Випуск 4

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFВиступ доктора філологічних наук, професора, академіка АН вищої освіти України Булаховської Юлії Леонідівни на Пленарному засіданні наукових читань  “Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики”,  присвячених 80-річному ювілею доктора філологічних наук, професора  Нікітіної Фіонілли Олексіївни, які відбулися  в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 4 грудня 2009 року PDF   4


Нікітіна – класик, індоєвропеїст,  структураліст, лінгвокультуролог PDF   5-10

Глубовська І.О. Професор Ф.О.


СТАТТІ

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ  У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Родова категоризація іменників  у сучасній українській та новогрецькій мовах

Клименко Н.Ф.

PDF   11-23


От классического языкознания – к интернет-лингвистике

Компанцева Л.Ф.

PDF   24-30


Функциональный подход в современной лингвистике

Левицкий А.Э.

PDF   31-38


Граматика геортонімів у текстах календарних паремій

Єрмоленко С.С.

PDF   39-46


Тенденції розвитку лексичного складу староукраїнської мови  (за матеріалами “Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст.”)

Гриценко С.П.

PDF   47-62


Контекстуальная топико-эмоциональная лексика и ее “степень важности”  в полемическом дискурсе печатных СМИ

Романовская Ю.Ю.

PDF   63-65


Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні  у близькоспоріднених мовах

Запорожець Л.М.

PDF   66-70


Handlungsorientierter Unterricht

Beketova O.V.

PDF   71-75


Атрибут як смисловий компонент у межах простого речення

Татьянченко Н.Ф.

PDF   76-80


Феноменологічний дискурс і феноменологія перекладу:  проблеми методології і практики

Малиновська І.В.

PDF   81-88


Лінгвістична дискусія 1950 року на сторінках “Правди”  та її вплив на румунське мовознавство 1950 – першої половини 1960-х рр

Лучканин С.М.

PDF   89-95


Особливості семантики предметних та ознакових слів

Мединська Н.М.

PDF   96-103


Дієслова конкретної фізичної дії в сучасній новогрецькій мові

Любченко Т.В.

PDF   104-109


Семантико-синтаксична структура речень з предикативами фатального значення

Тимофєєва І.С.

PDF   110-116


Наголос в українській та італійській мовах

Дель Ґ.С.

PDF   117-120


Модальне значення проблематичної достовірності в емотивному контексті:  модель сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу

Охріменко В.І.

PDF   121-128


Відображення лінгвогендерологічного аспекту  в законодавчих актах європейської спільноти

Андрухович А.А.

PDF   129-131


Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу  в давньоанглійських текстах: методологія дослідження

Слухай А.С.

PDF   132-139


Аналітизм і синтетизм у системі категорій дієслова  сучасної новогрецької мови

Косицький М.М.

PDF   140-146


Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття

Кравчук А.Є.

PDF   147-154


Мовні способи вираження каузативності

Глущук-Олея Г.І.

PDF   155-159


Семантика речень із фактивними предикатами знання

Мудрак Я.В.

PDF   160-166


Термінологічна концепція Ф.О. Нікітіної в контексті лінгвістики універсалій

Сизонов Д.Ю.

PDF   167-171


КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ:  УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту

Звонська Л.Л.

PDF   172-179


Антична спадщина і візантійський роман

Павленко Л.В.

PDF   180-184


Per visibilia ad invisibilia як принцип побудови  дескриптивних міфологічних комплексів у латинській мові

Михайлова О.Г.

PDF   185-189


Функціонально-семантичне поле темпоральності  у діалозі Платона “Крітон”

Глущенко Л.М., Садовський А.О.

PDF   190-197


Образ автора в контексті оціночних структур  (на матеріалі “Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium” Корнелія Непота)

Лефтерова О.М.

PDF   198-203


Лебідь без Леди: архетипні елементи сеферисового міту

Савенко А.О.

PDF   204-212


MOUSAI “музи” в контексті містеріальної культури  егейського світу

Поліщук (Шадчина) А.С.

PDF   213-229


Сема інтенсивності як база  для формування вторинних значень

Лахно Н.В.

PDF   230-235


Картина світу античної епохи у вербальному вираженні  (на матеріалі латинських назв вічнозелених дерев)

Компанець Т.М.

PDF   236-242


Семітизми в поетичному мовленні Романа Мелода

Кожушний О.В.

PDF   243-246


Дериваційна активність і.-є. sol*- в латинській мові

Козлова Т.О.

PDF   247-255


Морфонологическая система латинского языка (глагол)

Данилина Н.И.

PDF   256-261


Философия и лингвистика в Древней Индии

Иванова И.В.

PDF   262-265


Концепт h’ qe,wsij у дискурсі ранньохристиянських письменників

Левко О.В.

PDF   266-275


Функціонально-стилістичні особливості авторських сентенцій  у творчості Катула

Борбенчук І.М.

PDF   276-280


Моралістичні коментарі  у латиномовному трактаті Джованні Боккаччо “De mulieribus claris”  (“Про славетних жінок”)

Недвига С.М.

PDF   281-282


Рецепція римської елегії від Античності до Середніх віків

Корнієнко В.В.

