Демінутивна енантіосемія в українській мові

←2017. – Vol.11

Руда Наталя Вікторівна

к. філол. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню явища демінутивної енантіосемії в українській мові. Енантіосемія трактується як універсальна ознака виразників категорії демінутивності в мовах світу, виникнення якої пояснюється, насамперед, особливостями концептуалізації поняття малості на когнітивному рівні носіїв мов. У розвідці досліджено специфіку прояву демінутивної енантіосемії в українській мові, встановлено причини появи протилежних значень в семантичній структурі демінутивів, проаналізовано умови контекстуальної реалізації демінутивної енантіосемії. Основна ідея дослідження полягає в тому, що  оскільки демінутиви оцінно-емоційної семантики в українській мові (тай у багатьох інших мовах світу) здатні до вираження як позитивних (пестливість, доброзичливість, ласка, співчуття тощо), так і негативних (зневага, іронія, зверхність, нехтування тощо) конотацій, така семантико-функціональна антонімічність пояснюється, перш за все, особливостями концептуалізації поняття малості на когнітивному рівні носіїв мов: з одного боку, малість свідчить про беззахисність, неагресивність, викликає почуття довіри та доброзичливе ставлення (насамперед, коли це стосується живих істот), а з іншого, малість асоціюється з маловартісністю, неважливістю, що породжує низку негативних оцінок.

Ключові слова: категорія демінутивності; демінутив; енантіосемія; енантіосемізація; оцінно-емоційне значення.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова, О. Я. Відтворення у перекладі контекстуально зумовленої енантіосемії / О. Я.  Богданова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 27. – 2011.  – C. 19-25.
 2. Бублейник, Л. В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мов: [навчальний посібник] / Людмила Василівна Бублейник; МОУ Ін-т змісту і методів. – К. : ІЗМН, 1996. – 84 с.
 3. Вейнрейх, У. О семантической структуре языка / У. Вейнрейх // Новое в лингвистике. –  М. : Издво „Прогресс”, 1970. – Вып.V. – С. 163-250.
 4. Виноградов, В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / Виктор Владимирович Виноградов. – М. : Высшая школа, 1972. – 614 с.
 5. Голубовська, І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: [монографія, 2-е вид., випр. і доп.] / Ірина Олександрівна Голубовська – К. : Логос, 2004. – 284 с.
 6. Горбач, Ф. Г. Основные средства выражения уменьшительности во французском языке : автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.05 “романские языки” / Ф. Г. Горбач. – К., 1954. – 14 с.
 7. Пономаренко, В., Ляхова О. Енантіосемія як наслідок розширення значення похідного слова // Філологічні науки. Мовознавство. – Вип. 2. – 2014. – С. 27-33.
 8. Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова . – Полтава : Довкілля – К., 2006. – 716 с.
 9. Словотвір сучасної української літературної мови / відпов. ред. М. А. Жовтобрюх – К. : Наукова думка., 1979. – 406 с.
 10. Федоренко, Т. Джерела енантіосемії в українській мові на загально мовному тлі // Українська мова. – № 2. – 2010. – С. 60-75.
 11. Чабаненко, В. А. Основи мовної експресії / Віктор Антонович Чабаненко. – К.: Вища школа, 1984. – 168 с.
 12. Taylor, J. R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory / John R. Taylor. – Oxford: Clarendon Press, 1995. – 321 р.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Андрухович, Ю. Чувирла і чудовисько/ Юрій Андрухович // 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки / авт. проекту С. Г. Васильєв, О. А. Коваль; упор. С. Г. Васильєв. – Харків : Фоліо, 2008. – С. 316.
 2. Васильченко, С. Талант / Степан Васильченко. // Твори: в 3-х тт.– Т. 2: 1909-1932: Оповідання та повісті. – К. : Дніпро, 1974. – С. 7-51.
 3. Вишня, О. Бекас / Остап Вишня // Фейлетони. Гуморески. Усмішки. Щоденникові записи / упоряд. і приміт. І. В. Зуби; ред. тому І. О. Дзеверін. – К. : Наукова думка, 1984 – С. 230-236.
 4. Вовчок, М. Інститутка / Марко Вовчок // Оповідання. Казки. Повісті. Роман / упоряд. і приміт. О. О. Білявської; ред. тому Н. Є. Крутікова. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 256-294.
 5. Вовчок, М. Ледащиця / Марко Вовчок // Оповідання. Казки. Повісті. Роман / упоряд. і приміт. О. О. Білявської; ред. тому Н. Є. Крутікова. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 85-99.
 6. Гончар, О. Собор / Олесь Терентійович Гончар // Твори у 12 тт. – Т. 5: Тронка; Собор / упоряд. та ком. С. А. Гальченка. – К. : Наукова думка, 2005. – 576 с.
 7. Довженко, О. Щоденник (1941-1956) / Олександр Довженко // Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (1941-1965). – К. : Дніпро, 2008. – 504 с.
 8. Жадан, С. Динамо Харків / Сергій Жадан // 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки / авт. проекту С. Г. Васильєв, О. А. Коваль; упор. С. Г. Васильєв. – Харків : Фоліо, 2008. – С. 74-87.
 9. Квітка-Основ’яненко, Г. Конотопська відьма / Григорій Квітка-Основяненко // Повісті та оповідання. Драматичні твори / упоряд. і приміт. Н. О. Ішиної; ред. тому О. І. Гончар. – К. : Наукова думка, 1982. – С. 133-198.
 10. Квітка-Основ’яненко, Г. Маруся / Григорій Квітка-Основяненко // Повісті та оповідання. Драматичні твори / упоряд. і приміт. Н. О. Ішиної; ред. тому О. І. Гончар. – К. : Наукова думка, 1982. – С. 45-114.
 11. Коломієць, О. Дикий Ангел / Олексій Федотович Коломієць. // Дикий Ангел. Камінь русина. П’єси.– К. : Рад. письменник, 1982. – 142 с.
 12. Коцюбинський, М. Тіні забутих предків / Михайло Михайлович Коцюбинський // Твори: В 2 т. / упоряд. і приміт. В. А.Зіпи; ред. тому Н. Л. Калениченко. – Т. 2: Повісті та оповідання (1907 – 1912). Статті та нариси. – К. : Наукова думка, 1988. – C. 205-250.
 13. Нечуй-Левицький, І. Кайдашева сім’я / Іван Нечуй-Левицький // Твори в 2-х тт. / упор. та приміт. Н.О.Вишневської; ред. Н. Є. Крутікова. – К. : Наукова думка, 1986. – С. 153-279.
 14. Самчук, У. Марія. Хроніка одного життя/ Улас Самчук // Марія. Хроніка одного життя: Роман / підгот. тексту і післямова С. П. Пінчука. – К. : Рад. Письменник, 1991. – 190 с.
 15. Тютюнник, Г. Зав’язь / Григір Михайлович Тютюнник. // Вибрані твори: Оповідання, повісті / передм. Б. Олійника. – К. : Дніпро, 1981. – С. 11-14.
 16. Франко, І. Украдене щастя / Іван Якович Франко. // Зібрання творів у 50-ти тт. / ред. кол. Є. П. Кирилюк (голова) та ін.– Т. 24. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 7-64.
 17. Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Тарас Григорович Шевченко / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2001. //  http://litopys.org.ua/shevchenko/shev1.htm