Випуск 2

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

М.Я. Калинович; Л.А. Булаховський; М.Т. Рильський PDF   9-11

Булаховська Ю.Л.


Еволюція латинських префіксальних дієслів просторової семантики  у романських мовах (діахронічний аспект)

Альошина І.Г.

PDF   12-19


Опрацювання корпусу для частотного словника арабської мови

Бабак Б.Г.

PDF   20-25


Співвідношення понять образ автора / “смерть автора”  в лінгвістиці тексту

Барбанюк О.О.

PDF   26-31


Фреймовая репрезентация концепта family  в персональном дискурсе королевы Виктории

Баржанская А.М.

PDF   32-39


Лінгвістична структура тексту

Бекетова О.В.

PDF   40-44


Лінгвістичний статус міфологеми (лексикографічний аспект)

Белевцова С.О.

PDF   45-49


Лінгвокультурні контакти як фактор формування мовної картини світу  поліетнічного регіону

Беспала Л.В.

PDF   50-55


Укладання частотного словника корейської мови

Білошицький К.М.

PDF   56-60


Соматична лексика як засіб просторової номінації  в українській, англійській та іспанській мовах

Богуцький В.М.

PDF   61-67


Вульгаризми і пестливі слова як інновація Г.В. Катула  у латинській поезії

Борбенчук І.М.

PDF   68-71


Вікторович Фінно-угорські субстратні елементи в сучасній польській мові

Борщевський С.В.

PDF   72-79


Коллоквиальность как одна из задач формирования  языковой личности переводчика

Бушев А.Б.

PDF   80-84


Проблема синонімії в природничих терміносистемах

Вакуленко М.О.

PDF   85-90


Проблема синонімії в англійській маркетинговій термінології  та переклад термінів-синонімів українською мовою

Велика О.Ю.

PDF   91-96


Закономірності співвідношення назв за мовним складом  у зоологічній номенклатурі (клас insecta)

Воскобойник Г.М.

PDF   97-104


Сучасні тенденції розвитку дискурсу французьких ЗМІ

Гапотченко Н.Є.

PDF   105-109


Антропологическая парадигма в современном языкознании:  основные теоретические постулаты  и модули лингвистического исследования

Голубовская И.А.

PDF   110-122


Польські лексичні запозичення XVI–XVII ст.

Гриценко С.П.

PDF   123-129


Лінгвістичні аспекти аргументації  у сучасному французькому політичному дискурсі

Гулей М.Д.

PDF   130-134


Особливості вживання і перекладу еліпсів у штабній документації  німецького військового діловодства

Дзісь Б.А.

PDF   135-139


Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів

Доценко О.Л.

PDF   140-146


Функционирование словоформы gotten  в различных вариантах английского языка

Дроздов В.А., Дроздов А.В.

PDF   147-152


Народна етимологія в латинських композитах

Єрьоміна О.Ю.

PDF   153-157


Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності  в австралійській англомовній картині світу

Жукова Н.М.

PDF   158-164


Розвиток стратегії часової параметризації у давньогрецькій мові

Звонська Л.Л.

PDF  165-171


Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці

Зеленько А.С.

PDF   172-178


Взаимоотношение религиозно-философской мысли и лингвистики  в Древней Индии

Иванова И.В.

PDF   179-181


Семантика антропоніму в англійській фразеології  у варіантологічному аспекті

Ковалюк Ю.В

PDF   182-186


Питальний сегмент розділового запитання у варіантологічному аспекті

Ковбаско Ю.Г.

PDF   187-194


Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено-  та узагальнено-особових речень

Коломийцева В.В.

PDF   195-200


Відтворення фрагментів мовної картини світу  в природничій лексиці латинської мови

Компанець Т.М.

PDF   201-207


Теоретичний аспект дослідження національної  комунікативної поведінки

Корольов І.Р.

PDF   208-213


Комп’ютерна лінгвістика і WEB 2.0

Кузьменко Д.Ф.

PDF   214-219


Семантизація терміна в електронних галузевих тлумачних словниках  (на матеріалі онлайнових англомовних ресурсів)

Купріянов Є.В.

PDF   220-224


Концепт ἠ ἀρϵτἠ, в грекомовній епідейктичній ораторській прозі:  від енкоміїв Сократа до гомілій Іоанна Златоуста

Левко О.В.

PDF   225-231


Синонімічні назви у номенклатурі гормональних препаратів

Лехніцька С.І.

PDF   232-237


Контрадикторність як лінгвокогнітивна іпостась протиріччя

Лимаренко О.А.

PDF   238-245


“Principii de Istoria Limbii” (“Принципи історії мови”)  Александру Філіппіде (1859–1933) – румунський варіант  молодограматизму європейського мовознавства

Лучканин С.М.

PDF   246-251


Discourse markers pragmatics

Mykhaylenko V.V.

PDF   252-256


Прецедентні висловлювання як мікроконтекст  для античних міфотеонімів

Михайлова О.Г.

PDF   257-263


Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників  зі значенням пейоративності

Моштак О.В.

PDF   264-268


Глоси у староукраїнській полеміці кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.  крізь призму дискурс-аналізу

Ніка О.І.

PDF   269-275


Пріапічна поезія – унікальна пам’ятка латинської розпусної літератури

Ніколаєнко О.І.

PDF   276-280


Аспекти вивчення стереотипу як загальнонаукового феномена

Овчиннікова І.І.

PDF   281-289


Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові

Охріменко В.І.

PDF   290-298


Предикативність як універсальна синтаксична категорія  (на основі компаративного аналізу простих речень  української та англійської мов)

Парфіненко А.О.

PDF   299-302


Использование метафорического переноса для номинации ребенка  в современных вариантах испанского языка

Проценко И.Ю.

PDF   303-306


Високорезультативна методика викладання і вивчення іноземних мов  “метод частотного штурму”

Рудий Б.А.

PDF   307-315


Русская жаргонная лексикография:  социолексикографические идеи В.Б. Быкова

Рябичкина Г.В.

PDF   316-322


Імена концепту ЛЮБОВ в японській лінгвокультурі

Сав’як Н.В.

PDF   323-327


Місце поезії Григорія Меотіса в літературі донецького приазов’я

Сардарян К.Г.

PDF   328-335


Зіставна концептологія: сучасний стан і перспективи

Семегин Т.С.

PDF   336-342


Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект

Терехова Д.І.

PDF   343-347


Зороастрійський пласт топонімії Європи

Тищенко К.М.

PDF   348-355


Система эстетических онимов в произведениях  французских писателей-экзистенциалистов и их основные функции

Хохлова В.П.

PDF   356-362


Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у грецькій мові

Чекарева Є.С.

PDF   363-369


Терміноелементи-латинізми “офіційний”, “публічний”  та “цивільний” як “псевдодрузі перекладача”  (у перекладі з української на німецьку мову)

Шаблій О.А.

PDF   370-377