Предикативність як універсальна синтаксична категорія (на основі компаративного аналізу простих речень української та англійської мов)

Парфіненко Аліна Олександрівна, магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 299-302Pdf


У статті розглянуто проблему визначення категорії предикативності як універсальної синтаксичної категорії. Аналіз простих речень української як флективної і англійської як аналітичної мов демонструє наявність насамперед спільних рис в означуваній категорії, але водночас і диференційних, відмінних рис, які, фактично, засвідчують типологічні розбіжності мов.

Ключові слова: категорія предикативності, предикативні відношення, предикат.


The article deals with the problem of defining the category of predicativity as the universal syntactical category. The attempt to find new views and perspectives in solving this problem as made. We analyzed the simple sentences of Ukrainian and English languages. A set of common and differential features within the analized category have been pointed out.

Key words: category of predicativity, predicative relationship, predicate.


REFERENCES

  1. Золотова Г.А. К понятию предикативности / Г.А. Золотова // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. – Л., 1975.
  2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник / Михайло Петрович Кочерган. – К: Видавничий центр “Академія”, 2003.
  3. Кучеренко І.К. Актуальні проблеми синтаксису української мови / І.К. Кучеренко. – К., 2003.
  4. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса: Учебное пособие / Ю.А. Левицкий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 2005.
  5. Левицкий Ю.А. Предложение и высказывание / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1988.
  6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – К., 2006.
  7. Тихонов А.А. Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. пособие / А.А. Тихонов. – М., 2007.
  8. English Online. Professional. A Handbook for Teachers. – 2008.
  9. Nesfield J. Manual of English grammar and composition / J. Nesfield. – N.Y., 1954.