Volume 8

←Archive

Full-text version

FULL ISSUE PDFСТАТТІ/ARTICLES

КЛАСИЧНІ МОВИ  НА ПЕРЕХРЕСТІ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ  ТА АНТРОПОЛОГІЧНОЇ МОВОЗНАВЧИХ ПАРАДИГМ

Класичні мови у контексті сучасного мовознавства:  епістеми, метамова, інструментарій

Голубовська І. О.

PDF   3-10


Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу

Нікітіна Ф. О.

PDF   11-12


Етимологічні пояснення як засіб семантизації термінів  у сучасних українських спеціальних словниках

Клименко Н. Ф.

PDF   13-19


“Люблю і ненавиджу” Катулла vs “Ars Amatoria” Овідія

Мегела І. П.

PDF   20-30


Імена букв у сучасному східнослов’янському письмі та латинський алфавіт

Будейко В. Е.

PDF   31-35


Особливості лексичної репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові

Лазер-Паньків О. В.

PDF   36-42


Антитетичні відношення у тексті роману Лонга

Макар І. C.

PDF   43-48


Міфологічна cемантика “arbor vitae” в латинськомовній анатомічній термінології

Михайлова О. Г.

PDF   49-54


Калокагатія і філокалія як імперативи духовно-морального ідеалу  в античності і християнстві: актуальність і гіпотези лінгво-культурного дослідження

Морозова І. М.

PDF   55-62


Фауноназви в латинських пареміях

Третьякова К. В.

PDF   63-67


До проблеми афіксального статусу компонентів композита

Єрьоміна О. Ю.

PDF    68-76


Роль номенклатурної латини у становленні наукової мови

Воскобойник-Шпинта Г. М.

PDF   77-81


Особливості метамови медичної науки

Карлова Т. Є.

PDF   82-86


Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних прикметників)

Куйбіда Х. І.

PDF   87-92


Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία “серце”  у Септуагінті та Новому Завіті

Левко О. В.

PDF   93-98


Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на адресата  у текстах ораторського дискурсу республіканського Риму

Ніколаєнко О. А.

PDF   99-104


Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект)

Руда Н. В.

PDF   105-109


Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників із семою “велика вага”  у творах поетів епохи принципату Августа

Антонюк С. А.

PDF   110-116


Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала

Ніколаєнко О. І.

PDF   117-122


Структура та семантика концепту VIRTUS у “Моральних листах до Луцилія”  Луція Аннея Сенеки

Полович І. Й.

PDF   123-128


Прономінальний суб’єкт ἐγώ як засіб лексичної когезії  в тексті монологічної промови Платона “Апологія Сократа”

Садовський А. О.

PDF   129-134


Семантико-прагматичний аналіз імперативних формул  в давньогрецькому та латинському текстах Євангелій

Бойцун Л. М.

PDF   135-139


Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г. В. Катула  (на матеріалі епілію “Аттіс”)

Борбенчук І. М.

PDF   140-145


Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів

Галамага О. В.

PDF   146-150


СПІВОЧІ ПТАХИ у картині світу народів європейської античності:  до проблеми визначення критерію відбору

Грекова М. А.

PDF   151-159


Епітет як формотворчий елемент ідіостилю Теокріта

Івашків-Ващук О. В.

PDF   160-167


“Апологія Сократа” Платона: історичне джерело чи художній вимисел?

Малунова Г. Д.

PDF   168-176


Лінгвістична репрезентація кольорув латинській мові

Мудрик-Іванець О. В.

PDF   177-183


Топоніми Рим і Київ у прислів’ях та приказках  (на матеріалі німецької, латинської та української мов)

Дещинська М. А.

PDF   184-187


Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти

Гриценко С. П., Чухно Ю. В.

PDF   188-193


Метафора у давньогрецькій музичній термінології

Лазер-Паньків О. В., Гриценко А. А.

PDF   194-198


Лексико-семантичне поле “Природні явища” в давньогрецькій мові

Левко О. В., Докучаєва К. М.

PDF   199-203


Функціонально-семантична кореляція лексем ᾅδης/γέεννα і διάβολος/σατανᾶς  у Новому Завіті

Крамар Н. А.

PDF   204-211


Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології

Лазер-Паньків О. В., Янчук А. С.

PDF   212-215


АНТИЧНІ, ВІЗАНТІЙСЬКІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЖЕРЕЛА: ПРОБЛЕМИ КОМЕНТУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Біобібліографія української класичної філології (XVIII–XXI ст.)

Звонська Л. Л.

PDF   216-219


“Панегірик на взяття Полоцьку” (1580) Базиля Гіацинта  та проблеми літературної специфіки панегірика як жанру давньої літератури

Некрашевич-Коротка Ж. В.

PDF   220-225


Роль сновидіння в “Електрі” Софокла

Теперік Т. Ф.

