Volume 7

←Archive

Full-text version

FULL ISSUE PDFСТАТТІ/ARTICLES

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ  У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Взаємовідношення конституентів у фразеосемантичному полі “емоції особистості”  (на матеріалі англійської мови)

Бабенко О. В.

PDF   3-8


Форми суб’єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення

Бондаренко О. В.

PDF   9-11


Англійський герундій крізь призму генеративної парадигми

Григоренко В. А.

PDF   12-20


До питання про категорію часу в поетичному дискурсі

Коломийцева В. В.

PDF   21-27


Найпродуктивніші суфіксальні моделі сучасної німецької мови:  словотвірні значення та номінативна специфіка (у сфері прикметника, дієслова та прислівника)

Кульчицький В. І.

PDF   28-33


Взаємозв’язок змістового та матеріального аспектів речення  (на матеріалі англомовних енциклопедичних текстів біографічної тематики)

Мелешкевич Л. М.

PDF   34-38


Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови)

Cтолярова А. А.

PDF   39-45


Велика Ведмедиця в пам’ятках української мови XVI–XVIII ст.

Тріль О. М.

PDF   46-49


МОВА І СОЦІУМ.  МОВНІ КОНТАКТИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Lexical borrowings: problems and perspectives of the research

Gritsenko S.

PDF   50-59


Лінгвістичні параметри соціальних діалектів у сучасному художньому контексті

Коваленко Ю. Г.

PDF   60-63


Englisch-amerikanisches im Deutschen: zur rolle der anglizismenkritischen bewegungen in Deutschland

Kotvytska V. A.

PDF   64-68


Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові

Несина І. І.

PDF   69-75


Специфіка функціонування метафори у німецькому молодіжному соціолекті

Олійник Л. В.

PDF   76-82


Rendering culturally specific elements of the first ladies’ rhetoric into Ukrainian

Povoroznyuk R.

PDF   83-86


ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ

Категорія каузальності та специфічність її лінгвістичної реалізації

Леміш Н. Є.

PDF   87-93


Структуралістична парадигма в історії мовознавства  у світлі дії екстралінгвістичних чинників

Лучканин С. М.

PDF   94-103


Дихотомія чи тріада “мовленнєва діяльність – мова – мовлення” у Ф. Де Соссюра

Марченко Н. В.

PDF   104-108


Суб’єкт оцінки у філософії та лінгвістиці ХХ – початку ХХІ ст.

Падар Ю. А.

PDF    109-115


Мовна варіативність у фокусі сучасних лінгвістичних досліджень  (на матеріалі праць британських та американських вчених)

Парфіненко А. О.

PDF   116-120


Релігійна лінгвістика в Україні:  сучасний стан та перспективи розвитку

Спасенко П. В.

PDF   121-128


Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані  в порівнянні з європейською мовознавчою традицією античної та середньовічної доби

Шевченко Ю. О.

PDF   129-136


КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Особливості вживання номінативних формул  “rabbi” та “didaskale” у євангеліях

Бойцун Л. М.

PDF   137-141


The sources of the myth of Medea in the positive light  of the Pre-Euripidian interpretations and their evolution in the negative shade

Vazhynska O. I.

PDF   142-147


Евфонія як елемент ритмомелодики тексту  у латинськомовній поезії вагантів

Гера Є. В.

PDF   148-155


Synonymic theonyms-poetonyms as an important factor  of poetic language of roman melodist’s poems

Archpriest Коzhushnyi О.

PDF   156-168


Мова новолатинської поезії: статика і динаміка

Кощій О. М.

PDF   169-177


Підрядні речення часу в латинськомовній документації  Греко-Католицької Церкви кінця XVI–XVII ст.

Косіцька О. М.

PDF   178-183


Особливості вираження об’єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ–ІІІ ст.  (на матеріалі твору Арріана ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ)

Лазер-Паньків О. В.

PDF   184-188


Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості

Ластовець М. Ю.

PDF   189-193


Modifications in the metric pattern of the hexameter in Nonnus’ epic poems

Luschenko T. L.

PDF   194-197


Синтаксично-стилістична природа гомеотелевтона як фігури фрази  (на матеріалі роману Лонга “Дафніс і Хлоя”)

Макар І. C.

PDF   198-205


До питання датування “Апології сократа” Платона

Малунова Г. Д.

PDF   206-211


Давньогрецький “Міф про аргонавтів”  у контексті проблематики балканського етногенезу

Поліщук (Шадчина) А. С.

PDF   212-222


Особливості мовної маніфестації концепту virtus  (на матеріалі “Моральних листів до Луцілія” Сенеки)

Черненко Н. А.

PDF   223-228


До проблеми принципів навчання граматики класичних мов

Шовковий В. М.

PDF   229-234


Вивчення ідіостилю Луція Аннея Сенеки молодшого  на матеріалі філологічних та філософських досліджень українських і російських науковців

Яранцева О. І.

