Volume 9

←Archive

 Full-text version

FULL ISSUE PDFСТАТТІ/ARTICLES

КЛАСИЧНІ МОВИ У КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У МОВОЗНАВЧІЙ НАУЦІ

Вплив рукописної традиції грецьких скрипторіїв на формування мінускульних шрифтів

Звонська Л.Л.

PDF   3-11


 Соматизми в мистецько-літературній течії XVI ст.

Лефтерова О. М.

PDF   12-18


Канцелярська латина у XV-XVI ст.

Миронова В. М.

PDF   19-22


Вербалізація концепту КОХАННЯ в романі Ахілла Татія „Левкіппа і Клітофонт”

Оліщук Р. Л., Макар І. С.

PDF   23-29


Антропоцентричний принцип організації групи іменників просторової семантики в давньогрецькій мові

Чекарева Є. С.

PDF   30-40


Джерела і шляхи формування назв тварин сімейства felidae (леопарда/гепарда) в давніх індоєвропейських мовах

Поліщук (Шадчина) А. С.

PDF   41-53


Діахронні виміри вербалізації концептів ПРАВЕДНІСТЬ і ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській мові та грецькій мові Нового Завіту: точки перетину

Левко О. В.

PDF   54-63


Вербалізація концептів ФОРТУНА, ФАТУМ у “Моральних листах до Луцилія” Луція Аннея Сенеки Молодшого

Яранцева О. І.

PDF   64-71


Вираження рис характеру людини та вдачі людини тактильними прикметниками у поетичних творах письменників епохи принципату Августа

Антонюк С. А.

PDF   72-77


Назви осіб за фахом “архітектура, будівництво” у трактаті Вітрувія “De architectura”

Олійник Л. Р.

PDF   78-83


Компенсаторні засоби еліптованих одиниць-конструкцій у текстах трагедій Софокла

Гнатишак М. Ю.

PDF   84-90


Лексико-синтаксична організація епіграфічних текстів посвят Північного Причорномор’я

Мегель О. П.

PDF   91-98


Еволюція латинськомовного сфрагістичного напису

Мосаковська Х. В.

PDF   99-103


Стилістичні функції оказіонально субстантивованих прикметників та дієприкметників у давньогрецькій мові (на матеріалі IV книги “Історії” Геродота та трагедії Софокла “Антігона”)

Савчук Г. О.

PDF   104-110


Номен aeger та його особливості в латинському семантичному просторі

Скрипник Ю. С.

PDF   111-114


ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ТИПОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Сучасний нарис дериватів буквених імен східнослов’янського і латинського алфавітів

Будейко В. Е.

PDF   115-118


Сакральні словесні формули: когнітивно-прагматичний аналіз (на матеріалі латинської та української мов)

Івасишина Т. А.

PDF   119-122


Типологічний напрям у розумінні категорії аспектуальності як лінгвістичної універсалії

Любченко Т. В.

PDF   123-130


Тлумачення свободи в давньогрецькій і новогрецькій лінгвокультурах

Нікіфорова В. Г.

PDF   131-135


З історії формування системи демінутивних суфіксів англійської мови

Руда Н.В.

PDF   136-141


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Із проблем дослідження дейктичної полісемії

Єрмоленко С. С.

PDF   142-149


Категорійний і парадигмальний простір сучасної лінгвоперсонології

Загнітко А. П.

PDF   150-159


Рефлексії в епоху пост(модернізму), нео(лібералізму) та мульти(культуралізму) над словникарством

Левченко О. П.

PDF   160-169


Ідеологічний вплив на особливості тлумачення певних лінгвістичних концепцій у румунському теоретичному мовознавстві “темного десятиріччя” (1950-і – очаток 1960-х рр.)

Лучканин С. М.

PDF   170-177


Діалект у сучасній Литві в контексті глобалізації

Пакальнішкієне Д., Лубієне Ю.

PDF   178-188


Запозичення як елемент розвитку українського лексикону другої половини XVI–XVII ст.

Гриценко С. П.

PDF   189-201


Методологія і методика дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки

Корольов І. Р.

PDF   202-211


Методологічні засади дослідження еволютивних процесів у мові на синхронному зрізі

Тукова Т. В.

PDF   212-220


Дискусійні проблеми вивчення сурядності в румунській граматиці

Вринчану Ф. Д.

PDF   221-226


Ямб у творчості східноукраїнських поетів 90-х років ХІХ століття

Любімова О. В.

PDF   227-236


Бокс-діаграма як метод моделювання фразеологізованих речень

Ситар Г. В.

