Підрядні речення часу в латинськомовній документації  Греко-Католицької Церкви кінця XVI–XVII ст.

Косіцька Ольга Михайлівна, канд. філол. наук

Національний транспортний університет

2013.– Vol. 7 : 178-183Pdf


Статтю присвячено аналізу підрядних речень часу в латинськомовній документації Грекокатолицької церкви. Визначено характерні риси підрядних речень часу, вказано їх специфіку порівняно з подібними реченнями в інших досліджених латинськомовних текстах українського походження.

Ключові слова: пізньосередньовічна латина, латинськомовна документація Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст., підрядні речення часу.


Статья посвящена анализу придаточных предложений времени в латиноязычной документации Греко-католической церкви. Определены характерные черты придаточных предложений времени, описана их специфика по сравнению с подобными предложениями в других латиноязычных текстах украинского происхождения.

Ключевые слова: позднесредневековая латынь, латиноязычная документация Греко-католической церкви конца XVI–XVII вв., придаточные предложения времени.


The article examines the features of compound sentences with temporal clauses in Latin documents of the Ukrainian Greek Catholic Church. A comparative analysis has been done with similar sentences in other Latin texts of Ukrainian origin.

Key words: late Medieval Latin, Latin documents of the Ukrainian Greek Catholic Church at the end of the 16th–17th centuries, temporal clauses.


Література:

 1. Безбородько Н. И. Язык латинских трактатов украинских философов XVII века / Нина Ивановна Безбородько. – Днепропетровск: б.и., 1972. – 137 с.
 2. Бойко Н. В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI–початку XVIII століть (лексикограматичний аспект): дис. … канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко. – К., 2006. – 218 с.
 3. Боровский Я. М. Учебник латинского языка [для гуманитарных факультетов университетов] / Я. М. Боровский, А. В. Болдырев [4-е дополн. изд.]. – М.: Высшая школа, 1975. – 479 с.
 4. Кощій О. М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Кощій О. М. – К., 2011. – 20 с.
 5. Миронова В. М. Граматичні особливості латинської актової мови XV–XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Миронова В. М. – К., 1999. – 16 с.
 6. Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440 с.
 7. Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / Іван Огієнко. – Варшава: Друкарня синодальна, 1930. – 520 с.
 8. Сергиевский М. В. Введение в романское языкознание / Максим Владимирович Сергиевский. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1954. – 304 с.
 9. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка / Сергей Иванович Соболевский. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1939. – 424 с.
 10. Щербина Р. А. Латинськомовна історіографія в Україні середини XVII ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648–1657 років): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Щербина Р. А. – К., 2006. – 19 с.
 11. Monumenta Ucrainae Historica: в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький] . – Vol. II (1624– 1648). – Romae, 1965. – 358 p.
 12. Monumenta Ucrainae Historica: в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький] . – Vol. I (1075– 1623). – Romae, 1964. – 350 p.
 13. Monumenta Ucrainae Historica: в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Vol. IX–X (1075–1632). – Romae, 1971. – 942 p.
 14. Monumenta Ucrainae Historica: в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький; видав митрополит Йосиф]. – Vol. XI (1633–1659). Supplementum. – Romae, 1974. – 648 p.