Теорія інтертекстуальності в мовознавстві: підходи, застосування

Салецька Мар’яна Василівна

асп.

Львівський національний університет імені Івана Франка

2016.– Vol. 9 : 444-454Pdf

Стаття присвячена розкриттю аспектів теорії інтертекстуальності. Виявлено ознаки та проблематику досліджень інтертекстуальності в межах когнітивного, психолінгвістичного, лінгводидактичного, лінгвостилістичного, лінгвокультурологічного, дискурсивного підходів. Обґрунтовано ефективність застосування теорії інтертекстуальності для аналізу політичного дискурсу з метою виокремлення прецедентних імен як маркерів інтертекстуальності.

Ключові слова: інтертекстуальність; мовознавство; політичний дискурс; прецедентне ім’я.

Салецкая М. В., аспирант

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Теория интертекстуальности в языкознании: подходы, применение

Статья посвящена освещению аспектов теории интертекстуальности. Охарактеризована проблематика исследований интертекстуальности в пределах когнитивного, психолингвистического, лингводидактического, лингвостилистического, лингвокультурологического, дискурсивного подходов. Обоснована эффективность применения теории интертекстуальности к политическому дискурсу с целью выделения прецедентных имен в качестве маркеров интертекстуальности.

Ключевые слова: интертекстуальность; языкознание; политический дискурс; прецедентное имя.

Saletska M. V., Postgraduate student

Ivan Frankо National University of Lviv

Theory of Intertextuality in Linguistics: Approaches and Usage

The article is dedicated to the disclosure of the aspects of the theory of intertextuality. The peculiarities and the problems of researches of intertextuality in the frames of cognitive, psycholinguistic, lingvodidactic, lingvo-stylistic, lingvo-cultural, discourse-logical approaches were revealed. The effectiveness of usage of the theory of intertextuality was considered for the analysis of the political discourse with the aim of signing out the precedent names as the markers of intertextuality.

Key words: intertextuality; linguistics; political discourse; precedent name.

Література:

