ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АВЕСТІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ

Бочарнікова Анна Михайлівна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 486-490pdf


У статті класифіковано і проаналізовано основні типи труднощів, які виникають при перекладі з мови Авести. Визначено джерела виникнення цих труднощів. Також проаналізовано деякі типові помилки, які виникають при практичному здійсненні перекладу.

Ключові слова: переклад, мертві мови, Авеста, текст, семантика.


В статье классифицированы и проанализированы основные типы трудностей, которые возникают при переводе с языка Авесты. Определены источники возникновения этих трудностей. Также проанализированы типичные ошибки, которые возникают при переводе.

Ключевые слова: перевод, мёртвые языки, Авеста, текст, семантика.


In this article the main types of difficulties appearing during the translation of the Avestian texts having been analyzed and the sources of such difficulties having been defined. Typical mistakes having place in the Avestian translation practice are also analyzed.

Key words: translation, dead languages, Avesta, text, semantics.


Література:

  1. Авеста: Избранные гимны / Пер. с авест. и коммент. И.М. Стеблин-Каменского. – Душанбе: Адиб, 1990.
  2. Соколов С.Н. Авестийский язык / Соколов Сергей Николаевич. – М.: Изд-во вост. лит., 1961.
  3. Соколов С.Н. Язык Авесты / Соколов Сергей Николаевич. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1964.
  4. Gāthā: Sorudhāye Zartošt / tarj. va tafsir F. Azargošasb. – Tehrān: Foruhar, 1359 (1980).
  5. Razi H. Dasture zabāne avestāyi. J. 2: Dastur / Razi Hāšem. – Tehrān: Foruhar, 1368 (1989).