PDF   235-241


ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ, ЛІНГВОКОГНІТИВІСТИКИ  ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ

Інтерпретація концепту tod у текстах німецьких народних казок

Давиденко Г. В.

PDF   242-248


Концепт знання у наївному дискурсі  (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов)

Дзюбенко О. М.

PDF   249-253


Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі

Єсипович К. П.

PDF   254-257


Verbalization of the concept light in the discource of St. Gregory the theologian

Levko O. V.

PDF    258-268


Концепт серце як ключовий концепт внутрішнього світу людини  (на матеріалі перської мови)

Мазепова О. В.

PDF   269-277


Концептуальна природа образного простору поетичного твору у світлі когнітивної лінгвістики

Настенко С. В.

PDF   278-281


Вікторіанська концептуалізація жіночості у зооморфних та флороморфних метафорах

Орел А. Л.

PDF   282-289


Репрезентація концепту молитва в сучасній турецькій мові

Покровська І. Л.

PDF   290-294


Категоризація кольору: між універсалізмом та релятивізмом

Старко В. Ф.

PDF   295-301


The concepts of codes of ethics as expression of business values

Shypitsyna Y. V.

PDF   302-304


ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ТЕКСТОЛОГІЧНІ  ТА КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ  СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

До питання про використання сучасних інформаційних ресурсів  при дослідженні фольклорних витоків творчості Р. Бернса та В. Скотта  в контексті антиномії “історія – вигадка”: завдання, методи та перспективи

Багратіон-Мухранська К. В.

PDF   305-308


L’intertextualité comme le moyen innovateur  dans la recherche comparative littéraire et linguistique du XXe siècle

Vazhynska O. I.

PDF   309-315


Cultural linguistics sub specie teaching languages in nowаdays

Golubovs’ka I.

PDF   316-321


Інтертекстуальні зв’язки між текстовими світами казкових творів

Єфименко В. А.

PDF   322-326


Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки

Ільченко О. М.

PDF   327-337


Прецедентне ім’я Steve Jobs в американському лінгвокультурному середовищі

Карпова К. С.

PDF   338-342


До питання про зону норми в структурі оцінної шкали

Лазебна О. А.

PDF   343-346


Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле “Agosto, moglie mia non ti conosco”

Лазер Т. В.

PDF   347-350


Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні

Мельник І. В.

PDF   351-357


Засоби реалізації категорії інтертекстуальності

Меркотан Л. Й.

PDF   358-363


Identity and language in intercultural communication in american movies

Nikolenko A.

PDF   364-370


Оцінка у виразних порівняльних структурах  (на матеріалі англійської мови)

Порадовська А. О.

PDF   371-374


Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем  зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов)

Патен І. М.

PDF   375-383


Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень

Руда Н. В.

PDF   384-388


Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі

Сизонов Д. Ю.

PDF   389-392


Информация: сущность и история понятия

Солдатова Л. П.

PDF   393-401


Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу:  структура та характерні риси

Стодолінська Ю. В.

PDF   402-406


Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування  на англомовних професійних інтернет-форумах

Теличко В. О.

PDF   407-414


Структурні та функціональні особливості синтаксичних одиниць  роману Марі Ндьяй “Trois femmes puissantes”

Філоненко Н. Г.

PDF   415-421


СУЧАСНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології  (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури)

Бражук Ю. Б.

PDF   422-428


Відонімна лексика в латиномовній ентомологічній номенклатурі:  ономасіологічний аспект

Воскобойник-Шпинта Г. М.

PDF   429-435


Типи англо-американських запозичених політико-економічних термінів

Надточій Ю. М.

PDF   436-442


Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатурі

Лехніцька С. І.

PDF   443-448


Нанонаукові терміни atom / атом і molecule / молекула:  історичний аспект

Радзієвська С. О.

PDF   449-453


РЕЦЕНЗУВАННЯ

ВІДЗИВ офіційного опонента проф. Голубовської І. О.  на дисертацію Калініченко Віри Ігорівни  “Особливості вербалізації концептів «SUCCESS» – «FAILURE» в англійській  та «УСПІХ» – «НЕВДАЧА» в українській мовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Донецьк, 2013) PDF   454-460

ВІДЗИВ офіційного опонента проф. Голубовської І. О.  на дисертацію Жарікової Юлії Валентинівни “Румейська фразеологія у її відношеннях з українською та новогрецькою фразеологіями”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (Донецьк, 2013) PDF   461-467

ВІДЗИВ офіційного опонента проф. Голубовської І. О.  на дисертацію Максимів Ольги Йосифівни “Етноспецифіка лексичної системи перської мови (на матеріалі публіцистичного стилю)”,  подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки,  аборигенних народів Америки та Австралії (Київ, 2012) PDF   468-471

Відгук проф. Голубовської І. О.  на автореферат дисертації Бєляєвої Анастасії Вікторівни на тему  “Концепт ОСВІТА в англійській, французькій, українській та російській мовах)”,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  зі спеціальності 10.02.17 –порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Донецьк, 2012) PDF   472-473