 1. Авраменко С. Інтертекстуальність: її види і конкуруючі терміни (на матеріалі притчі Ричарда Баха «Чайка Авраменко С. Інтертекстуальність: її види і конкуруючі терміни (на матеріалі притчі Ричарда Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон») / С. Авраменко // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Випуск 17. – 2010. – С. 11-16.
 2. Байков В. Г. Интерпретация текста как объект пародирования / В.Г. Байков// Мова і культура. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 5-11.
 3. Бублик Н. Біблійні прецедентні феномени як вияв інтертекстуальності у текстах медитативних притч Е. Де Мелло /Н. Бублик // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2013. – Вип. 21. – С. 56-62
 4. Буднік А.О., Хижняк І. А. Прецедентні тексти як засіб формування комунікативної компетенції у мовно-літературній освіті майбутніх словесників / А. О. Буднік, І. А. Хижняк // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2013, Vol. 7. – С. 27-31.
 5. Великорода Ю. М. Прецедентні феномени в американському медійному дискурсі (на матеріалі часописів «Time» та «Newsweek») [Текст] : автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. М. Великорода; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.  Львів, 2012.  17 с.
 6. Водак Р. Критическая лингвистика и критический анализ дискурса / Р. Водак // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2011. – № 4 (38). – С. 286-291.
 7. Ворожцова О. А. Лингвистическое исследование прецедентных феноменов в дискурсе российских и американских президентских выборов 2004 года : дисс. на … канд. філол. наук / О.А. Ворожцова.  Екатеринбург, 2007.  217 с.
 8. Гоца Н.М. Текст як лінгвостилістична єдність та основні аспекти і методи його аналізу / Н. М. Гоца // Матеріали конференції «Динамика научных исследований». – 2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Philologia/32722.doc.htm.
 9. Гузак А.М. Типологічні особливості вживання прецедентних імен у політичній ораторській промові (на матеріалі промов американських президентів) / А.М. Гузак // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014.  С. 56
 10. Даниленко О.В. Интертекстуальность в политическом дискурсе Украины (на материале программ политических партий) / О. В. Даниленко // “Вопросы филологии”. – 2010, №1 (34).  С. 114-120.
 11. Жук Л.Я. Приклад як тип тексту: лінгвостилістичні та прагматичні аспекти (на матеріалі англійської дидактичної літератури) : Дис. … к.філол.н.: 10.02.04. Л. Я. Жук. – Харків, 2005. – С. 53-66.
 12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М., 1987. – 264 с.
 13. Крутько Т. В. Прецедентні феномени у текстах англомовної реклами / Т. В. Крутько [Електронний ресурс] – Режим доступу. – dspace.nbuv.gov.ua:8080›handle/123456789/37862
 14. Кудиба С.М. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської мов) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10. 02. 17 порівняльно-історичне та типологічне мовознавство) / С. М. Кудиба. – Львів. – 2008.  22 с.
 15. Кузьменко Д. Ф. Сучасні підходи до тлумачення поняття “інтертекстуальності” / Д.Ф. Кузьменко // Літературознавчі студії.  Вип. 21, ч. 1. – К. : ВПЦ “Київський уні- верситет”, 2008. – С. 347–351.
 16. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. – К. : Критика, 2010. – 656 с.
 17. Лазоренко С.В., Ротар А.І. Види інтертекстуальності в сучасному політичному дискурсі (на матеріалі політичних звернень) / С.В. Лазаренко, А.І. Ротар // Науковий вісник ПНПУ ім. Ушинського. Лінгвістика. – 2014. – №19. – С.73–80.
 18. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. − К. : ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
 19. Нефьодова О.Д. Особливості лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки 2001 года. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Д. Нефьодова; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2001. – 18 с.
 20. Переломова О.С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія / О.С. Переломова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Зб. Наук. праць – Вип. 34. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2008. – С. 94–102
 21. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. К. 2006 – 716 сСтаткевич Л.П. Форми реалізації інтертекстуальності в тексті художнього твору / Л.П. Статкевич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. – № 936. – Вип. 61. – 2011.
 22. Сунько Н. О. Інтертекст як маркер культурного коду в англомовному газетному заголовку / Н. О. Сунько // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 19. – С. 149–155.
 23. Хоменко Г. Є. Інтертекстуальні можливості експресивних засобів в інформаційних текстах / Г. Хоменко // Філологічні студії. – Вип. 7. – С. 258–264.
 24. Чорновол-Ткаченко Р. С. Теорія інтертекстуальності: цілі, завдання, методи / Р. С. ЧорноволТкаченко // Вісник СумДУ. – № 11 (95)’. Том 2. – Суми, 2006.– С. 82–87.
 25. Чудинов А.П. Политическая лингвистика/ А. П. Чудинов. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 256 с.
 26. Adam J.-M. Analyse textuelle des discours: niveaux ou plans d´analyse // Filol. linguíst. port., n. 14(2), p.191-202, 2012. [Ressource électronique]   http://www.revistas.usp.br/fl p/article/ viewFile/59909/63018.
 27. Adamzik, K. Sprache: Wege zum Verstehen. Tübingen: Francke. – 2001.– 335 s.
 28. Barthes R. Le Plaisir du texte, Seuil / R. Barthes. – 1993. – p. 58–59.
 29. Biasi P.-M. Intertextualité théorie de l’ / P.-M. Biasi // Encyclopædia Universalis éd. 1989 [Ressource électronique]  http://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-de-l-intertextualite/
 30. Chassay J.-F. « Intertextualité» du Dictionnaire du littéraire / J.-F. Chassay. – PUF, 2002. – рр. 305 –307.
 31. Dorna А. Discours de propagande et techniques de manipulation/ А. Dorna // Argumentum : Argumentum Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric. – 2008 . – pp. 41–55.
 32. Fairclough N. Political discourse in the media: an analytical framework / Fairclough N. // A. Bell and P. Garret (eds), Approaches to Media Discourse. – Oxford : Blackwell,1998. – 376 p.
 33. Foucault M. L’archéologie du savoir / M. Foucault. – Paris : Gallimard,1969. – 294 p.
 34. Gignoux A.-C. De l’intertextualité à l’écriture / A.-C. Gignoux // Cahiers de Narratologie. – 13. – 2006 [Ressource électronique]  http://narratologie.revues.org/329.
 35. Intertextualite // Glossaire SEO // Webmarketing (2014) [Ressource électronique]   http:// www.trackbusters.fr/defi nition-intertextualite.html
 36. Hutcheon L. A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth Century Art Forms. – N.Y. : Methuen, 1985. – Режим доступу: http://en.wikipedia.orp/wiki/Intertextuality.
 37. Kawka M. O badaniu języka dyskursu medialnego / M. Kawka // Media i Społeczeństwo. – nr 4/2014. – pp. 164–171.
 38. Kowalik-Kaleta Z. Interdyskursywność w medialnych tekstach perswazyjnych analiza w ramach KAD / Z. Kowalik-Kaleta // Media i Społeczeństwo. – nr 1/2011. – рр. 103–107.
 39. Kristeva J. Semeiotikè, recherches pour une sémanalyse / J. Kristeva. – Paris, Seuil, 1969. – 384 p.
 40. Kujawa I. Strategie dyskursu polityki a medialny obraz świata (na materiale współczesnej prasy niemieckiej) // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – VOL. XXVII. – Lublin, 2009. – pp. 43–58.
 41. Labbé C., Labbé D. L’intertextualite dans les publications scienti ques. L’Auteur Scienti que, Jun 2013, Grenoble, France [Ressource électronique]  – https://hal.archives-ouvertes.fr/hal00840769Submitted on 3 Jul 2013. – 74 р.
 42. Labbé D., Monière D. La connexion intertextuelle Application au discours gouvernemental québécois // JADT 2000 : 5 es Journées Internationales d’Analyse Statistique des Données Textuelles [Ressource électronique]   http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2000/pdf/22/22.pdf
 43. Littérature comparée: Intertextualité – Transtextualité – Intermédialité. Materiaux de Séminaire interacadémique en 2009-2010 (FUNDP, Namur, et FUSL, Bruxelles) [Ressource électronique]   https://www.unamur.be/lettres/germaniques/activites/seminaire.
 44. Liu J. Le T. Le Intertextual Techniques in Advertisements / J. Liu T. Le // International Journal of Innovative Interdisciplinary Research. – V 2 I 1 June 2013. – pp. 11–19. Ressource électronique]   http://www.auamii.com/jiir/Vol-02/issue-01/2Liu.pdf
 45. Słowa kluczowe w niemieckim dyskursie politycznym. – Stawropol w 2010 r [Електронний ресурс] – Режим доступу. – tekstypl.eu/inostrannyj-jazyk/28922-Klyuchevye-slova-v-nemeckompoliticheskom-diskurse.html
 46. Paveau M.-A. Interdiscours et intertexte.. PUFC Presses universitaires de FrancheComte. Linguistique et litterature : Cluny, 40 ans apres.  Besancon, France. Annales litteraires de l’universite de FrancheComte.  – P.93105.
 47. Riffaterre M. Sémiotique intertextuelle: l’interprétant / M. Riffaterre // Revue d’esthétiquen,°1-2. – 1979 . –131 p.
 48. Roux-Faucard G. Intertextualité et traduction / G. Roux-Faucard G.// journal des traducteurs. vol. 51, n° 1, 2006. – P. 98–118.
 49. Slawinski J. ‘Intertextualnosc’ // M. Glowinski et al. (eds.), Slownik terminow literackich. – Wroclaw : Ossolincum. – 1988. – p. 201.
 50. Słownik Encyklopedyczny – Język polski / E. Olinkiewicz, K. Radzymińska, H. Styś. – Wydawnictwa Europa, 1999. [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://portalwiedzy.onet.pl/93894,,,,inter tekstualnosc,haslo.html
 51. Théorie d’Ensemble / ed. Sollers P. – Paris, Seuil, 1968. – 392 p.
 52. van Dijk Teun Principles of critical discourse analysis // Discourse & Society. – London : Newbury Park and New Delhi, 1993. – vol. 4(2) (http://www.daneprairie.com).
 53. Zinken J., Ideological imagination: intertextual and correlational metaphors in political discourse / J. Zinken // Discourse & Society, 2003. – Р. 507–523.

