ЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА КОЛЬОРАТИВУ БІЛИЙ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Покровська Ірина Леонідівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 106-109pdf


У даному дослідженні на матеріалі сучасної турецької мови розглядається кольоратив білий та його відтінки, що передають підсилену та послаблену ознаки даного кольору. У турецькій мові існує дві лексичні одиниці на позначення білого кольору: власне тюркська ak та лексема арабського походження beyaz.

Ключові слова: білий колір та його відтінки, лексема, кольоратив.


В данном исследовании на материале современного турецкого языка рассматривается цветообозначение белый и его оттенки, которые передают усиленную и ослабленную степень данного цвета. В турецком языке существует две лексические единицы для обозначения белого цвета: собственно  тюркская ak и лексема арабского происхождения beyaz.

Ключевые слова: белый цвет и его оттенки, лексема, цветообозначение.


Within the present article the colour name “white” and its tones are studied on the material of the modern Turkish language. There are two lexemes for the nomination of the white colour in the Turkish language: Turkish word ak and the word of Arabic origin beyaz.

Key words: white colour and its tones, lexeme, the name of the colour.


Література:

 1. Белобородова И. В. Концепт “цвет” в лингвокогнитивном аспекте: На материале автобиографической прозы: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/Белобородова Инна Васильевна. – Таганрог, 2000. – 224 с.
 2. Большой турецко-русский словарь [ред. А. Н. Баскаков]. – М.: Русский язык, 1998. – 966с.
 3. Гуменюк І. І. Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов)// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка №33, 2007. – С. 194–197.
 4. Критенко А. П. Семантична структура назв кольорів в українській мові // Славістичний збірник. – К.: Видавництво АН УРСР, 1963 – С. 100–104.
 5. Кузьміна О. Б. Поетична семантика концептів “білий” – “чорний” (на матеріалі української лірики першої третини ХХ сторіччя): автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 “Українська мова” / О. Б. Кузьміна. – Харків, 2005. – 19с.
 6. Тугушева Ф. А. Семантика цветообозначений в разносистемных языках (на материале балкарского, русского и французского языков): дис…. канд. филол. наук: 10.02.19/ Тугушева Фатимат Аммаевна. – Нальчик, 2003. – 125 c.
 7. Bayraktar Nesrin. Kavram ve Anlam Boyutunda Türkçede Ak ve Beyaz /Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları I-II, Hazırlayan: Cemal Yıldız, Latif Beyreli. – Ankara: Pegem Yayıncılık. – S. 35–50.
 8. Doğan Mehmet. Büyük Türkçe Sözlük. – İstanbul: Pınar Yayınları, 2005. – 1424 s.
 9. Kaymaz Zeki. Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanışı ve Sistematiği / TDAY Belleten. – Ankara, 1997. – S. 251–341.
 10. Süreyya Ülker. Akla kara / Türk dili. – Sayı 62. – İstanbul: Türk Dili Yayınevi, 1997. S.42–45.
 11. Türkçe Sözlük [Başkan prof. Dr. Hasan Eren] – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi: 1988. – 745 s.