Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності

←2018. – Vol. 13

Москвичова Оксана Анатоліївна

канд. філол. наук, доц.

Херсонський державний університет


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.13.215-227


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню специфіки відтворення дійсності у поетичній моделі світу, якою вона постає у британських поетичних текстах, шляхом лінгвопоетичного аналізу лексико-семантичних тропів як вербальних засобів актуалізації когнітивних процесів формування поетичної моделі світу, а також виявленню аксіологічно забарвлених глибинних смислів, специфічних для когнітивного стилю поезії британського романтизму, модернізму і постмодернізму, шляхом лінгвокогнітивного і поетико-когнітивного аналізу визначеної тропеїки. З позиції когнітивної лінгвістики та когнітивної поетики поетичний текст окреслюється у статті як втілення у поетичній творчості результату когніції поета та його інтерпретації оточуючої дійсності крізь призму свого фізичного та соціально-культурного досвіду. Згідно з основними положеннями когнітивної лінгвістики, когнітивна поетика акцентує увагу дослідників поетичних текстів на метафоричності людського мислення, на його художності та образності, завдяки яким можлива концептуалізація дійсності людиною з опорою на її тілесний та сенсомоторний досвід. У реконструкції поетичної моделі світу британських поетичних текстів звертаємось до сутності поезії та поетичного тексту, до специфіки відтворення дійсності у межах поетичного тексту, до естетичного аспекту поезії та до лінгвокомунікативних особливостей поетичного тексту. Стаття є актуальною у світлі тенденцій сучасних поліпарадигмальних досліджень, оскільки є узагальненням і систематизацією трьох лінгвістичних парадигм (лінгвопоетичної, лінгвокогнітивної і поетико-когнітивної), спрямованих на побудову поетичної моделі світу як конструкту, у якому втілено глибинний смисл поетичних текстів у різні культурно-історичні періоди. Мета, завдання, результати й висновки статті обумовлені розкриттям специфіки поетичного світосприйняття, втіленої у поезії британського романтизму, модернізму і постмодернізму.

Ключові слова: картина світу, поетична модель світу, концептуальні тропи, лінгвокогнітивні механізми.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Арнольд, И. В. Стилистка. Современный английский язик (Москва, Флинта, Наука, 2005): 89–127.
  2. Бєлєхова, Л. І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект (Москва, ООО “Звездопад”, 2004),
  3. Левин, Ю. И. «Лирика с коммуникативной точки зрения.» Избранныетруды: Поэтика. Семиотика (The Hague – Paris, Structure of texts and Semiotics of Culture, 1977), 14.
  4. Літературознавчий словник-довідник, за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка (Київ, ВЦ «Академія», 2007),
  5. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история (Москва, Языки русской культуры, 1996): 23–114.
  6. Москвичова, О. А. «Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні.» Монографія (Херсон, Айлант, 2015), 220.
  7. Рашковский, Е. Философия поэзии, поэзия философии (Санкт-Петербург,Алтейя, 2016): 5–34.