PDF   288-298


ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА  НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Методична інтерпретація категорій модальності, способу та стану  у давньогрецькій мові

Шовковий В.М.

PDF   299-304


Часткові еквіваленти в перекладних перських словниках

Бочарнікова А.М.

PDF   305-310


Деякі особливості застосування електронного навчання  у викладанні іноземних мов професійного спрямування

Дроздович Н.Ю.

PDF   311-314


Аналіз синтаксичної структури українського речення:  корпусний підхід

Чейлитко Н.Г.

PDF   315-320


Дистанційне навчання – допомога чи шкода учням?

Дерба С.М.

PDF   321-326


До питання про створення  електронного корпусу художніх текстів

Кузьменко Д.Ф.

PDF   327-330


Навчання національно-специфічної лексики  на уроках англійської мови у загальноосвітній школі

Васильєва О.Г., Коваль Н.Р.

PDF   331-338


Лінгвістична аргументація щодо критеріїв  лексикографічної компетенції користувача словника

Джонг Йонгджу

PDF   339-344


Базовые вербализаторы заимствованного концепта “фен-шуй”  в лингвометодическом аспекте (на материале русского языка)

Фу Цзин

PDF   345-352


СУЧАСНА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ:  СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ

Проблеми вживання віддієслівних іменників  в українській науковій мові

Вакуленко М.О.

PDF   353-359


Словотвірні дієслівні префікси  в контексті синонімічних відношень

Івасишина Т.А.

PDF   360-364


Грецький компонент складних слів  у латиномовних таксономічних назвах комах

Воскобоник Г.М.

PDF   365-374


Процеси синонімізації у сфері фінансової термінології  сучасної англійської мови

Тягур Ю.В.

PDF   375-378


Структурні характеристики словотвірних моделей термінів  (на матеріалі сучасної японської юридичної термінології)

Комарницька Т.К.

PDF   379-384


ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, КОГНІТИВНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ  СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Роль і місце компаративної парадигми  у становленні когнітивної лінгвістики

Зеленько А.С.

PDF   385-388


Наблюдения над внутренней формой языка кечуа

Корнилов О.А.

PDF   389-399


Етнічні особливості української національно-мовної картини світу

Голубовська І.О.

PDF   400-412


Пурпурове євангеліє як лінгвокультурна спадщина  християнської мовної спільноти

Петренко О.Д., Храбскова Д.М.

PDF   413-427


Деякі аспекти специфіки архітектоніки професійного дискурсу

Колеснікова І.А.

PDF   428-432


Міжкультурний аспект невербальної комунікації  (на матеріалі німецьких і українських комунікативних жестів)

Курченко Л.М.

PDF   433-438


Основные проблемы межкультурной коммуникации  и кросскультурной лингвистики

Гончаров В.И.

PDF   439-447


Психофізичні та акустичні засади принципу суміжності у фонетиці.  Закон Бугера–Вебера–Фехнера

Безпаленко А.М.

PDF   448-453


Національно-культурна мотивація власної назви  в англійській діалектній фразеології

Пальчевська О.С.

PDF   454-459


Значення внутрішньої форми слова  при зіставному дослідженні обрядової номінації

Чайка О.І.

PDF   460-468


Когнітивні та мовні механізми утворення  неологізмів та оказіоналізмів у творах жанру фентезі  (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів)

Александрук І.В.

PDF   469-475


Разные подходы к трактовке термина “концепт”

Горохова И.В.

PDF   476-479


Стереотип как лингвокультурологическая единица  рекламной коммуникации

Васюкова Н.В.

PDF   480-483


Комунікативний аспект інформативного дискурсу  (на матеріалі сучасних французьких ЗМІ )

Гапотченко Н.Є.

PDF   484-487


Місце етимології у когнітивних процесах

Шпак К.В.

PDF   488-492


Когнитивно-прагматические тактики и техники манипуляций  (на примерах политических блогов Рунета и Укрнета)

Пожидаева И.В.

PDF   493-498


Інтермовний трансфер інформації:  дискурсний потенціал

Антонюк Н.М., Титаренко О.Ю.

PDF   499-502


“Пастуші подарунки” як елемент пасторальної картини світу  у романі Лонга “Дафніс і Хлоя”

Макар І.С.

PDF   503-509


Жанровые характеристики чата  как синхронного виртуального дискурса

Андрианова Н.С.

PDF   510-514


Семантичний аналіз фразеологізмів-соматизмів  (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов)

Жарікова Ю.В.

PDF   515-519


Концепт POWER в институциональном дискурсе  королевы Виктории

Баржанская А.М.

PDF   520-523


Модель анотації текстового корпусу  як засіб дослідження художньої картини світу

Гладкова Г.П.

PDF   524-528


Вербальна репрезентація концепту PATIENCE  в англомовній картині світу

Фрасинюк Н.І.

PDF   529-533


Вплив релігійно-філософської думки на формування концепту ЛЮБОВ  в українській лінгвокультурі

Сав’як Н.А.

PDF   534-537


Методика зіставного дослідження етичних концептів

Соколова Ю.О.

PDF   538-544


Медіатекст у когнітивно-прагматичній парадигмі мовознавства  (на матеріалі китайськомовних публікацій)

Санталов М.І.

PDF   545-550