Зіставна концептологія: сучасний стан і перспективи

Семегин Тетяна Станіславівна, викл.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 2 : 336-342Pdf


У статті розглядається сучасний стан та перспективні напрями концептології як окремої галузі мовознавства. Особлива увага присвячена дослідженню концептів у зіставному аспекті.

Ключові слова: концептологія, гендерна концептологія, етноконцептологія, концептологія дискурсу, методологія концепту.


REFERENCES

 1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика: дис. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук: 10.02.19 “Теория языка” / Бабушкин Анатолий Павлович. – Воронеж, – 1997. – 330 с.
 2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство ключевых слов / Вежбицкая А. [пер. с англ. А.Д. Шмелева]. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
 3. Вендина Т.И. Прекрасное и безобразное в русской традиционной культуре / Т.И. Вендина // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальние поля прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004. – С. 143–162.
 4. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посібник [для перекладацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.
 5. Верещагин Е.М. Слава: богословская этика в древнейшей славяно-русской гимнографии? / Е.М. Верещагин // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальние поля прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004. – С. 37–52.
 6. Воркачев С.Г. Лингвокультурная концептология: становление и перспективы / С.Г. Воркачев // Изв. РАН. Сер. лит−ры языка. – 2007. – Т. 66. – № 2. – С. 13–22.
 7. Воркачев С.Г. Методологические основание лингвоконцептологии / С.Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. Аспекты метакоммуникативной деятельности. – Воронеж, 2002. – Вып. 3. – С. 79–95.
 8. Гейко Т.М. Фонографічні особливості італізмів у французькій мові (на прикладі прямих запозичень, які належать до сфери культури) / Т.М. Гейко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: Логос, 2008. – С. 83–87.
 9. Демуцкая А.В. Сопоставление языковых картин мира в русском и английском языках на примере моделирования внутренних свойств человека через внешность / А.В. Демуцкая // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004.– С. 162–168.
 10. Дороз В.Ф. Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами // Педагогічні науки : зб. наук. праць / В.Ф. Дороз. – Бердянськ: БДПУ, 2006. – № 3. – С. 56–65.
 11. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : посіб. [для студ. та виклад. вищ. навч. закл.] / О.Ю. Дубенко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 224 с.
 12. Жайворонок В.В. Проблема концептуальної картини світу та мовного його відображення / В.В. Жайворонок // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 54. – С. 31–35.
 13. Закирьянов К.З. Сопоставительная морфология русского и башкирского языков : [учеб. пособ.] / К.З. Закирьянов. – Уфа, 2001. – 141 с.
 14. Іваненко Н.В. Добро в англійській та українській мовних картинах світу : [монографія] / Надія Іваненко. – Кіровоград: КОД, 2008. – 200 с.
 15. Іванов А.О. Основи зіставного дослідження лексичних одиниць на означення предметів повсякденного вжитку в сучасній англійській та українській мовах / А.О. Іванов // Вісник Житомирського державного університету. – 2005. – № 23. – С. 151–153.
 16. Калениченко М.М. Проблеми та перспективи розвитку співставного, типологічного та порівняльно-історичного вивчення мов [Електронний ресурс] / М.М. Калиниченко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 32. Режим доступу: http://elib.crimea.edu/index.php?option=com.content& task=view&id=48.
 17. Кирилина А.В. Мужественность и женственность как культурные концепты / А.В. Кирилина // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж, 2001. – С. 141–148.
 18. Ковшова М. Л. Понятие красоты в русской фразеологии и фольклоре: внешние качества и внутренние свойства человека / М.Л. Ковшова // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальние поля прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004. – С. 613–620.
 19. Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов: навч. посіб. / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко. – К.: Вища шк., 2006. – 391 с.
 20. Кононенко В.І. Концепти українського дискурсу [монографія] / В.І. Кононенко. – К.; Івано-Франківськ, 2004. – 248 с.
 21. Кононенко В.І. Мова і народна культура / В.І. Кононенко // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 62–69.
 22. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О.А. Корнилов . – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
