ПРАГМАТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ВІРОГІДНОСТІ У ПЛОЩИНІ “РЕАЛЬНІСТЬ / ІРРЕАЛЬНІСТЬ” У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ РОМАНАХ

←2020. – Vol. 16

Ніна Сергіївна Христич
канд. пед. наук, доцент
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.143-154


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті викладено результати дослідження категорії вірогідності у популярних науково-фантастичних романах “Простір” Джеймса С. Корі та “Хибна сліпота” Пітера УоттсаНа думку автора, прагматична реалізація значень вірогідності у площині «реальність / ірреальність» полягає в аналізі прагматичного наповнення конкретної комунікативної ситуації взаємодії учасників спілкування. Аналіз прагматичного змісту мовних одиниць орієнтований на встановлення в них тих елементів, котрі несуть інформацію щодо майбутнього. Прагматична реалізація категорії вірогідності у площині «реальність / ірреальність» відбувається не лише семантико-функціональним способом побудови речення, а й за допомогою модальності. Матеріал дослідження засвідчив, що семантичне членування модальності визначається двома критеріями: кількісною і якісною оцінкою знань мовця. Дібрані випадки модальності вірогідності передаються одиницями різних мовних рівнів: лексичного, лексико-граматичного, лексико-синтаксичного і синтаксичного. Для визначення читачем ступеня вірогідності інформації в англомовному висловлюванні значущою є позиція маркерів вірогідності. Автор вважає, що вказана проблема потребує багатогранного дослідження. Залишається коло питань, що потребують більш детального вивчення, а саме: семантика вираження ступенів вірогідності, множинність засобів вираження модальних відношень тощо.

Ключові слова: категорія вірогідності, модальність, прагматика, реальність, ірреальність, науково-фантастичний роман.


ЛІТЕРАТУРА

1. Березенко, В. М. «Вірогідність як параметр констативного висловлювання та засоби її вираження у сучасній англійській мові.» Автореф. дис. канд. філол. наук. (Київ, 2003).
2. Ігіна, З. О. «Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти (на матеріалі прози англійського й американського модернізму).» Автореф. дис. канд. філол. наук (Київ, 2009).
3. Косенко, А. Ф. «Суб’єктивний поділ об’єктивної дійсності: концепти, класи, категорії.» Наукові записки 19 (2011): 48–55.
4. Кулєшова, Л. М. «Особливості прояву модальності істинності у науково-гуманітарних текстах.» Актуальні проблеми менталінгвістики (2003): 113–115.
5. Кушнірик, А. В. «Модальні частки в сучасній англійській мові (сполучуваність, парадигматика та вживання).» Автореф. дис. канд. філол. наук (Львів, 2001).
6. Мельничук, В. І. «Модальність вірогідності у художньому дискурсі.» Матеріали Всеукраїнс. наук.-практ. конф. (Херсон, 2011): 85–89.
7. Скибицька, Н. В. «Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект).» Автореф. дис. канд. філол. наук (Київ, 2004).
8. Смущинська, І. В. «Суб’єктивна модальність структурно-синтаксичного рівня художнього тексту.» Іноземна філологія 112 (2001): 166–173.
9. Сорощук, Ю. В. «Категорія модальності в сучасному англомовному авторському дискурсі (на матеріалі творів Дена Брауна та Ніколаса Спаркса).» Актуальні проблеми філології (2016): 90–92.
10. Христич, Н. С. «Модальні засоби вираження вірогідності в англійських детективних романах.» Матеріали Всеукраїнс. наук.-практ. конф. (2011): 115–119.
11. Browning, W. G. Toward a Set of Standards for Antiutopian Fiction 10 (1970): 18–32.
12. Lakoff, R. «The Pragmatics of Modality.» Papers from the 8th Regional Meeting (Chicago, 1992): 240.
13. Leech, G. N. Explorations in Semantics and Pragmatics 8 (Amsterdam, 1994): 115.
14. Miller, D. M. «The Fantasy Tradition in American Literature: From Irving to Le Gain.» Modern Fiction Studies 28 (2012): 321–322.
15. Newman, J. «Remarks on Modality and Conversational Information.» Theoretical Linguistics 33 (1996): 281–286.

Джерела ілюстративного матеріалу

16. James S. The Expanse. New York : Scribner (2015): 355.
17. Watts P. Blindsight. New York : Scribner (2005): 295.