Випуск 5

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

ПРОФЕСОР С.В. СЕМЧИНСЬКИЙ І СВІТ ФІЛОЛОГІЇ PDF   4-8

Чемес В.


ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ОБРАЗНИЙ ОБШИР ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА  В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Клименко Н.Ф.

PDF   9-23


ПАЛЕОСЛАВІЯ Й ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА І НЕІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ

Болдирєв Р.В.

PDF   24-30


СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  В СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СИНТАКСИСЕ

Копров В.Ю.

PDF   31-37


ОБЩАЯ, АРТИКУЛЯЦИОННАЯ И АКУСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФТОНГА /’au/  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (по экспериментальным данным)

Бабырэ Н.М., Усатая Л.Н.

PDF   38-42


АНТИТЕТИЧНІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВІДНОШЕННЯ  У НАДФРАЗНІЙ ЄДНОСТІ ТА ТЕКСТІ

Гуйванюк Н.В.

PDF   43-50


ІЗ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖНЬ НАД ФУНКЦІОНУВАННЯМ АД’ЄКТИВІВ  ТЕРМІЧНОЇ СЕМАНТИКИ НА ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ РІВНІ

Єрмоленко С.С., Бечко Я.В.

PDF   51-58


СЛОВО В ПОЕТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Мойсієнко А.К.

PDF   59-63


ІСТОРІЯ ПОЛЬЩІ ЗА ВЄХОМ (ПРО МОВУ І СТИЛЬ СТ. ВЄХЕЦЬКОГО)

Черниш Т.О.

PDF   64-67


ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ ДІАЛЕКТИЗМИ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРАМОВИ

Нечитайло І.М.

PDF   68-74


СУМІЖНІ СЕМАНТИЧНІ МІКРОСИСТЕМИ  В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАМОВІ: R-/ L-КОРЕНІ

Козлова Т.О.

PDF   75-83


СИНТАКСЕМА ЯК ОДИНИЦЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО РІВНЯ

Коломийцева В.В.

PDF   84-89


АНАЛІТИЧНІ ТА СИНТЕТИЧНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ  В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ПРИЙМЕННИКИ І ВІДМІНЮВАННЯ

Сальваторе Дель Ґаудіо

PDF   90-99


ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ МІЖДІАЛЕКТНИХ КОНТАКТІВ  У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ СХІДНОПОЛІСЬКОГО АРЕАЛУ (фонетичний аспект)

Зевако В.І.

PDF   100-105


ЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА КОЛЬОРАТИВУ БІЛИЙ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Покровська І.Л.

PDF   106-109


ПРЕДИКАТ І ОБ’ЄКТНА СИНТАКСЕМА  В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Любченко Т.В.

PDF   110-116


ON THE TYPOLOGY OF THE HIATUS RESOLUTION STRATEGIES

Banaru N.V.

PDF   117-121


AKUSTISCHE EIGENARTIGKEIT  DER VOKALISCHEN KOMPLEXEN MONOPHONEMATISCHEN STRUKTUREN  ALS PHONETISCHE UND PHONOLOGISCHE OPERATIONSEINHEITEN

Chirdeachin A.

PDF   122-125


ПРОБЛЕМА КАТЕГОРІЙНОГО СТАТУСУ ДІЄСЛОВА

Мединська Н.М.

PDF   126-135


ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ  У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

Гіков Л.В.

PDF   136-141


СЛОВОТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОФОРМЛЕННЯ  НОВИХ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Скибицька Н.В.

PDF   142-146


ПРО СТАТУС І ПРАГМАТИЗМ СУРЖИКУ

Запорожець Л.М.

PDF   147-153


ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА З АНТИЧНИХ МІФІВ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ  РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО “ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШЕГО”

Михайлова О.Г.

PDF   154-159


ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПОВТОРЮВАНОСТІ  НА РІЗНИХ РІВНЯХ МОВНОЇ СИСТЕМИ

Пахолок З.О.

PDF   160-167


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ЕКСПРЕСІЇ  У ВЕБ-КОМЕНТАРЯХ (на матеріалі британських он-лайн газет)

Тирон І.В.

PDF   168-172


СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕМІНУТИВІЗОВАНИХ ПРИКМЕТНИКІВ  І ПРИСЛІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ

Руда Н.В.

PDF   173-177


REALISATION DES R-LAUTS BEI DER EINDEUTSCHUNG VON FREMDWÖRTERN

Monastyrskaya Y.G.

PDF   178-184


ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ-КОМПОЗИТИ − ГІБРИДНІ ПОХІДНІ ВІД ФРАНЦУЗЬКИХ  ТА ПИТОМИХ АНГЛІЙСЬКИХ ОСНОВ, РЕКОНСТРУЙОВАНІ  НА БАЗІ СЕРЕДНЬО-АНГЛІЙСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ

Добровольська О.Я.