PDF   226-230


Актуальні проблеми перекладу і коментування грецької філософської прози  з погляду специфіки жанру

Головач У. В.

PDF   231-238


Структура латинськомовних документів  Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.

Косіцька О. М.

PDF   239-243


Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену

Кожушний О. В.

PDF   244-248


Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА  як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах святого письма

Полюга С. М.

PDF   249-253


Переваги філолого-історичного методу дослідження новолатинської літератури  (на прикладі “De virtutibus Graecorum et Romanorum…” Романа Тимківського)

Шевченко-Савчинська Л. Г.

PDF   254-259


Проблеми перекладу і коментування двомовного тексту  (на матеріалі полемічного твору середини XVI ст. “Розмова Поляка з Литвином”)

Бідная А. О.

PDF   260-264


Вчення про літературні жанри  в анонімній латинськомовній поетиці “Camoena in Parnasso”

Ластовець М. Ю.

PDF   265-269


Історія дослідження “ноннівського” питання у класичній філології

Лущенко Т. Л.

PDF   270-273


МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ  У КОНТЕКСТІ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ,  ЛІНГВОКОМУНІКАТИВІСТИКИ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ

До параметрів лінгво-аргументативного дослідження мовленнєвого впливу

Васильєв Л. Г.

PDF   274-280


Від описового давньогрецького мовознавства до когнітивної концептології  (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві)

Зеленько А. С., Хенкіна Г. О.

PDF   281-287


Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови фахівців-аграрників

Костриця Н. М.

PDF   288-295


Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики  в румунських підручниках з історії мовознавства

Лучканин С. М.

PDF   296-302


Комунікативна ситуація суперечки в британському  та українському діалогічному дискурсі

Борисов О. О.

PDF   303-307


Характеристика комунікантів  у конфліктному діалогічному дискурсі

Войцехівська Н. К.

PDF   308-312


Валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії

Мединська Н. М.

PDF   313-319


Лінгвістичний фактор у геополітиці Центральної та Східної Європи

Іонел Іван

PDF   320-324


Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст.

Гриценко С. П.

PDF   325-349


Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі

Гурбанська С. О.

PDF   350-353


Ознаки акцентної нестабільності дієслів на -ати  на тлі формування ними видових пар

Задорожний В. Б.

PDF   354-360


Семантична основа видового протиставлення

Любченко Т. В.

PDF   361-364


Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал  (на матеріалі німецької, латинської та української мов)

Івасишина Т. А., Костіна Л. А.

PDF   365-368


Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні

Корольов І. Р.

PDF   369-375


Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір

Малікова О. В.

PDF   376-381


Використання складів у вербальних засобах вираження звукових відчуттів

Пахолок З. О.

PDF   382-391


Прецедентність як механізм формування маніпулятивного дискурсу блогів

Пожидаєва І. В.

PDF   392-398


Нікнейміка як нова галузь сучасної антропоніміки

Сазонова Є. О.

PDF   399-403


Метафора у структурі поетичного тексту І. В. Жиленко

Сардарян К. Г.

PDF   404-409


Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття “мова”  в греко-латинській мовознавчий традиції  (доба ранньої античності VІІІ ст. до н. е. – II ст. до н. е.)

Солдатова Л. П.

PDF   410-416


Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах

Жарікова Ю. В.

PDF   417-422


Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ  у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь

Кіреєнко К. В.

PDF   423-428


Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття

Любімова О. В.

PDF   429-435


Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності  в англійській та українській мовах

Онищук М. І.

PDF   436-442


Засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій мові  за допомогою артикля

Служинська Л. Б.

PDF   443-446


Образ “розумного” у східнослов’янскому і британському лінгвокультурних ареалах

Письменна Ю. О.

PDF   447-450


Систематизація спеціальної термінології у педагогічній практиці  акордеоніста / баяніста (на прикладі створення словника музичних термінів)

Усанова О. Г., Балабуєв І. О.

PDF   451-456


Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище  як вияв сучасних можливостей медіапростору

Доскоч І. О.

PDF   457-462


Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля,  утворені лексико-семантичним способом

Лужецька О. Б.

PDF   463-469


Дослідження семантики ірреального: текстовий вимір

Кравець М. В.

PDF   470-475


Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов

Фоміна А. О.

PDF   476-480


Функціональний аспект оцінних реактивних висловлень

Бобошко Т. М.

PDF   481-487


Ремарка “фамільярне” у словниках української мови

Зайцева О. В.

PDF   488-494


Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі  (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського  та їх французьких перекладів Еміля Крюби)

Кирилова В. А.

PDF   495-502


Філософські виміри проблеми розуміння та інтерпретації

Михайлець В. О.

PDF   503-507


Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття

Олешко Ю. Л.

PDF   508-511


Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу

Рижкіна А. О.

PDF   512-514


Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ  у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов

Черненко Н. А.

PDF   512-519


Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою

Моллаахмаді Дехагі Амірреза

PDF   520-523