Семантика антропоніму в англійській фразеології у варіантологічному аспекті

Ковалюк Юрій Володимирович, асп.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2009. – Vol. 2 : 182-186Pdf


Концептуалізація світосприйняття у різних варіантах англійської мови опосередковується наявністю системи національно-маркованих знань, до яких належать і фразеологічні одиниці. Фразеологізми з іменами власними вербалізують концептосферу ЛЮДИНА, а саме – її основні риси і її ставлення до навколишньої дійсності, які можуть по-різному виявлятися в основних варіантах сучасної англійської мови.

Ключові слова: англомовна картина світу, фразеологічна картина світу, концепт, фразеологізм, антропонім.


Worldview conceptualization is represented by a system of nationally-marked knowledge in different variants of the English language, including also phraseological units. Phraseological units with proper names verbalize the conceptual field THE MAN, in particular his or her main characteristics and his or her attitude towards society at large, which can be manifested in different ways in the main variants of the English language.

Key words: English worldview, phraseological worldview, concept, phraseologism, anthroponym.


REFERENCES

 1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм / Н.Ф. Алифиренко – М.: ООО Изд-во “Элипс”, 2008. – 271 с.
 2. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. Близько 30 000 словосполучень / К.Т. Баранцев. – К.: Знання, 2005. – 1056 с.
 3. Золотых Л.Г. Когнитивно-дискурсивные основы фразеологической семантики (на материале русского языка): автореф. дисс. на соиск. учен. степ. доктора. филол. наук: 10.02.01 “Русский язык” / Л.Г. Золотых. – Белгород, 2008. – 47 с.
 4. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 5. Canadian Oxford Dictionary. – Toronto: OUP, 2004. – 1830 p.
 6. Fernando C. Idioms and idiomaticity / C. Fernando. – Melbourne: OUP, 1996. – 184 p.
 7. Longman dictionary of English idioms / T. Long (Ed.). – L.; N.Y.: Longman, 1996. – 387 p.
 8. The American heritage dictionary of idioms / C. Ammer (Ed.). – N.Y.: Houghton Mifflin, 1997. – 729 p.
 9. The Australian Oxford Dictionary. – Melbourne: OUP, 2004. – 1538 p.
 10. The Penguin dictionary of English idioms / [Gulland D., Hinds-Howell D. (eds.)]. – L.: Penguin books, 1994. – 305 p.
 11. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words / A. Wierzbicka. – N.Y.; Oxford: OUP, 1997. – 317 p.