ПРИЙОМИ ПРИБЛИЗНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ  У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Снєжик Олена Петрівна, канд. філол. наук

Національний технічний університет України “КПІ”,

Федорова Лариса Олександрівна, канд. філол. наук, доц.

Національний технічний університет України “КПІ”

2011.– Vol. 5 : 465-469pdf


Відтворення національно-культурної специфіки оригіналу є однією з найважливіших і найскладніших проблем теорії та практики перекладу, оскільки в ній чи не найяскравіше проявляється один із “парадоксів перекладу” – він має читатися як оригінал, але при цьому зберігати народну специфіку першоджерела. У статті на матеріалі художнього тексту розглядаються прийоми приблизного перекладу українських реалій, оцінюється адекватність відтворення їх денотативного та конотативного значень при перекладі на французьку мову.

Ключові слова: перекладацький відповідник, гіперонімічний переклад, описовий переклад, функціональний аналог, денотативне значення, конотація.


Передача национально-культурной специфики оригинала – одна из важнейших и сложнейших проблем теории и практики перевода, поскольку в ней отражается один из “переводческих парадоксов” − перевод должен читаться как оригинал, сохраняя при этом народное своеобразие первоисточника. В данной статье на материале художественного текста анализируются приемы приблизительного перевода украинских реалий, дается оценка адекватности передачи денотативного и коннотативного значений во французском переводе.

Ключевые слова: переводческое соответствие, гиперонимический перевод, описательный перевод, функциональный аналог, денотативное значение, коннотация.


Transmission of national-cultural specific character of the original is one of the most important and complex problems of theory and practice of translation, as it reflects one of the “translation paradoxes”. The translation must be read as the original preserving at the same time folk peculiarity of the original source. In this article on the material of feature text the techniques of approximate translation of Ukrainian equivalents are analyzed, evaluation of the adequacy of transmission of denotative and connotative meaning is given in French translation.

Key words: translation accordance, hyperonymical translation, descriptive translation, functional analog, denotative meaning, connotation.


Література:

  1. Виноградов В.В. О теории художественной речи / Виктор Владимирович Виноградов. – М.: Высшая школа, 1971. – 240 с.
  2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Международные отношения, 1980. – 342 с.
  3. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад / Роксолана Петрівна Зорівчак. – Львів: Вид-во при Львів. Унті, 1989. – 216 с.
  4. Коцюбинський М.М. Fata morgana (З сільських настроїв) // Твори в 2 т. / Михайло Михайлович Коцюбинський. – К.: Наукова думка, 1988. – C. 85–173.
  5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы) / Андрей Венедиктович Федоров. – М.: Высшая школа, 1983. – 416 с.
  6. Kotsioubynsky Fata morgana / Trad. Par Fabienne Mariengof. – K.: Dnipro, 1978. – 167 p.