Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у грецькій мові

Чекарева Євгенія Сергіївна, канд. філол. наук, доц.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

2009. – Vol. 2 : 363-369Pdf


У статті представлено дослідження функцій та семантики префіксальних дієслів грецької мови раннього, класичного періодів та періоду койне у просторовій сфері вживань. Зроблено спробу подати префіксальні дієслова як одну з моделей, які відбивають засоби категоризації світу носіями грецької мови. Досліджено відношення між префіксальними дієсловами і прийменниковими конструкціями як взаємно скоординованими в семантичному плані елементами. Наведена статистика вживання префіксальних дієслів і прийменникових конструкцій просторового значення.

Ключові слова: мовна картина світу, похідне слово, префікс, префіксальне дієслово.


The article deals with problems of functions and semantics of prefixal verbs in Ancient Greek of Old, Classic and Koine period in the sphere of space meanings. The attempt to present prefixal verbs as a model that reflects the way of categorization of the world by ancient Greeks is made. The relations between prefixal verbs and prepositional constructions are studied. They are presented as semantically coordinated elements. The statistics of prefixal verbs and prepositional constructions usage in space semantics is also submitted.

Key words: language world model, derivative, prefix, prefixal verb.


REFERENCES

  1. Кубрякова Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова– М.: Языки славянской культуры, 2004. – 555 с.
  2. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистикую / Дж. Лайон. – М.: Прогресс, 1978. – 542 с.
  3. Чекарева Є.С. Прийменникова префіксація в системі словотвору давньогрецької мови / Є.С. Чекарева. // Вісник Харківського університету. Серія Філологія. – 2005. – № 707. – Вип.46. – С. 35–40.
  4. Чекарева Є.С. Функції та семантика префіксальних дієслів грецької мови періоду койне / Є.С. Чекарева // Вісник Харківського університету. Серія Філологія. – 2008. – № 836. – Вип.54. – С. 39–42.
  5. Чекарева Є.С. Категорія простору в системі прийменникових конструкцій грецької мови: Навч. посібн. для ВНЗ (рекоменд. МОН України) / Є.С. Чекарева. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006. – 200 с.
  6. Sapir E. Selected Writings in Language, Culture and Personality / E. Sapir. – Berkeley: University of California Press, 1949.
  7. Дворецкий И.Х. Древнегреческо – русский словарь: В 2 т. / И.Х. Дворецкий. – М., 1958.
  8. Homer. Carmina / Ex recensione Guilieimi Dindorfii. – 3 ed. corr. – Lipsiae: Teubner, 1852. – vol. I: Iliadis. – vol.II: Odysseae.
  9. Novum testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle ediderunt Kurt Aland e.a. – Stuttgart: Bibelgesellschaft. – 1987.
  10. XenophontisHistAnabasis / Recensuit Arnoldus Hug. – Leipzig: Teubner, 1883.