Джерела:

 1. Послання В. Януковича до українського народу (2010 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://old.niss.gov.ua/book/Poslannya_2010/index.htm
 2. Промова П. Порошенка у Верховній Раді до річниці Дня Перемоги (2015 р.). Повний текст [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://tsn.ua/politika/emociyna-promova-poroshenka-vradi-do-richnici-peremogi-povniy-tekst-426136.html
 3. Слово Президента України Віктора Ющенка на урочистостях з нагоди 350-річчя Конотопської битви (2009 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу. –yushchenkoinstitute.org/ yushchenko/11/37/
 4. Інтерв’ю В. Ющенка «Українець Мазепа зробив відповідальний вибір» [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://www.istpravda.com.ua/articles/4d86178404acc/
 5. Discours de Nicolas Sarkozy à l’occasion du 70ème anniversaire de l’appel du Général De Gaulle (2010) [Ressource électronique] – Access. -http://www.amisdenicolassarkozy.fr/sites/default/fi les/di scours/70_ eme_appel_du_general_de_gaulle_2 0100618.pdf
 6. Discours du president de la republique, m. Francois Mitterrand, a l’occasion de l’ouverture de la Deuxieme Conference nationale sur l’environnement (1994) [Ressource électronique] – Access. -http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/fi les/8/e027762.pdf
 7. Les grands discours de Jacques Chirac (2006) [Ressource électronique] – Access. – http://www. jacqueschirac-asso.fr/les-grands-discours-de-jacques-chirac/
 8. «Wolność i Prawda» – przemówienie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 10 kwietnia (2010) [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ aktualnosci/rok-2010/page,2.html

Стаття надійшла до редакції 01.12.2015.