PDF   185-191


ФУНКЦІЯ АТРИБУТА ІМЕНІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕФЕРЕНТА

Татьянченко Н.Ф.

PDF   192-196


ТИПОЛОГІЯ ЧАСТИН МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Мудринич С.Ю.

PDF   197-200


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ  (на матеріалі російськомовних сайтів)

Широких О.В.

PDF   201-205


ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕННЯ ПРИКМЕТНИКА  ТА СЕМАНТИКА КАТЕГОРІЇ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

Полюга С.М.

PDF   206-211


ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИФТОНГОВ  АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ

Санду Т.И.

PDF   212-215


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ‘НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ’  У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Шевчук О.О.

PDF   216-220


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА “БОЛОТО” В ЗАХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Потапчук І.М.

PDF   221-228


СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  В КАРИБСЬКОМУ РЕГІОНІ

Беспала Л.В.

PDF   229-234


ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СЛІВ  У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Мислива-Бунько І.Я.

PDF   235-241


ДАНТЕ ЯК МОВОЗНАВЕЦЬ  В ІСТОРІОЛІНГВІСТИЧНІЙ ДЕСКРИПЦІЇ С.В. СЕМЧИНСЬКОГО

Шклярук О.М.

PDF   242-245


ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

Сиротенко Т.В.

PDF   246-249


ДІЄСЛІВНЕ ОСНОВОСКЛАДАННЯ У СУЧАСНІЙ НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ  У ВИМІРІ ЇЇ АНАЛІТИЗМУ ТА СИНТЕТИЗМУ

Косицький М.М.

PDF   250-255


РУМУНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ.  СЛОВ’ЯНО-РУМУНСЬКІ МОВНО-КУЛЬТУРНІ КОНТАКТИ

ADVERSITĂŢI ŞI CONVERGENŢE ALE POLITICII  DE PUTERE ÎN GEOPOLITICA MĂRII NEGRE

Ionel Ivan

PDF   260-264


ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ РУМУНІЇ

Семенюк І.

PDF   265-274


AŞEZAREA UCRAINENILOR ÎN COMITATUL MARAMUREŞ

Ion Petrovai

PDF   275-283


PROBLEMA INDIVIDULUI ŞI SOCIETĂŢII ÎN CREAŢIA LUI F.M. DOSTOEVSKI  ŞI EXISTENŢIALIŞTILOR FRANCEZI

Diana Tetean

PDF   284-2901


11 ELEGII, DE NICHITA STĂNESCU TRADUSE  ÎN LIMBA UCRAINEANĂ

Bout Odarca

PDF   292-300


ROLUL JUCAT DE UNIVERSITATEA DIN CERNĂUŢI  ÎN DEZVOLTAREA SLAVISTICII ROMÂNEŞTI

Mârza Radu

PDF   301-308


CONSIDERAŢII LINGVISTICE ASUPRA UNOR TERMENI DIN ASTRONOMIE

Ioan-Mircea Farcaş

PDF   309-313


TOPICA PROPOZIŢIILOR DIN LIMBA ROMÂNĂ  CONSTRUITE CU COMPLEMENT DIRECT

Sanda Misirianţu

PDF   314-319


РУМУНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ –  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Жерновей Г.Я.

PDF   320-324


INTERFERENŢE LEXICALE UCRAINEANO-ROMÂNO-GERMANE  ÎN BUCOVINA LA SFÂRŞITUL SEC. XVIII – ÎNCEPUTUL SEC. XX:  (determinarea coeficientului lor)

Oguy Oleksandr Dmytrovyci

PDF   325-331


КУЛЬТУРНИЙ СПАДОК К. БРИНКОВЯНУ ТА І. МАЗЕПИ

Каптару В.

PDF   332-334


PROBLEME ALE DEFINIRII RAPORTULUI SINTACTIC  ÎN LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ

Vrânceanu F.

PDF   344-348


МОВА І СОЦІУМ.  МОВНІ КОНТАКТИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ЯЗЫКОВЫЕ ИДЕОЛОГИИ В МОЛДОВЕ  (на материале анализа фокус-групп)

Яворская Г.М.

PDF   349-361


НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКАРПАТСЬКИХ ГОВІРКАХ

Гвоздяк О.М.

PDF   362-368


LANGUAGE POLICY AND GLOBALIZATION

Gulivets N.O.

PDF   369-372


СВІЙ – ЧУЖИЙ У СТРУКТУРІ ДИСКУРСУ МОВНО-ЕТНІЧНОГО  САМООТОТОЖНЕННЯ ОСОБИ

Чемес В.Ф.

PDF   373-380


ЗАПОЗИЧЕННЯ-УРБАНОНІМИ В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гулей Т.В.

PDF   381-385


ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЛАТИНІЗМІВ

Паньків У.Л.

PDF   386-391


НОМІНУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  В СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ кін. XVI–XVII ст.

Гриценко С.П.

