RESURSELE FORMALE FOLOSITE LA FORMULAREA MESAJELOR  (DESPRE ARTA DE A SE AUTOCONDUCE, DE A SE ADAPTA ŞI DE A SE CULTIVA)

Ecaterina Ruga, Natalia Hioară1, Alexei Chirdeachin2, Natalia Volohov3, Lidia Panainte4

Dr. conf., 1lect.univ., 2dr.lect.sup., 3drd., 4lect.sup. Academia de Studii Economice din Moldova

2011.– Vol. 5 : 457-460pdf


Imaginea sintetică a dimensiunilor idealului educaţional (socială, psihologică, pedagogică) se realizează, prin joncţiunea dintre ceea ce este şi ceea ce trebuie să devină omul (studentul) ca rezultat al procesului educaţional. Învăţământul superior evidenţiază două tendinţe: cea cantitativă şi cea calitativă. Într-o societate avansată şi diversă nici un utilizator nu stăpâneşte pe deplin complexitatea sistemului unei limbi, deoarece fiecare limbă se află într-o permanentă evoluţie. Cunoaşterea resurselor formate folosite la formularea mesajelor corecte şi semnificative uşurează utilizatorii (practicienii) să-i identifice şi să-i folosească la realizarea anumitor intenţii comunicative.

Cuvinte cheie: educaţional, învăţământ, societate, limbă, resurse formale


У статті розглядається проблема формальних ресурсiв англiйської мови яз засобiв переговорiв у галузi економiки. Аналіз дидактичних матеріалів та практики викладання дiлової англiйської мови показує, що складності студентів економiчних вузiв та факультетiв, носіїв румунської мови, обумовлюються особливими рисами формальних ресурсiв в англiйськiй мовi. Для того, щоб розв’язати цю проблему, необхiдне здiйснювати порiвняльно-зiставний аналiз формальних ресурсiв рiдної мови (румунської) та мови, яка вивчається (англiйської).

Ключові слова: навчальний, освiта, суспiльство, мова, формальнi ресурси.


The article observes the issue of formated resources of English as a means of business negotiations. The analysis of didactical materials and practice of teaching Business English shows that Roumanian-speaking students’ difficulties regarding formal resources of Business English are determined by specific features of these resources. In order to solve this problem it is necessary to perform a comparative-contrastive analysis of formated resources of Romanian and English.

Key words: educational, education, society, language, formal resources.


Bibliografie:

  1. Goraş-Postică V. Abordarea manualului din perspectiva formării competenţelor // Didactica Pro. –2001. – Nr. 5, febr.
  2. Разинкина Н.М. Стилистика английской научной речи. – М.: Изд-во “Наука”, 1992.