Імена концепту ЛЮБОВ в японській лінгвокультурі

Сав’як Наталія Вікторівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 323-327Pdf


Статтю присвячено аналізу мовних фактів, що використовуються в японській мові для вербалізації концепту ЛЮБОВ. Проаналізовано низку іменникових композитів, в яких словотвірним ядром виступають графеми 愛 (ai) і 恋 (koi); визначено їх структурно-функціональні особливості.

Ключові слова: антропоцентрична парадигма, концепт, вербалізація, семантичне поле, культура.


The article deals with analysis of lexical items which are used in the Japanese language to denote concept LOVE. A number of composite nouns which are formed with the help of either 愛 (ai) or 恋 (koi) have been analyzed, their functional and semantic peculiarities have been pointed out.

Key words: anthropocentric paradigm, concept, verbalization, semantic field, culture.


REFERENCES

  1. Апресян Ю.Д. Многозначность и синонимия слова ЛЮБИТЬ / Ю.Д. Апресян // Etnolingwistyka: problemy języka i kultury / Pod red. J. Bartmińskiego. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000. – С. 77–95.
  2. Большой японско-русский словарь / [Под ред. Конрада]. – М.: Живой язык, 1999. – 824 с.
  3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу / Ірина Олександрівна Голубовська. – К.: Логос, 2004. – 282 с.
  4. Мещеряков А.Н. Книга японських символов / А.Н. Мещеряков. – М.: Наталин, 2004. – 556с.
  5. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования / Ю.С. Степанов. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997.
  6. 辞 Koujien. Ed. by 新村出 Shinmura Izuru, 岩波書店 Iwanami Shoten, 5th ed., 1998.
  7. 三 Sanseidou Kokugo Jiten. Ed. by 見坊豪紀 Kenbou Hidetoshi et al., 三省堂 Sanseidou, 4th ed., 1992.