Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці

Дерба Світлана Миколаївна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 38-41Pdf


У статті проаналізовано різноманітні форми (усні і письмові), в яких існує національна українська мова. Досліджено особливості письмових форм української мови. Проведено аналіз кореляції між різними видами мовних станів.

Ключові слова: форма мови, етнос, культура, літературна мова, функціонування мови.


В статье проанализированы различные формы (устные и письменные), в которых существует национальный украинский язык. Исследованы особенности письменных форм украинского языка. Проведен анализ корреляции между разными видами языковых состояний.

Ключевые слова: форма языка, этнос, культура, литературный язык, функционирование языка.


The paper discusses different forms of Ukrainian language: oral and written. Their characteristics are analyzed in the article. The author made the analyze of correlation between different kinds of language states.

Key words: form of language, nation, culture, literary language, functioning of language.


Література:

  1. Аркушин Н. П. Сучасні напрями європейської лінгвістики / Н. П. Аркушин // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – С. 1–5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/filolog/2007_3/11/1.pdf.
  2. Герд А. С. Введение в этнолингвистику : [курс лекций и хрестоматия] / Александр Сергеевич Герд. – [2-е изд.] – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 457 с.
  3. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень / Віталій Вікторович Жайворонок // Мовознавство : наук.-теор. журнал / гол. ред. Віталій Григорович Скляренко. – К. : Ін-т. мовозн. ім. О. О. Потебні, 2001. – № 5. – С. 48–63.
  4. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
  5. Українська мова : енциклопедія / [редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. та ін.]. – К. : Вид-во “Укр. Енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.