СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ЄВРОПА В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Г. СКОВОРОДИ

Олександр Миколайович Богомолець-Бараш
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.18.39-54


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЄВРОПА в мовній картині світу Г. С. Сковороди. З цією метою в текстах видатного філософа виокремлено лексичні репрезентанти названого концепту: Європа, європейський, європеєць; численні назви європейських країн, міст, їхніх мешканців; назви на позначення інших географічних явищ Європи. Здебільшого вказані лексеми засвідчено у філософських діалогах автора. У ході дискусії їхні учасники виявляють обізнаність із тогочасними реаліями Європи, особливостями її державного устрою, місцевими звичаями; історією, географією, природничими науками – ці фрагменти знання становлять концептуальну картину світу Г. Сковороди й ширше – освічених українців XVIII ст. У зазначених онімах вербалізуються структурні компоненти концепту ЄВРОПА: його поняттєвий, оцінний, образний, національно-культурний, символьний та ідейний складники. Часто вказані назви виступають у складі порівнянь – це численна група іменників у місцевому відмінку: в Европѣ, во Англіи, в Гунгаріи, в Норвегїи, во Францїи, в Римѣ, в Венецїи, в Парижѣ, в Флоренцїи, за допомогою яких, з одного боку, українці актуалізують свої знання про Європу, а з іншого, – зіставляють життя «тут» і «там» (парадигма актуальна й дотепер).

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, вербалізація, Європа, Сковорода.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко, Т. В. «Лінгвокультурний концепт MINNE / КОХАННЯ в німецькій поезії мінезангу XII−XIV століть: структурний та семантичний аспекти.» Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2011.
 2. Воркачев, С. Г. «Концепт счастья: понятийный и образный компоненты.» Известия РАН. Серия лит-ры и языка, т. 60, № 6 (2001): 47–58.
 3. Гнатюк, Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції: монографія (Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010), 446.
 4. Козюра, І. В. «Європейські студії Григорія Сковороди.» Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди: матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару до 45-річчя факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (м. Полтава, 3 грудня 2019 р.) (Полтава: ПУЕТ, 2020, 96): 9‒19, http://dspace.uccu.org.ua/ bitstream.pdf
 5. Ладика, О. В. «Об’єктивація концепту AMERICAN DREAM (діахронний підхід).» Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2017.
 6. Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие. 3-е изд., испр. (Флинта: Наука, 2007), 296.
 7. Пименова, М. В. «Предисловие.» Введение в когнитивную лингвистику 4, под ред. М. В. Пименовой (Кемерово, 2004), 208.
 8. Синиця, І. А. «Лінгвокультурні паралелі: Григорій Сковорода і Китай.» Мова і міжкультурна комунікація 1 (2017): 139–147, http://nbuv.gov.ua/UJRN/ movmk_2017_1_17
 9. С. – Сковорода Г. С. Повна академічна збірка творів, за редакцією проф. Леоніда Ушкалова (Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011), 1400.
 10. Слышкин, Г. Г. «Лингвокультурный концепт как системное образование.» Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация 1 (2004): 29–34.
 11. Слухай, Н. В., Снитко, О. С., Вільчинська, Т. П. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник (Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011), 367.
 12. Степанов, Ю. С. Концепт, http://genhis.philol.msu.ru/article120.shtml, заголовок з екрану.
 13. Сулима, В. І. «Біблійні географічні назви як концепти та їх художньо-стилістична функція у творах Г. С. Сковороди.» Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність (наукові матеріали Переяслав-Хмельницьких 14 Сковородинівських читань) 2, 264, відпов. ред. проф. М. П. Корпанюк (Київ: ВЦ “Просвіта”, 2009): 195–203.
 14. Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода: семінарій (Харків: Майдан, 2004), 776.
 15. Ушкалов, Л. В. Україна і Європа: нариси з історії літератури та філософії (Харків: Майдан, 2016), 316.
 16. Kozlovskyi, V. «Die national-kulturelle Komponente der semantischen Struktur des linguakulturellen Konzepts (Національно-культурний компонент семантичної структури лінгвокультурного концепту).» Ukrainisch‑Bayerische Germanistentagung an der Universität (Lwiw. Lwiw, 2014): 96–102.