Аспекти вивчення стереотипу як загальнонаукового феномена

Овчиннікова Ірина Ігорівна, канд. філол. наук, доц.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

2009. – Vol. 2 : 281-289Pdf


Стаття присвячена аналізу феномена стереотипу в різних сферах наукового знання, зокрема соціології, етнології, лінгвокультурології, когнітивній лінгвістиці та соціолінгвістиці. Охарактеризовано ознаки стереотипу, властиві йому з погляду різних наук, визначено фактори стереотипізації явищ навколишнього світу.

Ключові слова: стереотип (соціальний, етнічний, етнокультурний, поведінковий, мовленнєвий, когнітивний), стереотипізація, мовна картина світу.


The article is devoted to the analysis of stereotype theory in different spheres of science, such as sociology, ethnology, linguoculturology, cognitive linguistics, sociolinguistics. The article outlines stereotype”s features studied from different scientific points of view, characterizes factors of stereotyping reality.

Key words: stereotype (social, ethnic, ethnocultural, behavioral, lingual, cognitive), stereotype theory, lingual word’s perception.


REFERENCES

  1. Аберкромби Н. Социологический словарь = Dictionary of Sociology / Николас Аберкромби, Стивен Хилл, Брайан С. Тернер; С.А. Ерофеев (ред. пер. с англ.). – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997. – 420 с.
  2. Бартминский Е. Этноцентризм стереотипа. Польские и немецкие студенты о своих соседях / Е. Бартминский // Славяноведение. – 1997. – № 1. – С. 12–24.
  3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. – К.: Видавничий дім “Академія”, 2004. – 344 с.
  4. Бергсон А. Творческая эволюция; Материя и память / Анри Бергсон. [Перевод с фр.]. – Мн.: Харвест, 1999. – 1407 с.
  5. Гудков В.П. Стереотип России и русских в сербской литературе / В.П. Гудков // Вестник Мос- ковского университета. Серия 9. Филология. – 2001. – № 2. – С. 20–24.
  6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М., 1992.
  7. Данилюк І. Етнічний стереотип / Іван Данилюк // Етносоціологія: терміни та поняття: Навчальний посібник / [Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін.]. – К.: Видавництво УАННП