – Брянск, 2008. – 22 с.
 6. Денисюк І. Міфологічні істоти у топонімах та фольклорі Волинського Полісся / І. Денисюк // Загароддзе – 2: Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Палессе – скрыжаванне культур і часу”. 25–27 верасня 1999 г. – Пінск : Тэхналогія, 2000. – С. 56–59.
 7. Завадська В. 100 найвідоміших образів української міфології / В. Завадська, Я. Музиченко, О. Таланчук, О. Шалак. – К. : Орфей, 2002. – 448 с.
 8. Казки зелених гір / запис, упорядкування та редакція П. В. Лінтура, І. М. Чендея. – Ужгород, 1965. – 237 с.
 9. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 3 т. Т. 2. – М. : Наука, 1985. – С. 28–30.
 10. Народныя южнорусскiя сказки / издалъ И. Рудченко. – Кiевъ, 1869. – Вып. I. – С. 78–85.
 11. Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки / Н. В. Новиков. – Л. : Наука, 1974. – 256 с.
 12. Понятенко П. Культура, національність та асиміляція / П. Понятенко. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 50 с.
 13. Порпуліт О. Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олена Порпуліт. – К., 2000. – 20 с.
 14. Пропп В. Я. Указатель сюжетов / В. Я. Пропп // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. –М., 1958. – Т. 3. – С. 454–502.
 15. Пропп В. Я. Морфология сказки: Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 1998. – 521 с.
 16. Сказки и легенды пушкинских мест: Записи на местах, наблюдения и исслед. В. И. Чернышева / под общ. ред. Комиссии АН СССР. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – С. 241–253.
 17. Соколов М. Старо-русские солнечные боги и богини: Историко-этнографическое исследование / Михаил Соколов. – Симбирск : Тип. А. Т. Токарева, 1887. – 179 с.
 18. Сравнительный указатель сюжетов “Восточнославянская сказка” / сост.: Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. – Л. : Наука, 1979. – 440 с.
 19. Тиховська О. Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Оксана Михайлівна Тиховська. – Л., 2009. – 22 с.
 20. Тяпкіна Н. І. Демонологічна лексика української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Наталя Іванівна Тяпкіна. – Запоріжжя, 2006.– 20 с.
 21. Українські народні казки, легенди, анекдоти / за ред. чл.-кор. АН УРСР проф. П. М. Попова. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 112–119.
 22. Українські народні казки: Книга 10. Казки Буковини / записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 496 с.
 23. Українські народні казки: Книга 2. Казки Гуцульщини / записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. – Львів : Світ, 2004. – 312 с.
 24. Хобзей Н. Гуцульська міфологія : етнолінгвістичний словник / Н. Хобзей. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. – 216 с.
 25. Хомік О. Є. Український вербальний оберег: семантика і структура : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олена Євгеніївна Хомік. – Харків, 2005. – 22 с.
 26. Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров : имена собственные в русском магическом фольклоре / А. В. Юдин. – М., 1997 – 319 с.