Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови)

Cтолярова Анна Анатоліївна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 39-45Pdf


Статтю присвячено вивченню особливостей будови текстів циркулярів новогрецькою мовою та їхніх лінгвостилістичних особливостей на всіх мовних рівнях. Аналіз проведено на матеріалі, що датується двома останніми роками.

Ключові слова: циркуляр, стиль, жанр, композиція, лінгвостилістичні особливості.


В статье изучается своеобразие композиции текстов циркуляров на новогреческом языке и их лингвостилистические особенности на всех языковых уровнях. Анализ проводится на материале, датирующемся последними двумя годами.

Ключевые слова: циркуляр, стиль, жанр, композиция, лингвостилистические особенности.


The article deals with the peculiarities of the composition of the texts of Modern Greek circular letters as well as with the specifics of the linguostylistic means used in them. The analysis is carried out on the material of the last two years.

Key words: circular letter, style, genre, composition, linguostylistic means.


Література:

  1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров : [cобр. соч. в 7 т.] / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Русские словари, 1996. – Т. 5. – С. 240–246.
  2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підр.] / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342 с.
  3. Бєлова А. Д. Поняття “стиль”, “жанр”, “дискурс”, “текст” у сучасній лінгвістиці / Алла Дмитрівна Бєлова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія “Іноземна філологія” / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2002. – Вип. 32–33. – С. 11–14.
  4. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики : [учеб. пособие] / Виктор Владимирович Виноградов. – М. : Высшая школа, 1981. – 320 с.
  5. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови / С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.
  6. Кожина М. Н. Стилистика русского языка: [учеб. для вузов] / М. Н. Кожина. – М. : Просвещение, 1983. – 223 с.
  7. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Елена Александровна Селиванова. – Киев : Фитосоциоцентр, 2002. – 335 с.
  8. Εγκύκλιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ypes. gr/el/Ministry/Encyclical/
  9. Καλλιμανή-Κοτσώνη Κ. Πρακτική Γραμματείας Γ’ ΤΕΛ / Κ. Καλλιμανή-Κοτσώνη, Α. ΣαββοπούλουΛεβέτσιου. – Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, 1994. – 371 σ.
  10. Σκαφιανού Γ. Κ. Εμπορική αλληλογραφία / Γ. Κ. Σκαφιανού. – [έκδοση 5η, βελτιωμένη και συγχρονισμένη]. – Αθήνα : Εκδόσεις “Interbooks”, 1989. – 335 σ.