Сутність і функції проксеміки як невербального засобу комунікації  (на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури)

Шелякіна Алевтина Вікторівна, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 366-372Pdf


У статті розглянуто сутність і функції проксеміки, проаналізовано роль проксемічного маркера як засобу вираження емоційного стану комунікантів, їхнього соціального статусу, особливостей міжкультурного спілкування.

Ключові слова: невербальна комунікація, проксеміка, просторова зона, міжкультурна комунікація, соціальний статус, емоціональний стан, проксемічний маркер.


В статье рассматривается сущность и функции проксемики, анализируется роль проксемического маркера как средства выражения эмоционального состояния коммуникантов, их социального статуса, особенностей межкультурного общения.

Ключевые слова: невербальная коммуникация, проксемика, пространственная зона, межкультурная коммуникация, социальный статус, эмоциональное состояние, проксемический маркер.


The article considers the essence and functions of proxemics, analyses the role of proxemic marker as the effective mean of expression of communicants’ emotional state, social status, peculiarities of cross-cultural communication.

Key words: non-verbal communication, proxemics, space zone, cross-cultural communication, social status, emotional state, proxemic marker.


Література:

 1. Барташева Г. І. Автономне функціонування невербальних компонентів у комунікативній ситуації домінування [Текст] / Г. І. Барташева // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 17. – С. 82–86.
 2. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации [Текст] / И. Н. Горелов. – М. : Наука, 1981. – 80 с.
 3. Гринчишин М. М. Проксемічні засоби вираження соціального статусу особи (на матеріалі художньої прози Івана Франка) [Електронний ресурс] / Гринчишин М. М. // Вісник ЧДУ ім. Петра Могили. Серія: Філологія. Літературознавство. – 2007. – Вип. 54. – Том 67. – С. 25–28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL.
 4. Кость Л. П. Значення невербальних засобів спілкування в системі міжкультурної комунікації для правників / Л. П. Кость [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 15_APSN.
 5. Лісовська Т. В. Використання комунікативного альбома для організації взаємодії дітей з помірною та тяжкою інтелектуальною недостатністю з оточуючими / Т. В. Лісовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fkspp.at.ua/konf/Uch2/304.pdf.
 6. Мартинова О. М. Особливості вираження емоційних станів персонажів сучасної англійської літератури невербальними засобами [Текст] / О. М. Мартинова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 19. – С. 257–259.
 7. Махній М. М. Проксеміка в контексті етнокультури / М. М. Махній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://makhnii.blogspot.com/2010/10/blog-post_968.html.
 8. Солощук Л. В. Посмішка як мімічний жест та її роль в англомовному діалогічному дискурсі [Текст] / Л. В. Солощук // Новітня філологія. – Миколаїв, 2005. – Вип. 1. – С. 6–13.
 9. Терещенко Т. Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови) [Текст] / Т. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – 2010. – Вип. 16. – С. 27–30.
 10. Хинкіна О. О. Невербальні засоби вираження значення обвинувачення в англійській мові [Текст] / О. О. Хинкіна // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – Вип. 3. – С. 84–87.
 11. Хміляр О. Ф. Проксемічний фактор у міжетнічному соціумі [Текст] / О. Ф. Хміляр // Вісник національної академії оборони. – 2010. – Вип. 14. – С. 196–201.
 12. Шелгунова Л. М. Указание на рече-жестовое поведение персонажей в русской реалистической художественной прозе [Текст] / Л. М. Шелгунова // Филологические науки. – 1982. – № 5. – С. 43–49.
 13. Шелгунова Л. М. Указание на рече-жестовое поведение персонажей как средства создания образа в русской повествовательной реалистической художественной прозе [Текст] / Л. М. Шелгунова. – Волгоград : ВГУ, 1979. – 80с.
 14. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник [Текст] / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ “Академія”, 2010. – 312 с. – (Серія “Альма-матер”).
 15. Auel J. M. The Clan of the Cave Dear [Text] / J. M. Auel. – New York : Bantam Books, 1986. – 496 p.
 16. Brown D. Angels and Demons [Text] / D. Brown. – New York : Pocket Star Books, 2001. – 573 p.
 17. Griffin W. E. B. The Berets. Brotherhood of War [Text] / W. E. B. Griffin. – New York : Jove Books, 1985. – 409 p.
 18. Steward F. M. Pomp and Circumstance [Text] / F. M. Steward. – New York : A Signet Book, 1992. – 493 p.