Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні

Мельник Ірина Валеріївна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 351-357Pdf


У статті розглядаються особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні. Аналізується вплив принципів спілкування на мовленнєву поведінку провокатора й реципієнта, а також на розвиток комунікативної ситуації провокаційного мовлення.

Ключові слова: кооперація, ввічливість, провокаційне мовлення, комунікативна мета.


В статье рассматриваются особенности использования принципов Кооперации и Вежливости в провокационной речи. Анализируется влияние принципов общения на речевое поведение провокатора и реципиента, а также на развитие коммуникативной ситуации провокационной речи.

Ключевые слова: кооперация, вежливость, провокационная речь, коммуникативная цель.


The article deals with the usage of the Cooperative Principle (CP) and the Politeness Principle (PP) in the provocative speech.

Key words: cooperation, politeness, provocative speech, communicative purpose.


Література:

  1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 376 с. – (Серія “Альма-матер”).
  2. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций / Т. В. Ларина. – М. : Рукописные памятники Древ. Руси, 2009. – 516 с.
  3. Malikova O. Modern English Theoretical Grammar: University course / O. Malikova // Textbook for English language students and researchers. – K. : Publishing house “Kyiv university”, 2010. – 704 p.
  4. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : ВЦ “Академія”, 2010. – 240 с.
  5. Grice H. P. Logic and Conversation / H. P. Grice // Syntax and Semantics / еd. by P. Cole, J. Morgan. – N. Y. : Academic Press, 1975. – Vol. № 3. – P. 41–58.
  6. Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. – L. ; N. Y. : Longman Linguistic Library, 1983. – 250 p.
  7. http://lyingtoyou.synthasite.com/moral-waiver.php.
  8. http://lyingtoyou.synthasite.com/the-perfect-score.php.