 23. Корольова А.В. Перспективність розвитку методів сучасного зіставного мовознавства / А.В. Корольова // Проблеми зіставної семантики. – К.: КДЛУ. – 2007. –№8. –С. 8 – 12.
 24. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : [підручник] / М.П. Кочерган. – К.: Академія, – 424 с.
 25. Крамчанінова О.В. Концепт агресія у концептуальній та мовній картинах світу / О.В. Крамчанінова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – № 32. – С. 176–180.
 26. Краткий словарь когнитивных терминов / [Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.]. – М., 1996. – 244 с.
 27. Курносова Н.О. Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах / Н.О. Курносова, Р.В. Курносова, С.В. Суховецька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – № 17. – С. 175–177.
 28. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: [навч. посіб] / А.Е. Левицький. – К.: Освіта України, 2007. – 138 с.
 29. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию : [учеб. пособ.] / О.А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2007. – 368 с.
 30. Лихачев Д.С. Избранные труды по русской и мировой культуре / Д.С. Лихачев. СПб.: СПбГУП, 2006. – 416 с.
 31. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология [монография]/ В.Н. Манакин. – К.: Знання, – 326 с.
 32. Маслова ВА. Когнитивная лингвистика: учеб. пособ. / В.А. Маслова. – Мн. : ТетраСистемс, – 256 с.
 33. Матвеенко В.А. Красота мира в древнерусских религиозных контекстах / В.А. Матвеенко // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальние поля прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004. – С. 64–79.
 34. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: науч. изд. / под. ред. И.А. Стернина. – Воронеж, 2001. – 182 с.
 35. Мінаєва Є.В. Гендерна концептологія: мовна репрезентація концептів “Дім” і “Любов у жіночій поезії” : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 “Російська мова” / Є.В. Мінаєва. – Сімферопольv__u_r___, 2007. – 23 с.
 36. Мишин А.А. Концепты ум и глупость в немецкой и английской языковых картинах мира: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки” / А.А. Мишин. – Владимир, – 2007. – 23 с.
 37. Огаркова Г.А. Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Г.А. Огаркова. К., – 2005. – 20 с.
 38. Орлов В.В. Назви членів речення у функціонально-порівняльному аспекті / В.В. Орлов // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 53. – С. 102–106.
 39. Пальчевська О.С. Концепт шлях англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 “Загальне мовознавтво” / О.С. Палчевська. – Донецьк, 2006. – 20 с.
 40. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин– М.: АСТ: Восток – Запад, – 314 с.
 41. Петрова Л.А. Языковая картина мира в русле теоретических изысканий / Л.А. Петрова // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 69. – С.19–23.
 42. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.
 43. Руда Н.В. Дослідження демінутивів української та англійської мов із залученням етнопсихолі-нгвістичного аналізу / Н.В. Руда // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 16. – Кн. 2.– С. 142–145.
 44. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 45. Семегин Т.С. Категорії-концепти прекрасне/потворне у різних сферах гуманітарного знання / Т.С. Семегин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: Логос, 2008. – С. 461–469.
 46. Семухина Е.А. Концепт “грех” в национальных языковых картинах мира: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 “Теория языка” / Е.А. Семухина. – Саратов, 2009.– 22 с.
 47. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора филол. наук: спец. 10.02.19 “Теория языка ” / Г.Г. Слышкин. – Волгоград, 2004. – 35 с.
 48. Солнцева Н.В. Идеал красоты в восточном мире / Н.В. Солнцева // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальние поля прекрасного и безобразного. – М.: Индрик, 2004. – С. 283–289.
 49. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. – 824с.
 50. Чернишенко І.А. Компаративний аналіз лексикалізованих концептів “мудрість” і “дурість” в українській та англійській мовах / І.А. Чернишенко // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і література. – 2008. – Вип. 2. – С. 82–88.
 51. Цветкова М.В. Концепт “Englishness”: основные константы : материалы научной конференции в 2 т. [“Проблемы национальной идентичности в культуре и образовании России и Запада”]. – Воронеж: ЦЧКИ. – Т. 2. – 2000. – 144 с.
 52. Шараева Г.З. Сопоставительный анализ способов объективации концепта “Истина” в английской и татарской языковых картинах мира : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / Г.З. Шараева. – Казань, – 2007. – 25 с.