ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

Сиротенко Тетяна Вікторівна. асп.

Національна академія державного управління при Президентові України

2011.– Vol. 5 : 246-249pdf


Демократизація суспільного життя, розвиток ринкової економіки сьогодні активно сприяють формуванню державної мовної політики. У таких умовах особливої важливості набуває вміння доцільно володіти діловим мовленням, грамотно користуватися управлінською термінологією. Адже загальновідомо, що офіційно-діловий стиль використовується при написанні законів, дипломатичних документів, що зумовлює його особливий статус у стилістиці сучасної української мови.

Ключові слова: правильне вживання слова чи словосполучення, особливості адміністративноуправлінського підстилю, управлінська термінологічна система, способи словотворення.


Демократизация общества, развитие рыночной экономики активно содействуют формированию государственной языковой политики. Очень важно сегодня владеть навыками деловой речи, грамотно пользоваться управленческой терминологией. Известно, что официально-деловой стиль используется при написании законов, дипломатических документов, следовательно, он имеет особый статус в стилистике современного украинского языка.

Ключевые слова: правильное употребление слов и словосочетаний, особенности административного стиля, управленческая терминологическая система, способы словообразования.


Nowadays democratization of the social life and development of the market economy actively promote language policy formation. In these conditions business language proficiency and skills of correct use of management terminology are getting the extreme importance. It is generally known that an official style is used in drafting laws, diplomatic correspondence thus leading to its special status in stylistics of the modern Ukrainian language.

Key words: correct use of a word or a combination of words, special features of administrative and managerial substyle, managerial terminological system, word building.


Література:

 1. Бадан А. Мовна комунікація в контексті трансформаційних змін в Україні / А. Бадан // Теорія і практика управління соціальними процесами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. – № 3. – С. 79–84.
 2. Булаховський Л. А. Розвиток мови. Лекція XIV// Основи мовознавства. – Х., 1928 – 1929. – С. 292.
 3. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. – М., 1981. – 320 с.
 4. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посіб. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 1998. – 176 с.
 5. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000.
 6. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки рус. культуры, 1996. – 464 с.
 7. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Ґенеза, 1996. – 942 с.
 8. Мацько Л. І.Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: Підручник/ За ред. Мацько Л. І. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.
 9. Новий тлумачний словник української мови. У 4 т. 42000 слів / Уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 910 с.
 10. Плотницька І. М. Українська мова в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект. – К.: НАДУ, 2006. – 231 с.
 11. Потебня О. О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. – С. 184.
 12. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К.: ЦУЛ, “Фитосоциоцентр”, 2002. – С. 336.