Місце поезії Григорія Меотіса в літературі донецького приазов’я

Сардарян Каринна Гамлетівна, асп.

Донецький національний університет

2009. – Vol. 2 : 328-335Pdf


Робота присвячена дослідженню особливостей літературного спадку румейського поета Григорія Меотіса-Данченко як оригінального вияву його образного мислення. Автором висвітлено жанровотематичне розмаїття поетичної спадщини Г. Меотіса, охарактеризовано специфіку поетичної інтерпретації філософських тем поета Приазов’я в контексті українського дискурсу.

Ключові слова: грецька література, література Приазов’я, поетична спадщина, інтимна лірика, філософська лірика, жанр, тематичне розмаїття.


Work is devoted to the research of features of literary heritage of poet Gregory Meotis-Danchenko as an original exposure of his vivid thought. An author considers the genre-thematic variety of poetic creation of Meotis. The specific features of poetic interpretation of philosophical topics arised by the poet are being studied in the context of Ukrainian poetic discours.

Key words: Greek literature of Priazovya, poetic creation, intimate lyric poetry, philosophical lyric poetry, genre, thematic variety. 


REFERENCES

 1. Балабанов К.В. Національно-культурне та громадське життя греків України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / К.В. Балабанов, С.П. Пахоменко. – Маріуполь, 2006. – 260 с.
 2. Білецький А. Передмова / А. Білецький // Кір’яков Л. Лого пас Игор ту стратыю. Слово про Ігорів похід: грецький (румейський) переклад. – К.: Дніпро, 1987. – С. 6–9.
 3. Кардъако лого. Ана дылин лафа. Слово рідне: антологія художньої літератури греків Приазов’я: поезія та проза. – Донецьк: Донбас, 2005. – 304 с.
 4. Костан К. З літературної творчості маріюпольських греків / К. Костан // Східний світ. – 1928. – № 3–4. – С. 234.
 5. Кіор В.І. Вступне слово / В.І. Кіор // Кардъако лого. Ана дылин лафа. Слово рідне : Антологія художньої літератури греків Приазов’я: поезія та проза. – Донецьк: Донбас, 2005. – 304 с.
 6. Князєва Т. Жанрова та поетична система грецького фольклору Приазов’я / Т. Князєва // [Україна – Греція : Досвід дружніх зв’язків та перспективи співробітництва: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф.]. – Маріуполь, 1996. – С. 233.
 7. Кузьминков Л. Дорога жизни и поэзии Григория Меотиса / Л. Кузьминков // Приазовский рабочий. – 1996. – Октябрь (148).
 8. Кузьминков Л. Поэт Григорий Меотис и его место в современной литературе / Л. Кузьминков // Эллины Приазовья. – 1996. – Ноябрь (3).
 9. Кузьминков Л. Саят-Нова из Приазовья / Л. Кузьминков // Χρονος. – 2001. – Сентябрь (7).
 10. Меотис Г. Тримонтан стихи-поэма / Г. Меотис. – Маріуполь, 2001.
 11. Пирнешу астру – Сабати йылдыз (Ранкова зірка): поезія та проза: румейською, урумською, українською та російською мовами / [Вступ. сл. О. Проценко-Пічаджі]. – Донецьк: Донбас, 2002. – 176 c.
 12. Письменники Донеччини: довідник / [Упоряд. І.О. Білий, С.В. Жуковський]. – Донецьк: Нац. Спілка письменників України, 2005. – 428 с.
 13. Терентьєва Н. Греки України : у 2 ч. : навч. посібник / Н. Терентьєва, К. Боголюбов. – К.: Аквілон Плюс, 2008. – Ч. 1. – 352 с.
 14. Хаджинов Э. Леонтий Хонагбей – народный рапсод греков Донбаса (1853 – 1918) / Э. Хаджинов // Записки Історико-філологічного Товариства Андрія Білецького / [гол. ред. О. Пономарів]. – К.: Прайм Компанія, 1999. – Ч. ІІІ. – С. 187–193.
 15. Чернишова Т. Про грецький фольклор на Україні / Т. Чернишова // Народна творчість та етнографія. – 1960. – № 4. – С. 103.