PROBLEMA INDIVIDULUI ŞI SOCIETĂŢII ÎN CREAŢIA LUI F.M. DOSTOEVSKI  ŞI EXISTENŢIALIŞTILOR FRANCEZI

Diana Tetean

conf., dr. la catedra de filologie slavă a facultăţii de litere  din Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (România)

2011.– Vol. 5 : 284-2901pdf


Articolul urmăreşte tratarea personalităţii umane în creaţia lui F.M.Dostoievski şi a existenţialiştilor francezi. Complexa interrelaţie ce se stabileşte între individ şi societate, înstrăinarea şi toate repercursiunile ei, precum şi alternativele găsite de scriitori pentru această însingurare, este urmărită în opere de referinţă ale lui Dostoievski Crimă şi pedeapsă, Omul din subterană, DemoniiFraţii Karamazov, Sarte – Greaţa, Muştele, Camus – Străinul, Căderea, Ciuma, Nunta.

Cuvinte cheie: Dostoievski, existenţialism, înstrăinare. 


У статті Діани Тетеан-Вінцелер “Проблема індивідуума та суспільства у творчості Ф.М.Достоєвського та французьких екзистенціалістів” розглянуто тлумачення людської особистості у творчості Ф.М.Достоєвського та французьких письменників-екзистенціалістів. Складний зв’язок, який установлюється між людиною та суспільством, відчуження та його наслідки, як і знайдені письменниками альтернативи, розглянуто в таких творах, як “Злочин і кара”, “Людина із підпілля”, “Біси”, “Брати Карамазови” Достоєвського, “Нудота” Сартра, “Сторонній”, “Падіння”, “Чума” Камю.

Ключові слова: Достоєвський, екзистенціалізм, відчуження.


В статье рассматривается трактовка человеческой личности в творчестве Ф.М.Достоевского и французских экзистенциалистов. Сложная связь, которая устанавливается между человеком и обществом, отчуждение и его последствия, как и альтернативы, найденные писателями, рассмотрены в таких произведениях, как Преступление и наказаниеЧеловек из подпольяБесы, Братья Карамазовы Достоевского, Тошнота Сартра, Посторонний, Падение, Чума Камю.

Ключевые слова: Достоевский, экзистенциалисты, отчуждение.


The article analyses the different ways in which human personality appears in the works of F. M. Dostoyevsky and those of the French existentialists. The complex interrelation established between the individual and society, the alienation and the array of repercussions deriving from it, as well as the alternatives proposed by these writers to this alienation, is depicted by Dostoyevsky in Crime and PunishmentNotes from the UndergroundThe DemonsThe Brothers Karamazov, by Sartre in NauseaThe Flies, and by Camus in The StrangerThe FallThe Plague and The Wedding.

Key words: Dostoyevsky, existentialism, alienation.


Bibliografie:

 1. Alberes R. M. Istoria romanului modern. – B.: Ed.PLU, 1971. – 180 р.
 2. Balotă Nicolae. Lupta cu absurdul. – B.: Ed.Univers, 1971. – 559 р.
 3. Camus Albert. Căderea, în Exilul şi împărăţia. – B.: Ed.PL, 1968. – P. 97–204.
 4. Camus Albert. Ciuma. – B.: Ed.PL, 1965. – 272 р.
 5. Camus Albert. Nunta. În Exilul şi împărăţia. – B.: Ed.PL, 1968. – P. 49–96.
 6. Camus Albert. Străinul. În Străinul. Ciuma. – B.: Ed. PL, 1968. – P. 1–100.
 7. Camus Albert. Sources et influences. Vol. 4. Textes réunis par Brian T. Fitch // “La revue des lettres modernes”. Nr. 264–270, 1971(3). – Р. 19–71.
 8. Ghişe Dumitru. Existenţialismul francez şi problemele eticii. – B.: Ed. Ştiinţifică, 1967. – 180р.
 9. Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysyk. – Frankfurt a.M, 1968. – 282 р.
 10. Ianoşi Ion. Dostoievski “tragedia subteranei”. – B.: Ed.PLU, 1968. – 451 р.
 11. Sartre Jean-Paul. La nausée. – Paris: Ed. Galimard, 1972. – 145 р.
 12. Достоевский Ф.М. Бесы. // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в десяти томах. – М.: Гос изд. худ. лит., 1957. – Т.7. – 224 с.
 13. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – М.: Правда, 1980. – 527 с.
 14. Достоевский Ф.М. Записки из подполья. // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в десяти томах. – М.: Гос изд. худ. лит., 1956. – Т.4. – 610 с.
 15. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Гос изд. худ. лит., 1956. – 530 с.
 16. Достоевский – художник и мыслитель. Сб. статей. – М.: Художественная литература, 1972. – 687 с.
 17. Ерофеев В.В. Достоевский и французский экзистенциализм. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Москва, 1975. – 24 с.