ПЕРЕРЕКЛАДИ МИКОЛИ ЛУКАША В ПОЛІСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дворніков Андрій Сергійович, асп.

Київській національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 545-548pdf


У статті розглядаються особливості творчої діяльності видатного українського перекладача Миколи Лукаша в контексті теорії полісистеми. Висвітлюються принципи перекладацької настанови Миколи Лукаша, визначається місце його творчості в полісистемі української літератури ХХ ст.

Ключові слова: художній переклад, полісистема, перекладацька настанова.


В статье рассматриваются особенности творческой деятельности выдающегося украинского переводчика Николая Лукаша в контексте теории полисистемы. Освещаются принципы переводческой установки Николая Лукаша, определяется место его творчества в полисистеме укараинской литературы ХХ века.

Ключевые слова: художественный перевод, полисистема, переводческая установка.


The article observes the peculiarities of the creative work of Mykola Lukash – the outstanding Ukrainian translator, within the scope of the polysystem theory. The principles of Mykola Lukash’s translation are guidelined and the significance of his works in polysystem of Ukrainian literature of the 20th century are also highlighted.

Key words: literary translation, polysytem, translation guidelines.


Література:

  1. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії): Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 522 с.
  2. Новикова М.А. Миф и антимиф: М.Лукаш. – К.: Дух і літера, 2005.– C. 40–48.
  3. Савчин В. Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.16 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.
  4. Тороп П. Тотальный перевод. – Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1995. – 220 с.
  5. Череватенко Л. “Сподіваюсь, ніхто не скаже, що я не знаю української мови”: Післямова / Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2002.– 735с.
  6. Toury G. Tranlation, literary translation and pseudotranslation // Comparative Criticism.– Vol. VI. – Cambridge, 1984. – P. 73–85.