Volume 3

←Archive

 Full-text version

FULL ISSUE PDFСТАТТІ/ARTICLES

Принцип суміжності в семантиці індоєвропейського концепту  *bhel, *bho, *bh, *bьl: “семантичний вітер”

Безпаленко А.М.

PDF   3-8


Context translation in a eurolinguistic:  ideas and theories for european languages –  brief outline of the eurolinguistic approach

Anita Natascia Bernacchia

PDF   9-13


Михайло Москаленко в історії українського перекладу  французької поезії

Бець Н.О.

PDF   14-19


Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій:  когнітивно-аксіологічний аспект

Богуцький В.М.

PDF   20-27


Екстралінгвістичний контекст латинськомовної історичної анаграми

Бойко Н.В.

PDF   28-38


Синонімія в перекладному перському словнику

Бочарнікова А.М.

PDF   35-39


Ґендерні стереотипи в оцінних маскулінних номінаціях  (на матеріалі німецької мови)

Велика І.О.

PDF   40-47

Împrumuturi ucrainene in subdialectul maramuresean

Ştefan VIŞOVAN, Mircea FARCAŞ

PDF   48-52


Тип культуры в зеркале языка

Голубовская И.А.

PDF   53-60


Ґноми в тематичній структурі тексту діалога Платона “Крітон”

Глущенко Л.М.

PDF   61-67


Фразеологічна ідентифікація узуальних та оказіональних стійких  висловлювань у художніх текстах

Гурбанська С.О.

PDF   68-75


Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах:  когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти

Дядечко Л.А.

PDF   76-83


Латинські композити: історико-культурний аспект

Єрьоміна О.Ю.

PDF   84-90


Вплив використання пареміологічних одиниць  на деякі характеристики комунікативного вербального простору

Запорожець Л.М.

PDF   91-95


О преподавании немецкого правописания  (сложные монофонемные единицы)

Кирдякин А.А.

PDF   96-99


Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації  сучасної української мови

Клименко Н.Ф.

PDF   100-107


Рефлексы корней индоевропейского языка-основы  и их концептуализация в различных лингвокультурах

Козлова Т.О.

PDF   108-13


Специфіка категорій “адресант” і “адресат” у професійному дискурсі

Колесникова І.А.

PDF   114-118


Історія гіпертексту та передумови його виникнення

Коляса О.В.

PDF   119-124


Латинськомовний панегірик XVI–XVII століття

Корнієнко В.В.

PDF   125-129


Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація: співвідношення понять

Корольов І.Р.

PDF   130-134


Аналітизм і синтетизм у вираженні граматичних категорій відмінків  у сучасній новогрецькій мові

Косицький М.М.

PDF   135-139


Фонетико-орфографічні особливості новолатинської історичної поеми

Кощій О.М.

PDF   140-146


Давньогрецькі паремії з топонімічним або етнонімічним компонентом

Лазер-Паньків О.В.

PDF   147-152


Функціонування композит української та англійської мов:  зіставний аспект

Левицький А.Е., Шелудько А.В.

PDF   153-161


Концепти “evlehmosu,nh” та “qerapei,a”  у ранньохристиянській грекомовній прозі

Левко О.В.

PDF   162-167


Про деякі особливості стильової ознаки  латинськомовної української літератури

Лефтерова О.М.

PDF   168-172


Метафоричні найменування лікарських засобів

Лехніцька С.І.

PDF   173-176


Підрядні речення – об’єктні синтаксеми в сучасній новогрецькій мові

Любченко Т.В.

PDF   177-181


Порівняльна характеристика звуків українського  та китайського мовлення в аспекті навчання  китайських студентів української мови

Ма Яньфей

PDF   182-185


Маніпулятивна семантика новин у медіаперекладі кризової доби

Макляк Н.В.

PDF   186-191


Методика виявлення ключових слів на основі зіставлення  лексики частотних словників

Максимів О.Й.

PDF   192-199


Латина як дипломатична мова української еліти XVI–XVII ст.

Миронова В.М.

PDF   200-204


Ономастичні реакції на античні міфотеоніми-стимули:  лінгвокультурологічний аналіз

Михайлова О.Г.

PDF   205-209


Проблема пошуку tertium comparationis  при лінгвокультурологічному дослідженні  системи усталених порівнянь

Мізін К.І.

PDF   210-217


Cogito ergo dico

Мікіна О.Г.

PDF   218-222


Макропоетика грецьких народних казок

Найдьонова Л.А.

PDF   223-230


Государственная и династическая концепция  поэмы “Прусская война” Яна Вислицкого

Некрашевич-Короткая Ж.В.

PDF   231-236


Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті

Нікітіна Ф.О.

PDF   237-240


До питання про синтактико-морфологічний тип термінотворення  в субконтинуумі інформатики й обчислювальної техніки  (на матеріалі французької, української і російської мов)

Нікуліна І.М.

PDF   241-247


Вплив національних засобів масової інформації на зовнішню політику  Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії

Пальшина О.М.

PDF   248-252


Емоційні та етноспецифічні конфліктогенні фактори  в побутовому конфліктному діалозі  (на матеріалі новели А. Кодзяса “Ягуар”)

Перепльотчикова С.Є.

PDF   253-259


О роли эпистемологии в развитии современной германской филологии

Пилипенко Р.Е.

PDF   260-262


Образ “розумного” в контексті морально-ціннісної  концептуалізації світу різномовними етносами

Письменна Ю.О.

PDF   263-267


Осново- і словоскладання як способи утворення оказіоналізмів  (на матеріалі сучасної новогрецької публіцистики й інтернет-ресурсів)

Полікарпов П.В.

PDF   268-271


Аспекти вивчення аналітизму в сучасній лінгвістиці

Поміркована Т.В.

PDF   272-276


Семантико-функціональна специфіка демінутивів латинської мови  та особливості їх відтворення українською мовою

Руда Н.В.

PDF   277-281


Любов як емоційно-телеономний концепт

Сав’як Н.В.

 PDF   282-286


Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концетів

Соколова Ю.О.

PDF   287-293


Національна специфіка лексики  (на прикладі ЛСП “Засоби пересування”  в англійській, німецькій, російській та українській мовах)

Тарасова В. В.

PDF   294-298


Вербальний ритм в концепції М. Калиновича  й експериментально-фонетичне дослідження

Теряєв Д. О.

PDF   299-303


Основні засоби кодування абстрактного  в національно-мовних картинах світу

Толчеєва Т.С.

PDF   304-311


Продуктивні афіксальні моделі англійського словотворення

Урядова В.Д.

PDF   312-316


Наукова спадщина М.Я. Калиновича і українська лексикологія

Федонюк В.Є.

PDF   317-323


Концепт терпіння в англомовній картині світу

Фрасинюк Н.І.

PDF   324-329


Граматична освіта Середньовіччя та її роль  у формуванні лінгвістичної концепції Данте

Шклярук О.М.

PDF   330-337


Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)

Школа Г.М.

PDF   338-341


Методика навчання розуміння давньогрецьких оригінальних текстів

Шовковий В.М.

PDF   342-348


Іменники з формантом -ποίηση у новогрецькій мові

Шпелик Х.В.

PDF   349-353


Звук и тело  (к вопросу о языковой концептуализации физических ощущений)

Яворская Г.М.

PDF   355-362


Переклад нової англомовної конверсійної метафорики  українською мовою

Ясинецька О.А.

PDF   363-367


Рецензія на монографію Толчеєвої Тетяни Станіславівни  “Cигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації  етномовної свідомості” (Київ, 2009 р., 286 с.) PDF   368-369

Корольова А.В.