Відонімна лексика в латиномовній ентомологічній номенклатурі:  ономасіологічний аспект

Воскобойник-Шпинта Галина Миколаївна, ст. викл.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

2013.– Vol. 7 : 429-435Pdf


У статті встановлено кількісну частку відонімної лексики в номенклатурі; виділено відміфологічні, відантропонімічні та відтопонімічні назви комах; зіставлено типи відонімної лексики і визначено їх роль в ентомологічній номенклатурі.

Ключові слова: ентомоніми, оніми, відміфоніми, відантропоніми, відтопоніми, латиномовна номенклатура.


В статье устанавливается количественная доля онимной лексики в номенклатуре; выделяются мифологические, антропонимичные, топонимичные названия насекомых; сопоставляются типы онимной лексики и определяется их роль в энтомологической номенклатуре.

Ключевые слова: энтомонимы, онимы, мифонимы, антропонимы, топонимы, латиноязычная номенклатура.


This article presents the analysis of mythological and anthropological, topological lexicon of insеctnames; the author represents quantitative share of onyms’ vocabulary of nomenclature; compares types of onyms’ vocabulary and explains their role in the entomological nomenclature.

Key words: entomonyms (insect’ names), onyms, mythological, anthropological and topological lexicon, Latin-nomenclature.


Література:

 1. Аполлодор. Мифологическая библиотека / Аполлодор ; [пер. В. Г. Боруховича]. – Л. : Наука, 1972. – 216 с.
 2. Бошко Г. В. Фауна України. Т. 13. Вип. 4. Ґедзі. Diptera, Tabanidae / Г. В. Бошко. – К. : Наук. думка, 1973. – 208 с.
 3. Введенская Л. А. От собственных имен к нарицательным / Л. А. Введенская, Н. П. Колесников. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1989. – 144 с.
 4. Воскобойник Г. М. Структурно-функціональні особливості антропонімів і топонімів у латиномовній ентомологічній номенклатурі / Г. М. Воскобойник // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 33. – С. 115–121.
 5. Головчак Н. Антропонімна продуктивність німецької лексики (на прикладі німецького антропонімікону закарпаття) / Н. Головчак // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти : збірник матеріалів Міжнар. наук. конф. (25–26 травня 2006 р.). – Черкаси : Брама, 2007. – С. 103–109.
 6. Горпинич В. А. Антропонимия древнегреческого язика: монография / Владимир Александрович Горпинич // Ономастика и апеллятивы.– Днепропетровск : ДНУ, 2006. – Вып. 27. – С. 333.
 7. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецький. – Изд. 4-е, испр. – М. : Русский язык, 2002. – 846 с.
 8. Древнегреческо-русский словарь : [в 2 т.] / сост. Дворецкий И. Х. – М. : Го изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 1905 с.
 9. Ключко З. Ф. Совки України / З. Ф. Ключко. – К. : Вид-во Раєвського, 2006. – 248 с.
 10. Маковська О. О. Ономастичний простір англійських термінів пластичної хірургії / О. О. Маковська // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. – Луцьк, 2011. – № 6. – Ч. 2. – С. 164–168.
 11. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури / пер. Ю. Некрутенко. – Вид. 4-те. – К. : Бібліотека офіційних видань, 2003. – 176 с.
 12. Некрутенко Ю. Денні метелики України / Ю. Некрутенко, В. Чиколовець. – К. : Вид-во Раєвського, 2005. – 232 с.
 13. Осичнюк Г. З. Фауна України. Т. 12. Бджолині. Вип. 4. Бджоли-колетиди / Г. З. Осичнюк. – К. : Наук. думка, 1970. – 159 с.
 14. Осичнюк Г. З. Фауна України. Т. 12. Бджолині. Вип. 5. Бджоли-андреніди / Г. З. Осичнюк. – К. : Наук. думка, 1977. – 328 с.
 15. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1988. – 192 с.
 16. Словник античної міфології / укл.: І. Л. Козовик, О. Д. Пономарів. – 2-е вид. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.
 17. Соболевский И. Грамматика латинского языка. Ч. 1 (теоретическая) Морфология и синтаксис / И. Соболевский. – М. : Лист Нью, 2003. – 432 с.
 18. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 366 с.
 19. Юркіна В. І. Фауна України. Т. 14. Вип. 4. Блохи / В. І. Юркіна. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 152 с.