PDF   237-246


Категорія інклюзивності в аспекті категорії кількості

Бедрич Я. В.

PDF   247-256


Суб’єктний фокус у «Записках» П. Могили

Олешко Ю. Л.

PDF   257-261


Типологія наративів у мові науки

Шелковнікова З. Б.

PDF   262-270


Глобалізаційні процеси та неологіка в мас-медіа (на матеріалі комп’ютерної термінології)

Журавель М. М.

PDF   271-277


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ, ЛІНГВОКОМУНІКАТИВІСТИКИ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ

Konwersatorium EUROJOS: program porównawczych badań aksjolingwistycznych (Проект EUROJOS: програма порівняльних аксіолінгвістичних досліджень)

Bartmiński Jerzy

PDF   278-290


Політичний дискурс як інструмент конструювання гіперреальності

Голубовська І. О.

PDF   291-298


Антропоцентризм як базовий принцип формування меронімічних відношень у мові

Материнська О. В.

PDF   299-308


Конотативний фон інтонації питальності в англомовному поетичному дискурсі

Неборсіна Н. П.

PDF   309-319


Домінантні мовленнєві акти у складі дискурсу американського та українського політика

Славова Л. Л.

PDF   320-325


Вербалізація Я-інтенцій в епістолярній комунікації

Шабат-Савка С. Т.

PDF   326-334


Соціолінгвістична специфіка дискурсивного моделювання комунікації

Баркович А. А.

PDF   335-343


Композиційні форми текстів німецькомовних смс-повідомлень

Беззубова О. О.

PDF   344-351


Зооморфна метафора як засіб створення образу ворога в українській пресі 1941-1945 рр.

Коротич К. В.

PDF   352-357


Образна інтерпретація буття у поетичному дискурсі Семюєла Тейлора Кольріджа

Романишин Н. І.

PDF   358-365


Демінутивність в етнокультурному вимірі

Ситенко О. О.

PDF   366-372


Абстрактна лексика на позначення почуттів та емоцій людини в мові творів Петра Могили

Тома Н. М.

PDF   373-379


Нижній водно-підземний світ у текстах українських замовлянь

Шуляк С. А.

PDF   380-386


Дослідження творів Григора Тютюнника крізь призму лінгвокультурології (етнофразеологічний аспект)

Звягіна Г. О.

PDF   387-392


Лінгвокультурологічні виміри безеквівалентної лексики (на матеріалі назв страв національної кухні в італійській та англійській мовах)

Письменна Ю. О.

PDF   393-398


Функціонування художнього інтердискурсу в парламентських текстах ФРН і Швеції

Стасюк О. С.

PDF   399-404


Мовне вираження феномену вроків в українській, англійській та французькій мовах (на матеріалі пам’яток ХІХ ст.)

Лабенко О. В.

PDF   405-413


Вербалізація концепту ВЛАСНІСТЬ в українській мові

Ничаюк С. П.

PDF   414-417


Текст у парадигмі лінгвістичних досліджень (комунікативно-прагматичний аспект)

Баюн К. Й.

PDF   418-425


Мікрополе політична комунікація: ядерна зона (на матеріалі української, польської та англійської мов)

Васильців О. С.

PDF   426-434


Дослідження перебивання мовленнєвої інтеракції в рамках теорії релевантності

Кириченко Т. С.

PDF   435-443


Теорія інтертекстуальності в мовознавстві: підходи, застосування

Салецька М. В.

PDF   444-454


Опозиція “свій – чужий” у сучасному політичному дискурсі чинного Президента Росії

Харитонова Д. Д.

PDF   455-463


Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект

Хмара В. В.

PDF   464-473


Електронний ресурс колірно-графічного моделювання COLOURLovers як джерело вивчення концептуалізації кольору

Соколенко О. А.

PDF   474-479


ГРА У МОВІ І КУЛЬТУРІ

Росіяни і гра з точки зору історичної психології

Орлова Т. В.

PDF   480-486


Жанр епінікія sub specie ludi linguae (на матеріалі Олімпійських пісень Піндара)

Михайлова О. Г.

PDF   487-494


 HOMO LUDENS у поезії Григорія Назіанзина

Кожушний О. В.

PDF   495-499


Реалізація оцінної функції мовної гри в заголовках інтернет-видань

Дєдушкіна Т. О.

PDF   500-504


РЕЦЕНЗУВАННЯ

Відзив офіційного опонента проф. Голубовської І.О. на дисертацію Пособчук Оксани Олександрівни «Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах» PDF   505-510