Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології  (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури)

Бражук Юлія Борисівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 422-428Pdf


У статті розглядаються ключові підходи до вирішення проблеми створення національного стандарту міжнародної анатомічної номенклатури, виникнення термінів-аналогів на власномовній основі й запозичення термінів іншомовного походження. Аналіз доводить, що обов’язковим фактором адаптації міжнародних термінів у національній мові є аналогія, котрій піддаються як запозичені лексеми, так і створені на питомому мовному ґрунті.

Ключові слова: медична фахова мова, анатомічна термінологія, термін, запозичення, адаптація.


Статья посвящена ключевым подходам к решению проблемы создания национального стандарта анатомической номенклатуры: возникновение терминов-аналогов на основе собственного языка и заимствование терминов иноязычного происхождения. Анализ доказывает, что обязательным фактором адаптации международных терминов в национальном языке является аналогия, которой подвергаются как заимствованные лексемы, так и созданные на исконной языковой почве.

Ключевые слова: медицинский профессиональный язык, анатомическая терминология, термин, заимствования, адаптация.


The article is devoted to the key approaches to solving the problem of the establishment of a national anatomical nomenclature standard: appearance of terms-analogues based upon its proper language and foreign borrowings. Analysis proves that the obligatory factor of adaptation of the international terminology is an analogy having impact both on borrowed lexemes and on those created on native lexicological basis.

Key words: мedical professional language, anatomical terminology, term, borrowing, adaptation.


Література:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии / М. А. Бондаренко. – Тула : Тульский государственный ун-т, 2005. – 287 с.
 2. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 248 с.
 3. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства / М. С. Зарицький. – К. : ІВЦ “Політехніка” ; ТОВ “Фірма «Періодика»”, 2004. – 128 с.
 4. Кияк Т. Р. Мотивационные аспекты термино-интернационализмов / Т. Р. Кияк, М. И. Книгницкая // Отраслевая терминология и ее структурно-типологическое описание. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1988. – С. 131–138.
 5. Костюк Г. Я. Застосування анатомічної термінології в наукових публікаціях з медицини / Г. Я. Костюк, М. С. Гнатюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т. 10, № 3. – С. 74–75.
 6. Лейчик В. М. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод / В. М. Лейчик, С. Д. Шелов. – М., 1990. – Ч. 2. – 80 с.
 7. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт : навч. посіб. для студ. І–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / І. І. Бобрик (відп.ред.), В. Г. Ковешніков (відп. ред.). – К. : Здоров’я, 2001. – 327с.
 8. Місник Н. В. Структурно-граматичні особливості української медичної клінічної термінології / Н. В. Місник // Сучасні проблеми термінології та термінографії : тези міжнародної наукової конференції (Київ, 2–4 лютого 2000 р.). – К. : КМУЦА, 2000. – С. 58–59.
 9. Національний стандарт України. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. ДСТУ 3966: 2009. – К., 2010. – 31 с.
 10. Нікітіна Ф. О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології / Ф. О. Нікітіна. – К. : Видавництво при Київському державному ун-ті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1978. – 32 с.
 11. Пономаренко Л. О. Шляхи формування української термінології / Л. О. Пономаренко // Проблеми становлення української термінології : науково-методичні матеріали. – Житомир : ЖВУРЕ ППО, 1993. – Вип. 7. – С. 3–6.
 12. Пчелінцева О. Е. Лексичні основи міжнародної термінології / О. Е. Пчелінцева. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 103 с.
 13. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами / С. Нечай. – К. : Фонд ТТ, УЛТН, 2000. – 432 с.
 14. Селігей П. О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 49–66.
 15. Сендровиц Е. М. Название частей человеческого тела в русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук / Сендровиц Е. М. – М. : МГУ, 1970. – 20 с.
 16. Суперанская А. В. Общая терминология: вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева ; отв. ред. Т. Л. Канделаки. – Изд. 6-е. – М. : Книжный дом “Либроком”, 2012.– 248 с.
 17. Українська мова : енциклопедія. – К. : Видавництво “Українська енциклопедія”, 2004. – 824 с.
 18. Черкасов В. Г. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) / В. Г. Черкасов, І. І. Бобрик, Ю. Й. Гумінський, О. І. Ковальчук; за ред. В. Г. Черкасова. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 392 с.
 19. Bryll A. Between the Term and Conventional Metaphor. English Lexical Borrowings in Polish Advertising Language / A. Bryll // Disambiguation of Metaphor in Specialized Translation and Interpreting. – Częstochowa, 2010. – P. 54–70.