Прецедентне ім’я Steve Jobs в американському лінгвокультурному середовищі

Карпова Катерина Сергіївна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 338-342Pdf


У статті представлено результати дослідження мовних особливостей диференційних ознак прецедентного імені STEVE JOBS як невід’ємного складника американської культури. Дослідження проведено на матеріалі некрологів, представлених у впливових американських та британських виданнях.

Ключові слова: лінгвокультура, американська нація, прецедентний феномен, прецедентне ім’я, диференційні ознаки прецедентного імені.


В статье представлены результаты исследования языковых особенностей дифференциальных признаков прецедентного имени STEVE JOBS как неотъемлемой составляющей американской культуры. Исследование проведено на материале некрологов, представленных во влиятельных американских и британских изданиях.

Ключевые слова: лингвокультура, американская нация, прецедентный феномен, прецедентное имя, дифференциальные признаки прецедентного имени.


The article reveals the results of investigation of language peculiarities of precedential name STEVE JOBS as an integral component of American culture. The research has been carried out on the material of obituaries taken from British and American quality press.

Key words: linguoculture, American nation, precedential phenomenon, precedential name, differential features of precedential name.


Література: 

 1. Алефіренко Є. Той, хто підганяв час [Електронний ресурс] / Є. Алефіренко. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/toy,_hto_pidganyav_chas__pomer_stiv_dzhobs,_zasnovnik_apple,_lyudina,_ yaka_vmila_zrobiti_ideyu_realn.html.
 2. Гудков Д. Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения / Дмитрий Борисович Гудков. – М. : Из-во МГУ, 2000. – 118 с.
 3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. – М. : Наука, 1987. – 263 с.
 4. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / Виктория Владимировна Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.
 5. Красных В. В. “Свой” среди “чужих”: миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных. – М. : Гнозис, 2003. – 375 с.
 6. Лесик І. В. Роль прецедентних феноменів у породженні й сприйнятті іронії / Ірина Валеріївна Лесик // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Когнітивна лінгвістика. – 2011. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 108–112.
 7. Михайлова О. Г. Прецедентні висловлювання як макроконтекст для античних міфотеонімів / Ольга Григорівна Михайлова // Studia Linguistica. – 2009. – Вип. 2. – С. 257–263.
 8. Михайлова О. Г. Прецедентні імена з античних міфів в ономастичному просторі роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшего” / Ольга Григорівна Михайлова // Studia Linguistica. – 2011. – Вип. 5. – С. 154–159.
 9. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Геннадий Геннадиевич Слышкин. – М. : Academia, 2000. – 141 с.
 10. Янг Джеффри С. iКона: Стив Джобс / Дж. С. Янг, В. Л. Саймон. – М. : Эксмо, 2007. – 277с.
 11. Еlliot Jay. The Steve Jobs Way: iLeadership for a new generation / Jay Еlliot, W. L. Simon. – N. Y. : Vanguard Press, 2011. – 32 p.
 12. The magician [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economist.com/node/21531529.
 13. Steve Jobs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/blogs/ babbage/2011/10/obituary.
 14. Steve Jobs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs.
 15. Stevenote [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Stevenote.
 16. Steve Jobs obituary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.guardian.co.uk/ technology/2011/oct/06/steve-jobs-obituary
 17. Apple’s Visionary Redefined Digital Age [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html?pagewanted=all&_r=0.
 18. Steve Jobs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/ technology-obituaries/8810037/Steve-Jobs-obituary.html.
 19. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=steve%20jobs&page=2.