Вікторіанська концептуалізація жіночості у зооморфних та флороморфних метафорах

Орел Анна Леонідівна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 282-289Pdf


У статті проаналізовані флороморфні та зооморфні метафори, які репрезентують вікторіанську концептуалізацію жіночості. Виявляються основнї кореляти метафор, що передають як зовнішні, так і внутрішні характеристики вікторіанської жінки та базові метафори, які лежать в основі лінгвопоетичної концептуалізації.

Ключові слова: вікторіанство, метафора, жіночість, концептуалізація, зооморфні та флороморфні метафори.


Статья посвящена анализу флороморфных и зооморфных метафор, связанных с викторианской концептуализацией женственности. Выделяются основные корреляты метафор, передающих как внешние, так и внутренние характеристики викторианской женщины, а также базовые метафоры, лежащие в основе лингвопоэтической концептуализации.

Ключевые слова: викторианство, метафора, женственность, концептуализация, зооморфные и флороморфные метафоры


This article analyses zoomorphic and floromorphic metaphors which represent Victorian conceptualization of femininity. It highlights the main correlates of metaphors conveying both the external and internal characteristics of Victorian women, as well as the basic metaphors underlying the poetic conceptualization of femininity.

Key words: Victorianism, metaphor, femininity, conceptualization, zoomorphic and floromorphic metaphors.


Література:

 1. Бовуар Симона де. Друга стать : в 2 т. Т. 1 / Симона де Бовуар. – К. : Основи, 1995 – 390 с.
 2. Борисова Т. С. Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажу (на матеріалі англомовної пригодницької прози ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Борисова Т. С. – О., 2002. – 20 с.
 3. Зіфферле Р. Новий час. Природа. Довкілля / Р. Зіфферле // Історія європейської ментальності / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам’янець. – Л. : Літопис, 2004. – С. 631–643.
 4. Лазарева М. Н. Нравственный потенциал зооморфной метафоры в латинских крылатых выражениях, пословицах и поговорках / М. Н. Лазарева // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. Т. Лобачевского. – 2012. – № 1[2]. – C. 135–138.
 5. Солнцева Н. В. Идеал красоты в восточном мире / Н. В. Солнцева // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : Индрик, 2004. – С. 283–289.
 6. Сукаленко Т. Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів / Т. Сукаленко // Мова і суспільство. – 2011. – Вип. 2. – С. 23–32.
 7. Brontë Ch. Jane Eyre / Ch. Brontë. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 447 p.
 8. Brontë Villette / Ch. Brontë. – L. : David Campbell Publ. Ltd., 1992. – 657 p.
 9. Brontë E. Wuthering Heights / E. Brontë. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 279 p.
 10. Eliot G. Adam Bede / G. Eliot. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 507 p.
 11. Eliot G. The Mill on the Floss / G. Eliot. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 535 p.
 12. Eliot G. Silas Marner / G. Eliot. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 221 p.
 13. Gaskell E. Mary Barton / E. Gaskell. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 372p.
 14. Hardy T. Far from the Madding Crowd / T. Hardy. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 374 p.
 15. Hardy T. Tess of the d’Urbervilles / T. Hardy. – L. : Penguin Books Ltd., 1994. – 508 p.
 16. Ingham P. Introduction / P. Ingham // Hardy T. Tess of the d’Urbervilles – L. : David Campbell Publ. Ltd., 1991. – P. 11–31.
 17. Meredith G. The Egoist / G. Meredith. – Moscow : Foreign Languages Publ. House, 1962. – 670 p.