TOPICA PROPOZIŢIILOR DIN LIMBA ROMÂNĂ  CONSTRUITE CU COMPLEMENT DIRECT

Sanda Misirianţu Lector univ., dr.,

catedra de filologie slavă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca (România)

2011.– Vol. 5 : 314-319pdf


Lucrarea Topica propoziţiilor din limba română construite cu complement direct îşi propune o evidenţiere a situaţiilor de topică pe care le înregistrează propoziţiile din limba română construite cu complement direct. Sunt analizate situaţiile în care acest tip de complement este amplasat preverbal, postverbal sau în poziţie de contact cu regentul său. Constatăm că variantele distribuţionale sunt influenţate în mare măsură de elementul regent al acestui tip de complement.

Cuvinte-cheie: limba română, complement direct, topică, expresivitate, variante distribuţionale.


У статті доктора філології, лектора кафедри слов’янської філології Клузького університету імені Бабеша-Бойяй (Румунія) Санди Місірянцу “Топіка речень румунської мови, побудованих із прямим додатком” розглянуто відповідні типи речень у румунській мові, проаналізовано ситуації, у яких прямий додаток міститься перед дієсловом, після дієслова, або відмежовано. Підсумовується, що подібні ситуації зумовлюються значною мірою типом головного слова в словосполученні із прямим додатком.

Ключові слова: румунська мова, прямий додаток, топіка, експресивність, зв’язок слів.  


В статье доктора филологии, лектора кафедры славянской филологии Клужского университета имени Бабеша-Бойяи (Румыния) Санды Мисирянцу “Топика предложений румынского языка, имеющих прямое дополнение” рассматриваются данные типы предложений в румынском языке, проанализированы ситуации, в которых прямое дополнение расположено перед глаголом, после глагола, либо отделено от него другими словами. Делается вывод, что подобные ситуации обусловлены в значительной степени типом главного слова в словосочетании с прямым дополнением.

Ключевые слова: румынский язык, прямое дополнение, топика, экспрессивность, связь слов. 


Dans notre étude nous nous proposons de mettre en évidence la place des énoncés présents dans la langue roumaine qui contiennent un complément d’objet direct (COD). Nous analysons les cas particuliers où ce type de complément est placé devant le verbe (antéposé), après le verbe (postposé) ou juxtaposé par rapport à son régissant. Nous avons constaté que les différentes variantes possibles sont généralement influencées par le régissant du COD.

Mots-clés: la langue roumaine, complément d’objet direct, ordre des mots, expressivité, variantes distributionnelles.


Bibliografie:

  1. Bejan D. Gramatica limbii române. Compendiu.– Cluj-Napoca: Editura Echinox, 1997.
  2. Constantinescu-Dobridor Gh. Sintaxa limbii române. – B.: Editura Ştiinţifică, 1998.
  3. Coteanu I. Anticiparea complementului prin pronume, o regulă gramaticală nouă? // Limba română, XII, 1963, nr. 3.
  4. Drăganu N. Morfemele româneşti ale complementului în acuzativ şi vechimea lor. Un capitol de sintaxă românească. – B.: Institutul de linguistică română, 1943.
  5. Gramatica limbii române. Coord. Valeria Guţu Romalo. – B.: Editura Academiei Române, 2005.
  6. Guţu Romalo Valeria. Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări. – B.: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973.
  7. Iordan I. Gramatica limbii române. – B.: Editura Cartea Românească, 1937.
  8. Neamţu G.G. Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincţii şi… distincţii. – Cluj-Napoca: Editura Excelsior, 1999.
  9. Rosetti Al. Istoria limbii române. Noţiuni generale. Ed. a II-a revăzută şi adăugită. – B.: Editura Veritas, 1945.
  10. Şerbănescu Andra. Întrebarea. Teorie şi practică. – Iaşi: Editura Polirom, 2002.