СУЧАСНА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

←2020. – Vol. 17

Ірина Ярославівна Заліпська
кандидат філологічних наук, доцент
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.61-74


FULL TEXT PDF (ENGLISH)


АНОТАЦІЯ

У статті представлено огляд наукової літератури, присвяченої вивченню сучасного стану дослідження медичної термінології в лінгвістичній науці. Окреслено актуальність студіювання окремих аспектів зазначеної проблеми, їх перспективність та значущість. Наголошено на моносемантичній основі терміна. Під медичною термінологією розуміємо систему, яка зберігає загальні лексичні ознаки одиниць природної мови в медичній термінологічній базі даних, що представляє сукупність колективного знання конвенційної і комплементарної медицини.
Джерельною базою дослідження послужили українські й англійські медичні терміни. Репрезентовано тематичні групи медичних термінів: анатомічні медичні терміни, клінічні медичні терміни, медичні терміни на позначення назв захворювань, стоматологічні терміни, фармацевтичні терміни. Анатомічні медичні терміни поділено на такі тематичні групи: частини тіла та внутрішні органи, тканини організму людини, опорно-руховий апарат, серцево-судинна система, дихальна система, травна система, ендокринна система, центральна нервова система, сенсорна система, сечовидільна система, репродуктивна система. До клінічних медичних термінів належать назви медичних установ та відділень, методів діагностики хворого, медичних процесів, хірургічних інструментів та обладнання, онкологічних термінів, травматологічних, акушерських понять, назви термінів із дієтології та із сфери нанотехнологій. Систематизовано номенклатуру медичних термінів на позначення назв захворювань, стоматологічних і фармацевтичних термінів. Підтверджено також важливість досліджуваної теми в опануванні фахової термінології.

Ключові слова: медична термінологія, анатомічні медичні терміни, клінічні медичні терміни, медичні терміни на позначення назв захворювань, стоматологічні терміни, фармацевтичні терміни.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Баніт Д. Ю. «Українська кардіологічна термінологія.» Мовні і концептуальні картини світу 50 (1) (2014): 34–40.
 2. Гороть Є. І., Бєлова С. В. Notes on Modern English Lexicology / Нариси з лексикології сучасної англійської мови (Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2008), 372.
 3. Закалюжний М. М., Андрейчин М. А., Комаровський Р. Р. Клінічна латина з англійськими та українськими відповідниками (Тернопіль: ТДМУ, 2017), 832.
 4. Заліпська І. Я. «The Lexical-Semantic Organization and the Structure of Medical Terms.» Лінгвістичні дослідження 51 (2019): 13–20, https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51.02
 5. Лисенко В. І. «Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології.» Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології», № 648 (2009): 66–70.
 6. Литвиненко Н. П. «Дослідження медичного дискурсу у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві.» Мовознавство 17 (2009): 143–152.
 7. Литвиненко Н. П. «Сучасний український медичний дискурс Автореф. дис. доктора філол. наук, Київ, 2010.
 8. Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Медицина в термінах і визначеннях (Київ: Книга-плюс, 2013), 304.
 9. Місник Н. В. «Формування української медичної клінічної термінології Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2002.
 10. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика (Вінниця: Нова Книга, 2007), 528.
 11. Ткач А. В. «Словотвірна ідентичність / варіативність української медичної термінології.» Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2009..
 12. Ткач А. В. «Сучасна українська медична термінологія: проблеми та перспективи розвитку.» Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки 23 (2010): 247–252.
 13. Ткач А. В. «Медичні терміни-словосполучення: структура та особливості функціонування.» Мовознавчий вісник 18 (2014): 102–107.
 14. Ткач А. В. «Принципи організації української медичної термінології на лексико-семантичному рівні.» Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету 13 (2015): 218–224.
 15. Тихоша В. І. «Структурно-семантичні особливості медичних термінів української мови.» Філологічні науки 20 (2003): 100–104.
 16. Філюк Л. М. «Моделювання тезаурусу української медичної термінології.» Мова 25 (2016): 94–98.
 17. Хирівська Г. П. «Тематична класифікація української фармацевтичної термінології.» Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Проблеми української термінології 890 (2018): 70–74.
 18. Цісар Н. «Ономасіологічні аспекти вивчення метафори (на матеріалі медичної термінології).» Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Проблеми української термінології 620 (2008): 224–227.
 19. Шамаєва Ю. Ю. Лексикологія англійської мови: конспект лекцій (із завданнями) (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010), 88.
 20. Шутак Л. Б. «Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології.» Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Серія «Філологічна») 48 (2014): 256–260.
 21. Юкало В. Я. «Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря.» Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2003.
 22. Alakrawi, Z. (2016). «Clinical terminology and clinical classification system: a critique using AHIMA’s data quality management model.» Perspectives in Health Information Management. Summer. Р. 1–19. https://perspectives.ahima.org/clinicalterminologyandclinicalclassificationsystemsacritique/
 23. Dalianis, H. (2008). «Clinical Text Mining Medical Classification and Terminologies. Р. 35–42. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78503-5_5.
 24. Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Communication in Medical Care: Interaction Between Primary Care. Physicians and Patients. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. https://doi.org/10.1017/CBO97805116071 72.
 25. Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). «Problems and prospects in the study of physician-patient interaction: 30 years of research.» Annu. Rev. Sociol, 51–74. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.082905.093959.
 26. Koch-Weser, S., DeJong, W., & Rudd, R. (2009). «Medical word use in clinical encounters.» Health Expectations, 12. P. 371–382. https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2009. 00555.x.
 27. Lipka, L. (1992). An outline of English lexicology: lexical structure, word semantics, and word-formation. Tübingen: Niemeyer.
 28. McCray, A. T., Srinivasan, S., & Browne, A. C. (1994). Lexical methods for managing variation in biomedical terminologies. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2247735/
 29. Wilce, J. M. (2009). «Medical Discourse.» Annu. Rev. anthropol, 199–215. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-091908-164450.
 30. Wong, E., & Juneja, S. (2017). «Time to standardize haematology terminology.» British Journal of Haematology. 178. P. 152–161. https://doi.org/10.1111/bjh.14121.