PDF   392-408


ДЕЯКІ РОЗДУМИ СТОСОВНО ЯВИЩА ЗМІШАНОЇ МОВИ

Кузьміна К.А.

PDF   409-414


ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПЕРСИДСКИХ  ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Амирреза Моллаахмади

PDF   415-420


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

РОЗВИТОК СТРУКТУРНО-ПРИКЛАДНОГО МОВОЗНАВСТВА  В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1960–1980 рр.)

Нікітіна Ф.О.

PDF   421-423


EQUIVALENCES ERRONEES DANS UN DICTIONNAIRE BILINGUE  ET LA QUALITE EN TRADUCTION

Pleciński J.

PDF   424-433


ЗІСТАВНЕ МОВОЗНАВСТВО ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

Левицький А.Е.

PDF   434-441


ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  У СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ВУЗА

Помельникова А.Н., Мутрук М.

PDF   442-445


ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Бинер Исмет

PDF   446-452


AUSSPRACHEPROBLEME IM SPRACHERWERB (DAF-UNTERRICHT)  BEI GAGAUSISCHEN DEUTSCHLERNERN

Sofia Sulac

PDF   453-456


RESURSELE FORMALE FOLOSITE LA FORMULAREA MESAJELOR  (DESPRE ARTA DE A SE AUTOCONDUCE, DE A SE ADAPTA ŞI DE A SE CULTIVA)

Ecaterina Ruga, Natalia Hioară, Alexei Chirdeachin, Natalia Volohov, Lidia Panainte

PDF   457-460


ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДНОСТІ  В СВІТЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ

Кудрявцева Н.С.

PDF   461-464


ПРИЙОМИ ПРИБЛИЗНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ  У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Снєжик О.П., Федорова Л.О.

PDF   465-469


ПЕРЕКЛАД НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Пірог І.І., Сапко Д.О.

PDF   470-475


ЕЛЕМЕНТИ КОНТРАСТИВНОЇ СЕМАНТИКИ  В “ТРАКТАТІ ПРО ПЕРЕКЛАД” ҐАСПАРА ДЕ ТАНДА

Ласка І.В.

PDF   476-480


ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТИЧНОГО АВТОПЕРЕКЛАДУ

Пермінова А.В.

PDF   481-485


ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АВЕСТІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ

Бочарнікова А.М.

PDF   486-490


СУТНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  ТА ЇЇ РОЛЬ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Риженко М.А.

PDF   491-496


УКРАЇНСЬКА ЛАТИНИЦЯ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ  ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Вакуленко М.О.

PDF   497-504


МІЖКУЛЬТУРНА ТА КРОСКУЛЬТУРНА МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ  В МЕЖАХ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Риженко М.А., Ємець О.А.

PDF   505-510


INTERFERENZENRAHMEN UND PHONETISCHE SPRECHWIRKUNGSFORSCHUNG  IM BEREICH DER INTERKULTURELLEN KOMMUNIKATION

Sofia Sulac, Alexei Chirdeachin, Nicanor Babâră

PDF   511-514


ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РУМУНСЬКОЇ МОВ  ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

Кучурян Л.І.

PDF   515-521


MOTHER TONGUE INTERFERENCE IN THE PROCESS OF ENGLISH DIPHTHONGS’ STUDY

Fuciji M.B., Babâră E.D.

PDF   522-529


МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Бармина Е.А.

PDF   530-537


TRANSLATION AS THE KIND OF SPEECH ACTIVITY

Romanenko Y.A., Gryshan I.A., Mikhnyeva Y.R.

PDF   538-540


ПЕРЕВОД ЛИТОТЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Сласная Е.В.

PDF   541-544


ПЕРЕРЕКЛАДИ МИКОЛИ ЛУКАША В ПОЛІСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дворніков А.С.

PDF   545-548


ПЕРЕКЛАД ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: “ОЧУЖЕННЯ” ЧИ “ОДОМАШНЕННЯ”

Здражко А.Є.

PDF   549-552


НА ЗАВАДІ ПЛІДНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ  АЛЮЗІЙ ТА СЛІВ-РЕАЛІЙ У ТВОРАХ ПОЕТІВ-ЕКСПЕРИМЕНТАЛІСТІВ  (на матеріалі перекладів поезії Аллена Гінзберга “Плач”)

Скалевська Г.О.

PDF   553-558


ФЕМІНІСТСЬКІ ТА АНТИФЕМІНІСТСЬКІ МОТИВИ  В РОМАНІ ПОЛЬ КОНСТАН “ВІДВЕРТІСТЬ ЗА ВІДВЕРТІСТЬ”  ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Дячук Л.С.

PDF   559-564


ПЕРЕКЛАД ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОВІСТІ ВОЛЬТЕРА “КАНДІД”  І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ПОЗИЦІЇ В. ПІДМОГИЛЬНОГО

Седлерова А.І.

PDF   565-570