Volume 6 Part 2

←Archive

 Full-text version

FULL ISSUE PDFСТАТТІ/ARTICLES

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ  ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках:  ситуация инициации

Антоненко Н. П.

PDF   3-8


До використання морально-етичних категорій “добро” та “зло”  в українських народних приказках та шотландських баладах

Багратіон-Мухранська К. В.

PDF   9-12


Мовні моделі простору як культурно-національний феномен  (на матеріалі української, англійської та іспанської мов)

Богуцький В. М.

PDF   13-22


Культуроніми в художньому тексті: принципи класифікації  (на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама  “Мапи загублених закоханих”)

Боса А. В.

PDF   23-30


Вербально-символічна об’єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах

Гончарук Т. Л.

PDF   31-37


Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці

Дерба С. М.

PDF   38-41


Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці:  регулятивний аспект

Д’яконова О. В.

PDF   42-47


Статус поняття “спецслужби” в українській, російській  та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз

Завадська О. В.

PDF   48-54


Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики

Каша К. А.

PDF   55-60


Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок

Курушина М. А.

PDF   61-67


Символічність образів природи  у китайській класичній пейзажній ліриці

Мурашевич К. Г.

PDF   68-72


“Вічний сон” як семантична група  оніричної лексики в різних лінгвокультурах  (на матеріалі української, англійської та латинської мов)

Ткаченко О. А.

PDF   73-76


ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЯ

Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту “таємниця”  (на матеріалі сучасної української мови)

Боровик Я. Ю.

PDF   77-81


Этимологический и семантический анализ имени концепта патриот  (на материале украинского, русского, английского и французского языков)

Васюкова Н. В.

PDF   82-86


Концепт любов у французькій пареміології

Жалай В. Я.

PDF   87-97


Семантико-когнитивный анализ концепта работа  (на материале английского, французского, украинского и русского языков)

Кислицына Н. Н., Норец Т. М.

PDF   98-106


Символи природи як основа образної складової концепту смерть  малої прози Луїджі Піранделло

Лазер Т. В.

PDF   107-111


Текстовий концепт ДИТИНСТВО  в прозі Еріка–Еммануеля Шмітта:  досвід лінгвокогнітивного аналізу

Логвиненко М. І.

PDF   112-119


Метафоричне відтворення текстових концептів  у іспанській поезії ХVІ–ХVІІ століть

Настенко С. В.

PDF   120-124


Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації  концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу

Пойнар Л. М.

PDF   125-131


Концепт кохання в культурно-специфічному контексті  картини світу китайського етносу

Шамшур М. А.

PDF   132-137


ЗІСТАВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПЕРЕКЛАД

Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка “Наймичка”  в оригіналі та французьких перекладах

Білас А.

PDF   138-144


“Проміжна мова” як домінантна ознака  перекладацького стилю Миколи Лукаша  (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера “Freundschaft”)

Дворніков А. С.

PDF   145-150


Структура мовної особистості перекладача художньої літератури  як інтердисциплінарна категорія

Іваницька М. Л.

PDF   151-158


До питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологічних одиниць  політичного роману Вольфганга Кеппена “Оранжерея”

Іваннікова Я. В.

PDF   159-163


Імпліцитні засоби вираження припущення  в німецькій мові та їхні українські відповідники

Кучма О. І.

PDF   164-168


Антуан Арно про переклад релігійних текстів  французькою мовою

Ласка І. В.

PDF   169-174


Функції сучасної американської анімації  як основа вибору перекладацьких стратегій

Мельник А. П.

PDF   175-178


Часткова лакунарність субстантивів в англійській та українській мовах

Онищук М. І.

PDF   179-185


Українська перекладна рецепція  інтермедіального персонізму Френка О’Гари

Пермінова А. В.

PDF   186-190


Лінгвостатистичний аналіз об’єктивної та прагматичної деформацій  у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера  на мікростилістичному рівні

Ребенко М. Ю.

PDF   191-199


Аспекти зіставного синтаксису італійської та української мов

Дель Ґаудіо С.

PDF   200-206


“Бетонна” поезія українською:  особливості відтворення структурно-семантичної будови  американської конкретної поезії в українському перекладі

Скалевська Г. О.

PDF   207-212


Семантическая категоризация событийных схем материального мира  в кросс-лингвистической перспективе

Чобан М. В.

PDF   213-219


Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації

Шабуніна В. В.

PDF   220-226


СУЧАСНА ДИСКУРСОЛОГІЯ  ТА КОМУНІКАТИВІСТИКА

Дискурс як засіб когнітивного конституювання знання

Акульшин О. В.

PDF   227-236


Щодо формування феномену  інформаційно-комунікативне суспільство

Андрухович А. А.

PDF   237-241


Логічні прийоми переконання у науковому дискусійному дискурсі

Багрій О. І.

PDF   242-247


Негармонійне спілкування в парламентському дискурсі Великої Британії

Басюк Л. М.

PDF   248-252


Смс-повідомлення як тип електронної комунікації

Беззубова О. О.

PDF   253-258


Models and functions of communication processes in personal interaction

Belichenko M., Matvienko O.

PDF   259-264


Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури

Здражко А. Є.

PDF   265-272


Риторичний дискурс: параметри виміру

Івасишина Т. А.

PDF   273-276


Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності

Климентова О. В.

PDF   277-280


Феномен емоційної фасцинації у лінгвістичному аспекті

Козяревич Л. В.

PDF   281-284


Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві:  визначення, структура, типологія

Корольов І. Р.

PDF   285-305


Лінгвістичне конструювання гендерних відносин влади в дискурсі:  до історії та методології досліджень

Курченко Л. М.

PDF   306-313


Бінарні опозиції як мовний прийом міфологізації  у французькому політичному дискурсі

Лисюченко М. К.

PDF   314-321


Протиставлення як риторичний прийом і стратегія  християнського теологічного дискурсу

Малікова О. В.

PDF   322-328


Лінгвістичні та психологічні аспекти  вивчення комунікативної поведінки мовця: категорії, теорії, персоналії

Пальшина О. М.

PDF   329-337


О возможностях метода коалиционного проектирования  в масс-медийном политическом дискурсе

Подшивайлова А. М.

PDF   338-345


Симулякрность как основа манипулятивного дискурса блога:  лингвофилософский аспект

Пожидаева И. В.

PDF   346-352


Процес екологізації сучасного рекламного дискурсу автомобілів

Снєжик О. П.

PDF   353-360


Релігійний текст, стиль, дискурс: уточнення понять

Чернишова Ю. О.

PDF   361-365


Сутність і функції проксеміки як невербального засобу комунікації  (на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури)

Шелякіна А. В.

PDF   366-372


РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на навчальний посібник  “Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні”

Манакін В. М.

PDF   373-377