Особливості умовних періодів  у латинськомовній документації  Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.

Косіцька Ольга Михайлівна. канд. філол. наук

Національний транспортний університет

2012.– Vol. 6/1 254-258Pdf


У статті розглядаються особливості організації та функціонування складнопідрядних речень з підрядними умови в латинськомовній документації Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. З метою виявлення специфіки таких речень у проаналізованих документах проводиться їх порівняння з подібними реченнями в інших досліджених латинськомовних текстах українського походження.

Ключові слова: пізньосередньовічна латина, латинськомовна документація Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст., умовні періоди.


В статье рассматриваются особенности организации и функционирования сложноподчиненных предложений с придаточными условия в латиноязычной документации Греко-католической церкви конца XVI–XVII вв. С целью опреления специфики таких предложений в проанализированных документах проводится их сравнение с подобными предложениями в других изученных латиноязычных текстах украинского происхождения.

Ключевые слова: позднесредневековая латынь, латиноязычная документация Греко-католической церкви конца XVI–XVII вв., условные периоды.


The article examines the features of organization and functioning of compound sentences with subordinate clauses of condition in Latin documents of the Ukrainian Greek Catholic Church at the end of the 16th–17th centuries. In order to establish specific features of the compound sentences, the comparative analysis has been done with similar sentences in other Latin texts of Ukrainian origin.

Key words: late Medieval Latin, Latin documents of the Ukrainian Greek Catholic Church at the end of the 16th–17th centuries, conditional clause.

 

Література:

 1. Безбородько Н. И. Язык латинских трактатов украинских философов XVII века / Н. И. Безбородько. – Днепропетровск, 1972. – 137 с.
 2. Бойко Н. В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI – початку XVIII століть (лексикограматичний аспект) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Н. В. Бойко. – К., 2006. – 218 с.
 3. Історія української мови: Синтаксис / [Г. П. Арполенко, А. П. Грищенко, В. В. Німчук та ін.]. – К. : Наукова думка, 1983. – 504 с.
 4. Миронова В. М. Граматичні особливості латинської актової мови XV–XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / В. М. Миронова. – К., 1999. – 16 с.
 5. Щербина Р. А. Латинськомовна історіографія в Україні середини XVII ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648–1657 років) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Р. А. Щербина. – К., 2006. – 19 с.
 6. Яковенко Н. М. Латинська мова: підручник / Н. М. Яковенко, В. М. Миронова. – [Вид. 2-ге, доп.]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2002. – 468 с.
 7. Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590–1600) / [collegit P. Athanasius G. Welykyj, OSBM]. – Romae, 1970. – 556 p.
 8. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. Т. ХІ (1633–1659). Supplementum / [зібр. митрополит Андрей Шептицький ; видав митрополит Йосиф]. – Romae, 1974. – 648 p.
 9. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. Т. II (1624–1648) / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Romae, 1965. – 358 p.
 10. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. Т. I (1075–1623) / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Romae, 1964. – 350 p.
 11. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. Т. IX–X (1075–1632) / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Romae, 1971. – 942 p.