Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем  зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов)

Патен Ірина Михайлівна, викл.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

2013.– Vol. 7 : 375-383Pdf


У статті з’ясовано образно-смислову основу порівняння предметних символів (зоолексем) у складі фразеологічних одиниць польської, англійської та української мов на позначення інтенсивного руху, простежено напрямки метафоризації образно-характеризуючих номінацій з огляду на когнітивні сценарії та стереотипи порівняння, донорські та інші концептуальні зони; здійснено культурносемантичну реконструкцію їх внутрішньої форми з огляду на символізацію елементів матеріальної та духовної культури етносів.

Ключові слова: усталене порівняння, фразеологізм, образ-еталон, символіка, когнітивні сценарії, стереотип, внутрішня форма, концепт.


В статье рассмотрена образно-смысловая основа сравнения предметных символов (зоолексем) в составе фразеологических единиц польского, английского и украинского языков, обозначающих интенсивность перемещения, выявлены тенденции метафоризации образно-характеризующих номинаций с учетом когнитивных сценариев и стереотипов сравнения, донорских и других концептуальных зон; осуществлена культурно-семантическая реконструкция их внутренней формы через символизацию элементов материальной и духовной культуры этносов.

Ключевые слова: устойчивое сравнение, фразеологизм, образ-эталон, символика, когнитивные сценарии, стереотип, внутренняя форма, концепт.


The article deals with the image-bearing basis of comparison of the object symbols (zoolexemes)components of the phraseological units denoting intensity of movement in the Polish, English and Ukrainian languages. The tendencies of metaphorization of the image-describing nominations due to the scope of the cognitive scripts and stereotypes of comparison, donor domains and other conceptual zones are revealed. The cultural and semantic reconstruction of their inner form based on the symbolization of the elements of the material and spiritual culture of the peoples is performed.

Key words: simile, phraseological unit, image-standard, symbolics, cognitive scripts, stereotype, inner form, concept.


Література:

 1. Гак В. Г. Пространство вне пространства / В. Г. Гак // Логический анализ языка. Языки пространств / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. – М., 2000. – С. 127–134.
 2. Гвоздарёв Ю. А. Основы русского фразообразования / Юрий Анатольевич Гвоздарёв. – Ростовн/Д. : Изд-во Ростов. ун-та, 1977. – 184 с.
 3. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
 4. Левченко О. Герої нашого часу: стереотипні уявлення лінгвоспільнот, відображені в порівняннях / О. Левченко // Etnolingwistyka i międzykulturowa komunikacja. Zeszyt naukowy. – Lublin, 2013. – T. 1. – S. 145–158.
 5. Миннуллина Г. В. Фразеологические единицы с глаголами движения в немецком и русском языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Миннуллина Г. В. ; Казанский госуд. пед. унтет. – Казань, 1998. – 15 с.
 6. Мізін К. І. Людина в зеркалі компаративної фразеології : монографія / Костянтин Іванович Мізін. – К. ; Кременчук, 2011. – 448 с.
 7. Мізін К. І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.17 / Мізін К. І. ; Київський нац. лінгв. ун-тет. – К., 2012. – 33с.
 8. Номис – Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В. Марковича та ін. / уклав М. Номис, упоряд., приміт. і вступ. ст М. М. Пазяка. – К. : Либідь, 1993. – 768 с.
 9. ССНП – Словник стійких народних порівнянь. – Х. : Основа, 1993. – 176 с.
 10. УП – Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / упоряд. М. М. Пазяк. – К. : Наук. думка, 2001. – 392 с.
 11. NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich / red. J. Krzyżanowski, S. Swirko. – Warszawa : PWN, 1969–1978. – T. 1–4.
 12. SP –Bańko Słownik porównań / Mirosław Bańko. – Warszawa : PWN, 2004. – 268s.
 13. TETM – A Thesaurus of English Traditional Metaphors / еd. by P. R. Wilkinson. – L. ; N. Y. : Routlege, 1993.
 14. WSFJP – Muldner-Nieckowski, S. Carofano-Bugajska Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. – Warszawa : Świat książki, 2003. – 1088 s.